Regionale mål for forvaltning av elg og hjort i Aust-Agder 2016-2019

Dette styringsdokumentet ble vedtatt av fylkestinget i Aust-Agder 25. oktober 2016. Den overordnete målsettingen er at det tidligere Aust-Agder fylke skal ha biologisk sunne bestander av elg og hjort som utgjør en berikelse i naturen.

Bestandene skal være bærekraftige når det gjelder beitetilgang og skal ikke medføre uakseptable konflikter med trafikk, landbruksnæring og friluftsliv. Innenfor disse rammene skal elg og hjort forvaltes til beste for verdiskapning, lokale jegerinteresser og allmenne naturinteresser.

Elgens bestandskondisjon og produksjonsevne skal forbedres slik at jaktutbyttet over tid er stabilt og betydelig. Hjortebestanden skal økes til en tetthet hvor hjorten bidrar som et viktig jaktobjekt over hele fylket.

Dokumentet inneholder utover det flere delmål, samt retningslinjer for tildeling av tilskudd til viltformål.

Agder fylkeskommune er i gang med å utarbeide en ny strategi for høstbart vilt og høstbar innlandsfisk som skal erstatte de regionale målene for forvaltning av elg og hjort i tidligere Aust-Agder.