Regional planlegging og utvikling

Fylkeskommunen er regional planmyndighet. Formålet med planlegging på regionalt nivå er å stimulere den fysiske, miljømessige, helsemessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i fylket.

I tillegg til å lage egne regionale planer, gir fylkeskommunen planfaglig veiledning til kommunene i Agder og ivaretar regionale interesser i kommunale planprosesser. Fylkeskommunen bistår kommunene faglig og økonomisk i forbindelse med utarbeidelse av mulighetsstudier, byromsanalyser, grøntstrukturanalyser, visualiseringer og faglige samlinger.