Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2015-2027 (LIM-planen)

LIM-planen er Agders første regionale plan for likestilling, inkludering og mangfold. Den er en plattform for felles, systematisk handling for å styrke likestillingen og bedre levekårene på Agder. 

LIM-planen er en bred likestillingsplan som tar hensyn til kjønn, etnisitet, funksjonsevne, alder, religion/livssyn, seksuell orientering/ kjønnsidentitet/ kjønnsuttrykk og sosial bakgrunn. 

Planen har fem tema: 

  1. En åpen landsdel med mangfoldig demokrati 
  2. Likestilt utdanning – et mulighetenes tre
  3. Et arbeidsliv for alle 
  4. Tjenester for det enkelte menneske 
  5. Samhold mot trakassering og vold 

LIM-planen kan lastes ned her:

Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2015-2027 (LIM-planen) (PDF, 5 MB)

Engelsk utgave: Regional plan for equality, inclusion and diversity in Agder 2015–2027 (PDF, 5 MB)

Planen følges opp gjennom handlingsprogrammet til Regionplan Agder 2030, se kapittel 4 om "Levekår, likestilling, inkludering og mangfold":

Handlingsprogram 2023-2026 - Regionplan Agder 2030