Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025 - Sammen om god livskvalitet for alle på Agder

God folkehelse er et felles ansvar, og for å fremme god helse for alle må flere aktører samarbeide. Det er behov for en folkehelsestrategi som bidrar til en samlet innsats i Agder-fylkene og legger opp til samarbeid, samordning, og en klargjøring av roller og ansvar i folkehelsearbeidet. Fylkeskommunen legger til rette for kunnskapsutvikling og samordning i folkehelsearbeidet, men det utøvende folkehelsearbeidet drives best i kommunene hvor folk bor og lever sine liv.
 

Det er et hovedmål at vi skal samarbeide for å utjevne sosiale helseforskjeller, og skape god helse for flest mulig. Strategiens visjon er sammen om god livskvalitet for alle på Agder.

Folkehelsestrategien har seks satsingsområder: 

1. Gode nærmiljø
2. Mestring og trivsel for alle barn og unge
3. Reduserte sosiale helseforskjeller blant barn og unge
4. Deltakelse i arbeidslivet
5. Prioritert innsats der folkehelse- og levekårsutfordringene er størst
6. Samordnet folkehelsearbeid

Folkehelsestrategien kan lastes ned her:

Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025 (PDF, 20 MB)

Folkehelsestrategien har ikke et eget handlingsprogram fra 2022, men realiseres som en del av andre fagplaner, strategier og handlingsprogram (f. eks. handlingsprogram for Regionplan Agder 2030). 

Til toppen