Revisjon av Regionplan Agder 2030 / regional planstrategi

Regionplan Agder 2030 er en overordnet strategisk plan som bidrar til å utvikle hele  Agder. Fylkestinget vedtok 25. april 2023 at det skal gjennomføres en enkel revisjon av Regionplan Agder 2030 gjennom regional planstrategi. 

Ny film om Regionplan Agder 2030

I forbindelse med revisjon av Regionplan Agder 2030 - regional planstrategi, er det utarbeidet en film. Denne filmen beskriver mye av det positive som har skjedd i regionen siden Regionplan Agder 2030 ble vedtatt. Videre peker den på hvilke utfordringer Agder står overfor i fremtiden.

Hvorfor skal planen revideres?

Regionplan Agder 2030 ble vedtatt i 2019. Det har skjedd mye i verden siden da. Vi har blant annet vært gjennom en pandemi, det er krig i Europa, og natur- og klimakrisen er blitt enda mer aktualisert. Videre har vi utfordringer med høy inflasjon, digitaliseringen går raskt, og vi blir stadig flere eldre. Det har også vært mye positiv utvikling i Agder de siste årene. Blant annet har vi tatt en sterk posisjon nasjonalt når det gjelder havvind og andre grønne næringer. Med bakgrunn i endringer og utvikling i samfunnet er det ønskelig å gjøre en enkel revidering av regionplanen i 2024. 

Fra to til ett styringsdokument

Et nytt grep i den sammenheng er at revideringen skal skje gjennom arbeidet med ny regional planstrategi. Regional planstrategi er lovpålagt og skal utarbeides hvert fjerde år. Den skal redegjøre for regionale mål, utviklingstrekk og utfordringer, samt å vurdere langsiktige utviklingsmuligheter. Videre skal dokumentet avklare hvilke regionale planer og strategier som bør utarbeides. Mens gjeldende regional planstrategi for Agder viser til målene i Regionplan Agder 2030, legges det nå opp til å innarbeide Regionplan Agder 2030 i regional planstrategi og på den måten få kun ett overordnet styringsdokument. 

Ved å gjøre det på denne måten vil politikerne få mulighet til å ta stilling til overordnede mål og satsingsområder kort tid etter konstituering. Flere av fylkene i Norge har allerede slått sammen sin planstrategi med sin utviklingsplan/overordnede regionplan.

Status for planarbeidet og videre framdrift

Forslag til Regionplan Agder 2030 med regional planstrategi har vært på høring i perioden 16. februar til 30. mai. Med bakgrunn i høringsuttalelsene vil planen bli justert og lagt fram til politisk sluttbehandling i september / oktober.  Det planlegges at revidert Regionplan Agder 2030 med regional planstrategi vedtas 22./23. oktober.

Framdrift

Politisk verksted og vedtak i fylkestinget

25.04.2023

Medvirkning og forankring av utfordrings- og mulighetsbildet

April - juni

16.06.2023

Ferdigstillelse gap-analyse

31.10.2023

Utarbeidelse av planen

August til desember: Medvirkning, politisk verksted etter valget

29.12.2023

Høring av planen

Fylkestinget sender planen på høring i februar. 

28.02.2024

Vedtak av Regionplan Agder 2030 / regional planstrategi for Agder

23.10.2024