Regional planstrategi for Agder 2020-2024

Regional planmyndighet (fylkestinget) skal minst én gang hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide en regional planstrategi i samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet. Regional planstrategi skal angi hvilke planer og strategier som skal utarbeides eller endres i løpet av valgperioden.

Regional planstrategi for Agder 2020-2024 ble vedtatt i fylkestinget 20. oktober 2020. Fylkestinget vedtok at følgende planer og strategier utarbeides eller igangsettes i perioden 2020-2024:

 • Aktive liv i Agder ‒ Regional plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse
 • Regional plan for naturmangfold
 • Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder (revisjon av eksisterende plan fra 2016, arbeidet er i gang med forventet avslutning i 2021)
 • Regional plan for handel og senterstruktur i Agder
 • Regional plan for mobilitet Agder 2030
 • Regionplan Lister 2030 (planen er ferdigstilt og vedtatt 16. februar 2021)
 • Regional plan for Østre Agder (dersom kommunene ønsker det)
 • Regional plan for Setesdal (dersom kommunene ønsker det)
 • Ny revisjon av Regional plan for Kristiansandsregionen 2019‒2050 (igangsettes så raskt som mulig og sees i sammenheng med regional plan for handel og senterstruktur og regional plan for mobilitet i Agder)
 • Frivillighetsstrategi
 • Tannhelsestrategi
 • Energistrategi for Agder
 • Skolebruksplan for Agder
 • Strategi for kulturarv 2030
 • Handlingsprogram for fylkesveger 2021–2024
 • Strategi for talentutvikling i skolene
 • Strategi for studentenes velferd
 • Eventuelt Strategi for høstbart vilt og høstbar innlandsfisk (avklares om den skal inngå i regional plan for naturmangfold)
 • Eventuelt Strategi for grunnopplæringen i Agder (avklares med statsforvalteren og KS)
 • Eventuelt en smart spesialiseringsstrategi for Agder (under vurdering i forbindelse med et gjennomført forprosjekt)

Planstrategien i sin helhet kan lastes ned her:

Regional planstrategi for Agder 2020-2024 (PDF, 2 MB)

Arbeidet med neste regional planstrategi for perioden 2024-2027 er i gang. Mer info finner du på denne siden:

Revisjon av Regionplan Agder 2030 / regional planstrategi