Regional planstrategi for Agder 2020-2024

Regional planmyndighet (fylkestinget) skal minst én gang hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide en regional planstrategi i samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet. Regional planstrategi skal angi hvilke planer og strategier som skal utarbeides eller endres i løpet av valgperioden.

Fylkesutvalget vedtok den 28. januar å sende forslag til Regional planstrategi for Agder 2020-2024 på høring og inviterer til innspill.

Utkast til planstrategien kan lastes ned her:

Utkast Regional planstrategi for Agder 2020-2024 (PDF, 747 kB)

Hvem kan gi innspill?

Utkast til planstrategi ble sendt til over 150 høringsinstanser, men alle som ønsker kan avgi høringsuttalelse, også privatpersoner. Det gjøres oppmerksom på at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova, og kommer til å bli publisert på nettsidene til Agder fylkeskommune.

Høringsfrist for å komme med innspill:   

  • 16. mars 2020 – regional stat, organisasjoner og andre parter  - UTLØPT
  • 1. juli 2020 – kommunene i Agder (NB! Forlenget høringsfrist på grunn av korona-situasjonen. Fylkeskommunen ber likevel om at høringsinnspill oversendes så raskt som mulig.)

Brev til kommunene med informasjon om utsatt høringsfrist på grunn av korona (25.3.20) (PDF, 278 kB).

Lenke til saksprotokollen fra fylkesutvalgets behandling 28.1.20 (PDF, 371 kB)

Lenke til saksfremlegget (PDF, 153 kB)

Høringsuttalelser merkes "Regional planstrategi" og sendes fortrinnsvis ved å bruke følgende skjema:

Svarskjema høringsinnspill

Høringsuttalelser kan også sendes som e-post til postmottak@agderfk.no eller til Agder fylkeskommune, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal.

Det legges opp til sluttbehandling av planstrategien i fylkestinget  20. oktober. (NB! Ny dato)

 

Høringskonferansen 13. februar 2020

I forbindelse med høringen ble det arrangert en egen konferanse for å informere om planstrategien og for å ha dialog om den.

Under kan du laste ned en oppsummering fra konferansen og presentasjonene:

Oppsummering fra høringskonferansen 13. februar (PDF, 480 kB)

Presentasjon "Målene for utvikling av Agder er satt – hva nå" (Kenneth Andresen) (PDF, 2 MB)

Presentasjon "Hva er Agders sentrale utviklingstrekk" (Gunnar O. Lindaas) (PDF, 7 MB)

Presentasjon "Trenger Agder mer enn Regionplan Agder 2030 for å bli en bærekraftig region" (Ingvild Nina Skjong) (PDF, 2 MB)

Til toppen