Strategisk handlingsplan for museumssektoren i Vest-Agder 2012-2020

Denne handlingsplanen ble vedtatt av Vest-Agder fylkesting i 2011. Bakgrunn for utarbeidelsen var endringer i statlige føringer for den regionale museumssektoren. 

Målet for Vest-Agder fylkeskommune i den sammenheng var at Vest-Agder skal være et aktivt museumslandskap bestående av profesjonelle institusjoner samt en levende frivillig sektor.

Handlingsplanen kan lastes ned her:

Strategisk handlingsplan for museumssektoren i Vest-Agder 2012-2020 (PDF, 6 MB)

Agder fylkeskommune legger opp til å utarbeide en ny strategi for kulturarv 2030 som vil erstatte denne handlingsplanen. 

Etter etableringen av Agder var det ønskelig og behov for å evaluere og vurdere endringer i arkiv- og museumsstrukturen i Agder. Dette arbeidet startet opp i 2021 og vil pågå til første halvår 2024.

Det er blitt etablert en arbeidsgruppe for denne prosessen. Arbeidsgruppen for arkiv- og museumsstrukturen ferdigstilte mandatet for utredningen av den framtidige arkiv- og museumsstrukturen i juni 2022. Agder fylkeskommune og samtlige eierkommuner har behandlet mandatet administrativt og / eller politisk, og har samlet sluttet seg til mandatet for utredningen. Fylkestinget behandlet saken i møte 25.10.2022 . Den politiske prosessen med å behandle mandatet hos alle eierne ble avsluttet februar 2023. Etter at alle eierne hadde sluttet seg til mandatet, har arbeidet med utredningen startet opp. Planen for denne prosessen er at hele 2023 går med til å utrede saken. Når utredningen er ferdigstilt og har konkludert med en anbefaling vil det bli en høringsfase, og deretter vil det bli en politisk behandling hos samtlige eiere første halvår 2024.

Fylkeskommunen vil fremme en sak om veien videre høsten 2024, som også vil bli behandlet hos øvrige eierne. I løpet av 2025 vil det foreligge en omforent retning for videre utvikling av arkiv- og museumssektoren i Agder.