Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025 - Sammen om god livskvalitet for alle på Agder

God folkehelse er et felles ansvar, og for å fremme god helse for alle må flere aktører samarbeide. Det er behov for en folkehelsestrategi som bidrar til en samlet innsats i Agder-fylkene og legger opp til samarbeid, samordning, og en klargjøring av roller og ansvar i folkehelsearbeidet. Fylkeskommunene legger til rette for kunnskapsutvikling og samordning i folkehelsearbeidet, men det utøvende folkehelsearbeidet drives best i kommunene hvor folk bor og lever sine liv.
 

Det er et hovedmål at vi skal samarbeide for å utjevne sosiale helseforskjeller, og skape god helse for flest mulig. Strategiens visjon er sammen om god livskvalitet for alle på Agder.

Folkehelsestrategien har seks satsingsområder: 

1. Gode nærmiljø
2. Mestring og trivsel for alle barn og unge
3. Reduserte sosiale helseforskjeller blant barn og unge
4. Deltakelse i arbeidslivet
5. Prioritert innsats der folkehelse- og levekårsutfordringene er størst
6. Samordnet folkehelsearbeid

Folkehelsestrategien kan lastes ned her:

Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025 (PDF, 20 MB)

Folkehelsestrategien følges opp gjennom et eget handlingsprogram som er blitt utarbeidet fram mot 2021. 

Til toppen