Fylkeskommunens uttalelser til dispensasjonssøknader etter plan- og bygningsloven

Kommunene har ansvar og myndighet i kommunal planlegging. Dette innebærer også myndighet til å gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser i plan- og bygningsloven (PBL § 19-2).

Slik dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale interesser, blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.

Fylkeskommunen skal ifølge loven gis en mulighet til å uttale seg før det eventuelt gis dispensasjon.

Agder fylkeskommunes prioriteringer

Fylkeskommunen ønsker å prioritere arbeidet med å styrke den planfaglige veiledningen til kommunene. Dette vil bidra til at vi kan tydeliggjøre og forsterke rollen som regional samfunnsutvikler og regional planmyndighet. I tillegg ønsker vi å bidra til at kommunene lager gode styringsverktøy i form av overordnede planer.
Dette innebærer sterkere fokus på blant annet:

 • utarbeidelse og gjennomføring av regionale planer, ihht regional planstrategi
 • planfaglig kompetanseheving for kommunene, gjennom å arrangere kurs og seminarer
 • regionalt planforum; lovpålagt forum som skal bidra til tidlig avklaring av uenighet, raskere avgjørelser, bedre samordning av motstridende interesser og redusere konfliktnivå
 • veiledning og bistand til kommunene i kommuneplanlegging og stedsutvikling

Gode og solide planer kjennetegnes ved at de viktigste problemstillingene er avklart og håndtert så tidlig som mulig i planprosessen. Det vil igjen medføre at behovet for dispensasjoner og avvik fra plan reduseres.

Fylkesutvalget har på møtet den 25. februar 2020 vedtatt følgende: 

 1. Agder fylkeskommune vil prioritere å veilede kommunene i arbeidet med å utarbeide gode kommuneplaner, kommunedelplaner og større reguleringsplaner. I dette arbeidet skal vi også jobbe for å ivareta regionale interesser.
 2. Som hovedregel vil det ikke bli gitt skriftlige innspill til kommunene på søknader om dispensasjon etter plan- og bygningsloven.
 3. Agder fylkeskommune ønsker fremdeles å få følgende dispensasjonssaker fra kommunene for uttalelse:
 • dispensasjon fra regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei (Heiplanen)
 • dispensasjoner i statlig sikra friluftsområder
 • dispensasjoner til planer som fylkeskommunen har reist innsigelse til (dersom dispensasjonen omhandler samme forhold som innsigelsen)
 • dispensasjoner fra regionale planer som omhandler planbestemmelse
 • dispensasjon fra hensynssone kulturmiljø/bevaringsformål, tiltak på bygg fra før 1850 og tiltak nærmere enn 100 meter fra automatisk fredete kulturminner
 • dispensasjoner fra arealplan som omhandler fylkesveg

Saksbehandling

Ved oversendelse av aktuell dispensasjonssak til forhåndsuttalelse ber Agder fylkeskommune om at det presiseres i overskriften i brevet hva dispensasjonen gjelder slik at vi kan gjennomføre en effektiv saksbehandling og gi kommunen ett raskt svar. 

Fylkeskommunens fagavdelinger kan ved behov komme med utdypende orientering om praktiske forhold angående saksbehandling rundt forhåndsuttalelse til dispensasjoner.