Landbruksstrategi for Agder 2022-2024

God og aktiv forvaltning av jord og skog på Agder er en forutsetning for å møte utfordringene som ligger foran oss og nå målene om en bærekraftig fremtid. "Landbruksstrategi for Agder 2022–2024 – verdiskaping gjennom jordbruk, skogbruk og øvrige næringer" skal bidra til å sikre at kommende generasjoner kan nyte godt av et vidt produktspekter, sysselsetting og verdiskaping.

Strategien er en revisjon fra tidligere landbruksstrategi som gjaldt fra 2019 til 2022. Den nye strategien ble vedtatt av fylkestinget juni 2022 og skal gjelde for perioden 2022-2024.

Landbruksstrategien for Agder skal være et verktøy for å prioritere tiltak innen landbruk og naturbaserte næringer i fylket. Hovedfokus er områder hvor de ulike lokale og regionale aktørene har handlingsrom til å gjennomføre tiltak.

Strategien eies av det regionale partnerskapet landbruk. Partnerskapet ledes av Agder fylkeskommune og er sammensatt med representanter fra Statsforvalteren, Innovasjon Norge Agder, Agder Bondelag og en representant for Aust-Agder Bonde- og Småbrukarlag og Vest-Agder Bonde- og Småbrukarlag.

Strategien gir mål, strategier og tiltak for:

  • Innovasjon Norges forvaltning av midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket
  • Fylkeskommunens forvaltning av midlene til regionale tilretteleggingstiltak, rekrutterings- og kompetansetiltak, kompetansenettverkene for lokalmat og kystskogbruket
  • Innovasjon Norges, Statsforvalterens, fylkeskommunenes, kommunenes og næringsorganisasjonenes pådriverfunksjon innen landbruksrelatert næringsutvikling
  • Offentlige aktørers planarbeid

Selv om dokumentet ikke har status som en regional plan i plan- og bygningslovens forstand, er dokumentet førende for partnerskapet landbruk. Andre aktører kan også være med på å gjennomføre tiltak og handlinger nedfelt i dokumentet, for eksempel kommunene i Agder.