Statlige planretningslinjer

Statlige planretningslinjer (SPR) brukes for å konkretisere nasjonalt viktige planleggingstema, og vedtas av Kongen i statsråd. Statlige planretningslinjer skal være tydelige på mål og verdier som skal legges til grunn for planleggingen og hvordan ulike interesser og hensyn skal ivaretas og avveies. Statlige planretningslinjer kan være både tematisk og geografisk avgrenset.

Statlige planretningslinjer forkortes ofte til SPR, og ble tidligere kalt rikspolitiske retningslinjer (RPR).

I det følgende kommer en opplisting av gjeldende retningslinjer med lenke:

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2021)

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018)

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995)

Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1994)

Se også regjeringens nettsider for mer informasjon: 

Regjeringens nettside om nasjonale føringer og planoppgaver