Regional plan for fysisk aktive liv i Agder 2024-2034

Agder fylkeskommune er i gang med å utarbeide regional plan for aktive liv i Agder. Formålet med dette arbeidet er å utforme regionalpolitiske føringer og prioriteringer for hvordan kommuner i Agder kan planlegge for økt fysisk aktivitet i befolkningen.

Planforslaget blir behandlet politisk i april-mai og vil deretter bli sendt på høring. 

Bakgrunnen for planen

Å være fysisk aktiv gir glede og mestring for mange. Fysisk aktivitet er samtidig nødvendig for å utvikle og opprettholde god helse og livskvalitet gjennom hele livet. Selv om mange egder er aktive, så trengs det en regional satsing for at flere skal være fysisk aktive i sin hverdag.

Formålet med planen

Formålet med Fysisk aktive liv i Agder er å utforme regionalpolitiske føringer og prioriteringer for hvordan kommuner i Agder kan planlegge for økt fysisk aktivitet i befolkningen. Dette innebærer å:

  • synliggjøre strategier som øker den fysiske aktiviteten blant innbyggerne på en måte som samtidig reduserer sosial ulikhet,
  • legge grunnlag for en kunnskapsbasert og inkluderende kommunal planlegging som tilrettelegger for fysisk aktive liv,
  • gi føringer slik at tilgjengelige virkemidler blir mest mulig treffsikre,
  • gi idretts- og friluftslivspolitikken på Agder en tydelig retning, som synliggjør anleggsbehovet i fylket og motivere kommuner til å tenke interkommunalt,
  • samordne innsats mellom offentlige og frivillig sektor.

Mer informasjonen om hvordan planen skal lages

Under klan du laste ned planprogrammet som ble vedtatt av fylkestinget i juni 2023. Planprogrammet gir mer informasjon om hva planen skal inneholde, hvilke konkrete tema den skal omhandle, og hvordan det er mulig å medvirke. 

 

Framdriftsplan

Utarbeidelse av utkast til planprogram

Oktober 2022 til januar 2023

16.01.2023

Politisk behandling av utkast til planprogram

24. januar til 15. februar 2023

15.02.2023

Formell oppstart av planarbeidet og høring av planprogramutkast

17. februar til 21. april 2023

17.02.2023

Vurdering og innarbeiding av høringsinnspillene

Mars til mai 2023

08.05.2023

Fastsettelse av planprogrammet

20./21. juni 2023

21.06.2023

Planprosess med diverse innspills- og medvirkningsarenaer

Juni 2023 til januar 2024

08.01.2024

Politisk behandling av utkast til plan og handlingsprogram

Mars til mai 2024

08.05.2024

Høring av utkast til plan og handlingsprogram

Mai til september 2024

20.09.2024

Vurdering og innarbeiding av høringsinnspillene

September til november 2024

04.11.2024

Politisk sluttbehandling og vedtak av planen og handlingsprogrammet

November til desember 2024

11.12.2024