Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2022- 2027

Formålet med vannforvaltning er å beskytte vannmiljøet mot forringelse, og å forbedre og gjenopprette miljøtilstanden der forholdene ikke er gode nok.

Formålet med planen

Vannforvaltningsplanen skal koordinere og samordne vannforvaltning og arealbruk både på tvers av sektorer og på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Vannforvaltningsplanen angir miljømål for alt vann i elver, innsjøer, kystvann og grunnvann. I tillegg til å fastsette miljømålet angir planen når man skal nå målene, og hvilke tiltak vi vil prioritere for å nå miljømålene.

Formålet med vannforvaltning er å beskytte vannmiljøet mot forringelse, og å forbedre og gjenopprette miljøtilstanden der forholdene ikke er gode nok. Dette oppnår vi ved å hente inn kunnskap om hva som er dagens miljøtilstand i vannet, hvilke påvirkninger som finnes og hva som er hovedutfordringene i vannregionen.

Vannregion Agder består av Agder, en del av Telemark og litt av Rogaland. Agder vannregion er en av ti vannregioner i Norge, som igjen er inndelt i syv vannområder. Disse er Gjerstad-Vegår, Nidelva, Tovdal, Otra, Mandal-Audna, Lygna og Sira-Kvina.

Status for vannmiljøet

I Agder vannregion har ca 36 % av det naturlige overflatevannet god, eller svært god økologisk tilstand. De største utfordringene i Agder vannregion er langtransportert forurensning (sur nedbør), fulgt av vannkraft, introduserte arter og sykdommer. Videre følger jordbruk, urban utvikling (flere tema inngår), renseanlegg, industri, vegtransport og gruvedrift. Klimaendringer kan føre til at allerede kjente miljøbelastninger utgjør en tilleggsbelastning. 

Det er en negativ utvikling av vannmiljøet i kystområdene i Agder vannregion, og vannregionen skal i planperioden 2022 – 2027 ha hovedfokus på kysten vår. Kysten langs Agder er flere steder allerede sterkt belastet med mange ulike påvirkninger som samlet gir dårlige tilstander. Dette dreier seg bl.a. om stadig økende næringstilførsel, forurensning, plastforsøpling, spredning av fremmede arter og nedbygging som gir endring i økosystemene og nedgang i flere av fiskebestandene.

Regionen er også i stadig vekst, og klimaendringer vil forsterke den negative utviklingen av kysten fra forventet økt press fra både næring og befolkningsvekst.

Planen ble vedtatt i desember 2021.