Statlige planretningslinjer

Statlige planretningslinjer (SPR) brukes for å konkretisere de nasjonale forventningene til planleggingen og markere nasjonal politikk på viktige områder i planleggingen.

Statlige planretningslinjer kan gjelde for hele landet eller et geografisk avgrenset område og skal legges til grunn ved statlig, regional og kommunal planlegging; og enkeltvedtak som statlige, regionale og kommunale organer treffer.

I det følgende kommer en opplisting av gjeldende retningslinjer med lenke:

2021 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

2018 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning

2014 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

2009 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene

1995 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen

1994 Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag

Til toppen