Regionplan Lister 2030

Regionplan Lister 2030 er tredje generasjons plan for utvikling av Listerregionen vest i Agder. Planen omfatter kommunene Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal. Hovedmålet med Regionplan Lister 2030 er å utvikle Lister til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.

Bilde fra forsiden til Regionplan Lister 2030: en kvinne som jobber på et fiskeoppdrettsanlegg i Flekkefjord kommune.foto - Klikk for stort bilde Julia Marie Naglestad

 

Dette samsvarer med hovedmålet i Regionplan Agder 2030. I tillegg skal Regionplan Lister 2030 være et redskap for økt samskaping og større bo-attraktivitet i kommunene i Lister. Det er behov for å synliggjøre, utdype og konkretisere forhold som har større betydning lengst vest i Agder, i en region med mindre bykommuner og distriktskommuner.

Regionplan Lister 2030 med handlingsprogrammet er blitt vedtatt av Agder fylkesting 16. februar 2021. 

Regionplan Lister 2030 (PDF, 10 MB)

Handlingsprogram (2021-2024) til Regionplan Lister 2030 (PDF, 837 kB)

 

Oversikt over planprosessen:

Endelig behandling og vedtak av planen og handlingsprogrammet i fylkestinget

Agder fylkesting vedtar Regionplan Lister 2030 med det første handlingsprogrammet. 

Særutskrift med vedtak av endringer til planen og handlingsprogrammet (PDF, 357 kB)

De enkelte kommunene i Lister tilslutter seg formelt den vedtatte planen i sine politiske møter etter dette.

16.02.2021

Fokusmøte om spredt boligbygging

Kommunenes ønske om å ha mulighet for spredt bebyggelse kom opp som et viktig tema under planprosessen. Dette fokusmøtet i regi av Listersamarbeidet ble arrangert for å bidra til å belyse tematikken fra ulike perspektiver. Her er oppsummeringen og presentasjonene til nedlasting:

Oppsummering av fokusmøtet (PDF, 102 kB)

Dette sier analysene: Omfanget av boligbygging i tett- og spredtbygde strøk i Lister og Agder (PDF, 4 MB) (Gunnar Lindaas, Agder fylkeskommune)

Nasjonale rammer for spredt boligbygging: Hvilket handlingsrom har kommunene? (PDF, 978 kB) (Ingunn Løvdal, Fylkesmannen i Agder)

Å planlegge for reduksjon av klimagasser (og best mulig samfunnsøkonomi) i en distriktskommune der alt er bilbasert (PDF, 5 MB)(Steinar Onarheim, Asplan Viak)

Spredt bosetting som bevisst strategi i kommuneplanleggingen (PDF, 30 MB) (Kitt Grønningsæter, Rødøy kommune)

Hvilken betydning har spredt boligbygging for landbrukssektoren? (PDF, 406 kB) (Finn Aasheim, Norges Bondelag Agderkontoret)

Hvilken betydning har spredt boligbygging for reiselivssektoren? (PDF, 936 kB) (Øystein Tjørhom, Sirdal Resort/Sirdal Skisenter/Sirdal Eiendom)

Hva gjør attraktive distriktskommuner som lykkes med tilflytting? Er spredt boligbygging et konkurransefortrinn? (PDF, 2 MB) (Trude Risnes, Distriktssenteret)

08.12.2020

Utkast til Regionplan Lister 2030 med handlingsprogram sendes på høring

Fylkesutvalget vedtar å sende utkast til plan og handlingsprogram på høring med frist 20. november 2020.

06.10.2020

Orientering om planen for kommunepolitikerne

Alle seks kommunestyrene i Lister får en orientering om planen og mulighet for innspill. 

16.06.2020

Arbeidsgruppene leverer sine forslag til planen

De fire tematiske arbeidsgruppene leverer sine forslag til planinnhold.

  • Arbeidsgruppe 1: Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter + kultur
  • Arbeidsgruppe 2: Verdiskaping, bærekraft og likestilling
  • Arbeidsgruppe 3: Transport, kommunikasjon og samfunnssikkerhet
  • Arbeidsgruppe 4: Utdanning, kompetanse og tjenesteinnovasjon

Arbeidsgruppene var satt sammen av henholdsvis én representant fra hver av de seks Lister-kommunene, én representant fra Fylkesmannen/regional stat, og én fra fylkeskommunen. Fylkeskommunen har hatt sekretærfunksjon i arbeidsgruppene.

15.06.2020

"Trekvartveiskonferansen" med fokus på industriell symbiose og sirkulærøkonomi

Denne konferansen markerte at vi har kommet "trekvartveis" i planprosessen. Det ble igjen gjennomført som en digital konferanse, der en i første del hadde fokus på muligheter for regionen når der gjelder industriell symbiose og sirkulærøkonomi, mens andre del besto av en statuspresentasjon fra de fire tematiske arbeidsgruppene for Regionplan Lister 2030. 

Rapport fra trekvartveiskonferansen (PDF, 652 kB)

Presentasjon Kalundborg symbiosis - et offentlig-privat samarbeid om ressurser (PDF, 4 MB)

Presentasjon Universitetets rolle for å utvikle industriell symbiose i en region (PDF, 2 MB)

Presentasjon Eyde-klyngen: Industriell symbiose og bærekraftig næringsutvikling (PDF, 8 MB)

Presentasjon Industriell symbiose - utviklingsmuligheter fornybar energi på Lister (PDF, 5 MB)

Presentasjon Bærekraftig utvikling i videregående opplæring (PDF, 2 MB)

04.05.2020

Kvinnespranget

Med "Kvinnespranget" gjennomførte vi enda en digital  konferanse, denne gangen spesielt for kvinner i Lister-regionen, siden kvinner også er blant gruppene som skulle vies spesiell oppmerksomhet i denne planprosessen.

Rapport fra Kvinnespranget (PDF, 2 MB)

23.04.2020

Digital konferanse for de seks ungdomsrådene i Lister

Denne konferansen var planlagt som en vanlig konferanse. På grunn av korona-situasjonen måtte vi i løpet av kort tid gjøre konferansen om til en "digital konferanse". Takket være et godt samarbeid med engasjerte ungdommer, KS Agder og Listersamarbeidet ble det mulig å samle 50 deltakere på denne digitale medvirkningsarenaen. I tillegg til ungdommene selv var blant andre også ordførerne fra Lister med.

Rapport fra samlingen for ungdomsrådene (PDF, 2 MB)

24.03.2020

Listertinget

Formannskapene fra de seks kommunene på Lister møttes på Tingvatn til det årlige Listertinget. Første havdelen av dagen ble viet Regionplan Lister 2030.

Oppsummering av Listertingets innspill til planen (PDF, 264 kB)

04.02.2020

Dialog med rådene for mennesker med funksjonsnedsettelse i Lister på Rosfjord

31.01.2020

Dialogmøte med de kommunale eldrerådene i Lister på Rosfjord

30.01.2020

Oppstartskonferanse

Oppstartskonferansen ble arrangert på Lyngdal kulturhus. Her ble styringsgruppen, prosjektgruppen og de fire tematiske arbeidsgruppene for planarbeidet samlet for første gang. 

Oppsummering fra oppstartskonferansen på Listersamarbeidets nettsider

28.01.2020

Vedtak planprogram

Planprogrammet for Regionplan Lister vedtas i Vest-Agder fylkesting. 

17.12.2019

Ungdomskonferanse

Som første større medvirkningsarena ble det i september 2019 arrangert en ungdomskonferanse på Kvinesdal kulturhus.  Oppsummerende rapport fra konferansen (PDF, 2 MB)

21.09.2019

Fylkesutvalget i Vest-Agder vedtar å utarbeide regional plan for Lister

Fylkesutvalget i Vest-Agder fylkeskommune vedtar at det igangsettes arbeid med en ny regional plan for Listerregionen tidlig i 2019. 

Planen erstatter Listerplanen fra 2006.

27.11.2018
Til toppen