Regional planlegging og utvikling

Fylkeskommunen er regional planmyndighet jamfør plan- og bygningsloven. Formålet med planlegging på regionalt nivå er å stimulere den fysiske, miljømessige, helsemessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i fylket.

Fylkeskommunen gir planfaglig veiledning til kommunene i Agder og ivaretar regionale interesser i kommunale planprosesser. Fylkeskommunen bistår kommunene faglig og økonomisk i forbindelse med utarbeidelse av mulighetsstudier, byromsanalyser, grøntstrukturanalyser, visualiseringer og faglige samlinger.

Til toppen