Analysenettverket

Analysenettverket skal bidra til å videreutvikle kunnskapsgrunnlagene som benyttes i arbeid med samfunnsutvikling i Agder. Hensikten med nettverket er å bidra til en felles koordinert analysekapasitet i regionen.

Mandat og organisering

Last ned mandatet her (PDF, 196 kB)

Hvorfor analysenettverk?

Formål og hensikt

Målene som er satt i Regionplan Agder 2030 og de komplekse samfunnsutfordringene som løftes fram gjennom #vårtagder, fordrer at en rekke aktører samarbeider. Det er viktig å ha gode kunnskapsgrunnlag for å kunne ta kunnskapsbaserte avgjørelser i forhold til hvilke aktiviteter som bør igangsettes. Nettverk for analyse skal bidra til å videreutvikle kunnskapsgrunnlagene som kan benyttes i arbeid med samfunnsutvikling i Agder. Herunder aktiviteter i #vårtagder og til oppfølgingen av regionale mål for Agder.

Ved å utvikle gode samarbeid og prosjekter skal nettverket styrke eksisterende satsinger og støtte utviklingen av nye målrettede satsinger som er kunnskapsbaserte.

Hensikten er å bidra til en felles koordinert analysekapasitet i regionen.

 

Hva gjør nettverket?

Relevante arbeidsområder og aktiviteter

 • Støttenettverk for #vårtagder
 • Etablere og utvikle felles kunnskapsportal for Agder – teknisk og faglig innhold
  • En av forutsetningene for å lykkes med felles kunnskapsportal for Agder er at det ligger en dataplattform i bakkant. 
 • Kunnskapsdeling – utvikle statistikk og analysekompetanse i fellesskap, herunder kompetanse i bruk av relevante verktøy
  • Bedre analysekompetanse er veldig viktig for mange kommuner på Agder
 • Samarbeid om utredninger og analyser
 • Bidra til mer kunnskapsbaserte beslutninger
 • Datautveksling – samarbeide om bestilling, innsamling og systematisering av data
 • Data som ressurs – bidra til økt deling av data - Meld. St. 22 (2020-2021)
  • Data skal deles og brukes på en måte som gir verdi for næringslivet, offentlig sektor og samfunnet
  • Data skal deles og brukes slik at grunnleggende rettigheter og friheter respekteres, og norske samfunnsverdier bevares

 

Hvem deltar i nettverket?

Deltakelse og organisering

Analyseavdelingen i Agder fylkeskommune leder støttenettverket for analyse i Agder og har det faglige ansvaret. Det er viktig med tett dialog opp mot sekretariatet for de tre samfunnsforaene i #vårtagder. Dette for å sikre god informasjonsflyt og en helhetlig tilnærming til arbeidet.

Hvilke aktører som involveres i arbeidet vil avhenge av den konkrete aktiviteten som skal følges opp. En oversikt som viser initiativ/aktiviteter, deltakere og fremdrift bør kontinuerlig holdes oppdatert på egen nettside i felles kunnskapsportal.

Aktuelle aktører som involveres i arbeidet til nettverket (ikke uttømmende):

 • Kommuner
 • Interkommunale politiske råd
 • Statsforvalteren
 • NAV
 • KS
 • Forskningsrådets regionansvarlige i Agder
 • Agder fylkeskommune
 • UiA
 • Statens hus Lyngdal
 • IKT-Agder

Arbeidsform

Arbeidsform vil variere basert på aktivitetenes innretning og formål. Arbeidet skal bære preg av reell samhandling og samarbeid. Det kan være behov for å etablere egne arbeidsgrupper som utarbeider konkrete forslag til f.eks. etablering av felles kunnskapsportal for Agder og datautveksling via dataplattformen som er etablert av IKT-Agder. Gitte ressurspersoner hos aktørene kan gis direkte tilgang til data som er lastet inn i dataplattformen gjennom f.eks. Power BI. Det er ønskelig at flest mulig aktører bidrar inn med ressurser i arbeidet med å samle inn, bearbeide og formidle data.

I de tilfeller hvor aktivitetene til analyse nettverket grenser opp mot aktivitetene i andre nettverk er det viktig med god dialog for å sikre en helhetlig tilnærming til arbeidet.

Det legges opp til 1-2 møter i halvåret for analysenettverket hvor alle aktuelle aktører deltar, og møtene fasiliteters av fylkeskommunen v/Analyseavdelingen.

Referater skal tilgjengeliggjøres på #vårtagders nettsider.

Ressurser

Alle beslutninger knyttet til økonomiske og menneskelige ressurser tas i den enkelte organisasjon.

 

Referater fra møter i analysenettverket