Regionale mål for forvaltning av elg og hjort i Vest-Agder 2017-2020

Dette styringsdokumentet ble vedtatt i 2017. Hovedmål et er at det tidligere Vest-Agder fylke skal ha biologisk sunne bestander av elg og hjort som utgjør en berikelse i naturen.

Bestandene skal være bærekraftige når det gjelder beitetilgang og skal ikke medføre uakseptable konflikter med trafikk, landbruksnæring eller friluftsliv. Innenfor disse rammene skal elg og hjort forvaltes til beste for verdiskapning, lokale jegerinteresser og allmenne naturinteresser.

Elgens bestandskondisjon og produksjonsevne skal forbedres slik at jaktutbyttet over tid er stabilt og betydelig. Hjortebestanden skal økes til en tetthet hvor hjorten bidrar som et viktig jaktobjekt over hele fylket.

Dokumentet inneholder utover det flere delmål.
Agder fylkeskommune er i gang med å utarbeide en ny strategi for høstbart vilt og høstbar innlandsfisk som skal erstatte de regionale målene for forvaltning av elg og hjort i tidligere Vest-Agder.