Fylkeskommunens uttalelser til dispensasjonssøknader etter plan- og bygningsloven

Kommunene har ansvar og myndighet i kommunal planlegging. Dette innebærer også myndighet til å gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser i plan og bygningsloven (PBL § 19-2). Slik dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Fylkeskommunen skal ifølge loven gis en mulighet til å uttale seg før det eventuelt gis dispensasjon. 

Agder fylkeskommunes prioriteringer
Fylkeskommunen ønsker å prioritere arbeidet med å styrke den planfaglige veiledningen til kommunene. Dette vil bidra til at vi kan tydeliggjøre og forsterke rollen som regional samfunnsutvikler og regional planmyndighet. I tillegg ønsker vi å bidra til at kommunene lager gode styringsverktøy i form av overordnede planer.
Dette innebærer sterkere fokus på blant annet:

 • Utarbeidelse og gjennomføring av regionale planer, ihht regional planstrategi.
 • Planfaglig kompetanseheving for kommunene, gjennom å arrangere kurs og seminarer
 • Regionalt Planforum; lovpålagt forum som skal bidra til tidlig avklaring av uenighet, raskere avgjørelser, bedre samordning av motstridende interesser og redusere konfliktnivå.
 • Veiledning og bistand til kommunene i kommuneplanlegging og stedsutvikling.

Gode og solide planer kjennetegnes ved at de viktigste problemstillingene er avklart og håndtert så tidlig som mulig i planprosessen. Det vil igjen medføre at behovet for dispensasjoner og avvik fra plan reduseres.

Fylkesutvalget har på møtet den 25. februar 2020 vedtatt følgende: 

 1. Agder fylkeskommune vil prioritere å veilede kommunene i arbeidet med å utarbeide gode kommuneplaner, kommunedelplaner og større reguleringsplaner. I dette arbeidet skal vi også jobbe for å ivareta regionale interesser.
 2. Som hovedregel vil det ikke bli gitt skriftlige innspill til kommunene på søknader om dispensasjon etter plan- og bygningsloven.
 3. Agder fylkeskommune ønsker fremdeles å få følgende dispensasjonssaker fra kommunene for uttalelse:
 • Dispensasjon fra Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei (Heiplanen)
 • Dispensasjoner i statlig sikra friluftsområder
 • Dispensasjoner til planer som fylkeskommunen har reist innsigelse til (dersom dispensasjonen omhandler samme forhold som innsigelsen)
 • Dispensasjoner fra regionale planer som omhandler planbestemmelse
 • Dispensasjon fra hensynssone kulturmiljø/bevaringsformål, tiltak på bygg fra før 1850 og tiltak nærmere enn 100 meter fra automatisk fredete kulturminner
 • Dispensasjoner fra arealplan som omhandler fylkesveg

For mer informasjon se lenke under til brevet som ble sendt til alle kommuner på Agder 6. mars 2020:

Brev til kommuner om fylkeskommunens uttalelser til dispensasjonssøknader etter plan- og bygningsloven (PDF, 196 kB)

Til toppen