Fylkesdelplan for Grenlandsbanen i Telemark og Aust-Agder fylker

Telemark og Aust-Agder fylkeskommuner samarbeidet om å utarbeide Fylkesdelplan for Grenlandsbanen, som fastlegger trasékorridor for sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen.

Fylkesdelplanen ble utarbeidet og vedtatt i 1999/2000 og oversendt til Miljøverndepartementet i 2001. 

I tilknytning til planen er det utarbeidet konsekvensjustering med Jernbaneverket. 

Hovedkonklusjon fra fylkesdelplanen

Fylkesdelplanen med tilhørende konsekvensutredning beskriver to alternative trasékorridorer for sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen på strekningen mellom Porsgrunn og Skorstøl ved Brokelandsheia, like sør for Aust-Agders grense. 

Fylkesdelplanen med konsekvensutredning fastslo at Grenlandsbanen er et viktig prosjekt nasjonalt, som en del av modernisering av Sørlandsbanen og et viktig regionalt prosjekt mellom Oslo og Stavanger som gir grunnlag for utviklingen av transporttilbud, næringsutvikling og utbyggingsmønstre. Det konkluderes på dette grunnlag med at Grenlandsbanen bør planlegges videre. 

Historikk og status for videre arbeid med Grenlandsbanen

I Agder og Vestfold og Telemark fylkeskommuner videreføres fylkesdelplanen. 

KVU Grenlandsbanen: En konseptvalgutredning (KVU) er et krav for utredninger som kan føre til store utbyggingsprosjekter. I arbeidet beskrives nåsituasjon, framtidige behov, samfunnsmål, overordnede krav og ulike konsepter (tiltakspakker). En viktig del av arbeidet er siling av konsepter. I praksis sorterer prosjektet ulike løsninger, som for eksempel traseer, ut fra ulike mål, hensyn og økonomi.

I 2015 og 2016 utarbeidet Jernbaneverket (nå Bane Nor AS) en konseptvalgutredning (KVU), på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, om en mulig kobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen (Grenlandsbanen).

KVU-en gikk videre til en ekstern kvalitetssikring (KS1) etter at den ble levert til departementet. Etter denne kan det bli aktuelt å gå videre med beslutning om bygging. Da starter offentlig planarbeid med kommunedelplaner, reguleringsplaner og utredninger knyttet direkte til et eventuelt utbyggingsprosjekt. 

For KVU Grenlandsbanen ble dette gjort i 2017. 

Dokumentene er overlevert til Samferdselsdepartementet, og neste steg vil være å få behandlet KVU'en i Stortinget. I påvente av dette videreføres fylkesdelplan for Grenlandsbanen fra 1999. Planen kan lastes ned her:

Fylkesdelplan for Grenlandsbanen i Telemark og Aust-Agder fylker (PDF, 3 MB)

Se også info om Sørvestbanen:

Sørvestbanen