Studentstrategi Agder 2030 - Sammen om en attraktiv region for studenter og nyutdannede

Målsettingen med studentstrategi Agder 2030 er å skape en attraktiv region for studenter og for nyutdannede. 

Strategien har to satsingsområder:

  1. Agder er en attraktiv region å studere i
  2. Flere studenter velger å bli værende i Agder etter endt utdanning.

Studentstrategien ble vedtatt av fylkestinget 1. mars 2022. 

Studentstrategi Agder 2030

Studentstrategi Agder 2030 skal være styrende for valg og prioriteringer i arbeidet med studenter og nyutdannede i Agder i perioden fram til 2030. Strategien er en oppfølging av studentmeldingen som Agder fylkeskommune utarbeidet i 2020. Studentmeldingen pekte på en rekke utfordringer: studenters helse, arbeidslivsrelevans i utdanningen og tilknytning til regionen og arbeidslivet.

Forankring og medvirkning, både internt og eksternt, har vært avgjørende for en god strategi. I arbeidet har det vært bred involvering av fylkeskommunens samarbeidspartnere og regionale samarbeidsaktører fra tilbuds- og etterspørselssiden i arbeidslivet. Arbeidet har også vært tema på avdelingsmøter i Agder fylkeskommune. Studenter ved regionens utdanningsinstitusjoner ble tidlig involvert i prosessen gjennom møter med studentledere, studentparlamenter og vertskommunenes studentråd. Strategien har også vært på høring til involverte aktører og andre interessenter.

Det lages ikke en egen handlingsplan for studentstrategien. Satsinger, mål og strategier følges opp gjennom andre handlingsplaner og initiativer. Strategien gjennomgås årlig i arbeidet med fylkeskommunes årsrapporter, økonomiplan og budsjettarbeid.