Digi Agder

Digi Agder er et nettverkssamarbeid mellom alle kommunene i Agder og Agder fylkeskommune og inngår i den regionale samhandlingsstrukturen.

Digi Agder skal jobbe med innføring av digitale fellesløsninger, videreutvikle digitale løsninger som allerede er i bruk, være et idemottak og samle erfaringer. Gjennom samarbeid kan kommunene ta i bruk nye digitale løsninger raskere, slik at alle som bor i Agder får lik tilgang til digitale kommunale tjenester.

I Digi Agder skal kommunene løfte hverandre, og sammen finne gode løsninger for innbyggerne i hele Agder.

Mål for Digi Agder

Målet med Digi Agder er å løfte kommunene og sammen finne gode løsninger for innbyggerne i hele Agder.

Hovedfokus for Digi Agder er innføring av nye digitale fellesløsninger i kommunene, videreutvikle digitale løsninger som allerede er i bruk, være et idemottak og samle erfaringer.

Gjennom samarbeid kan kommunene ta i bruk nye digitale løsninger raskere, slik at alle som bor i Agder får lik tilgang til digitale kommunale tjenester.

Diagram som viser et nettverk - Klikk for stort bildeEtt digitalt Agder i større kontekst Ett digitalt Agder

Figuren viser ett digitalt Agder - et nettverk i en større kontekst.

 • Digitaliseringsnettverk i andre regioner
 • Nasjonale initiativ og strukturer (for eksempel plattformer, program, prosjekt, nettverk)
 • Andre samarbeid i Agder (innovasjon, velferdsteknologi med mer)
 • Pågående aktivitet i kommuner og regioner

Ett digitalt Agder vil:

 • Være en tilgjengelig ressurs for kommunedirektørkollegiet Agder
 • Være et tverrsektorielt, koordinerende organ for arbeid med digitalisering i kommunene i Agder
 • Være bindeledd mellom kommunene i Agder og de sentrale/nasjonale organene i den kommunale samstyringsstrukturen for digitalisering (mottak, mobilisering og inkludering av Agder)
 • Bidra til å operasjonalisere Digitaliseringsstrategien for offentlig sektor
 • Understøtte mål i Regionplan Agder 2030

Samarbeidet handler om å gjøre hverandre gode, forankre og diskutere for å kjenne til det som rører seg gjennom ulik nasjonal deltagelse, også for fremstå helhetlig utenfor Agder.

Digi Agder kan også muliggjøre samarbeid med andre regioner - som igjen kan gi fart i vår og andres gjennomføringskraft.

Organisering

Nettverket Digi Agder er etablert av Kommunedirektørkollegiet Agder (alle kommuner) og Kommunedirektørutvalget (utvalgte kommuner) er styringsgruppe. Nettverket er et støttenettverk i den regionale samhandlingsstrukturen.

Nettverket består av representanter fra de fire kommuneregionene i fylket, fylkets to største kommuner (Kristiansand og Arendal), Agder fylkeskommune og IKT-samarbeidene med digitaliseringprogram. I tillegg støtter Agders representant i KS eKomp, forvalter av porteføljen til RKG e-helse og KS Agder. De regionale kommunedirektørutvalgene utnevner sine representanter.

Nettverket ledes for perioden 2021 – 2023 av Kristiansand kommune, ved kommunalsjef digitalisering Ann-Helen Moum. Agder fylkeskommune og KS Agder støtter som sekretariat.

Konkrete felles digitaliseringsprosjekt har en midlertidig organisering utenfor Digi Agder og med en kommune som prosjekteier. Agder følger Prosjektveiviseren, og Axelos anbefalinger for prosjekt, program, og porteføljestyring. Digi Agder kan fungere som veileder og som prosjektmedarbeidere eller prosjektstyremedlem for digitaliseringsprosjektene og hjelpe kommunale ledere i å lykkes med digitaliseringsprosjekter.

Digi Agder har vanligvis fire møter i året. Møtene er tenkt koordinert med regionene og det regionale årshjulet. Nettverket jobber med saker mellom møtene. Innkalling, saksliste og referat ligger på nett. Informasjonen er tilgjengelig for tilstøtende/tangerende organ og andre aktører som søker informasjon. Representantene har ansvar for informasjon til og synspunkter fra egen organisasjon og region.

Ressursbruken i Digi Agder er todelt: porteføljearbeidet er driftsorganisert som dugnadsnettverk. Selve porteføljen med ulike tiltak er prosjektorganisert.

Nettverket: Deltagelse i nettverket krever ingen økonomiske bidrag fra kommunene utover representantenes arbeidstid. Dette kan evalueres på et senere tidspunkt.

Prosjekter: Når en ide skal bearbeides som et regionalt konsept med potensialet for å bli et regionalt digitaliseringsprosjekt krever det bidrag fra alle kommunene og fylkeskommunen. Det kan også komme bidrag fra eksterne bidragsytere.

Digi Agders styringsdokument (PDF, 582 kB)

Bakgrunn for etablering av Digi Agder

Etableringen av nettverket Digi Agder har sin bakgrunn i både regionale og nasjonale prosesser.

Agder

Kommunedirektørkollegiet Agder (KDK, tidligere Rådmannsforum) ga i november 2019 tilslutning til følgende intensjon:
 

Utrede og anbefale en samarbeidsstruktur for ett digitalt Agder med konkrete tiltak for digitalisering, med det formål å sette regionen i stand til å best mulig utnytte mulighetene digitalisering gir samt imøtekomme endringene digitalisering medfører, og på det viset bidra til å realisere Regionplan Agder 2030 sine mål om å styrke den regionale gjennomføringskraften og styrke Agders posisjon nasjonalt» (KDK 29. Nov 2019)

Kommunedirektørutvalget (KDU) etablerte på bakgrunn av kommunedirektørkollegiets ønske en arbeidsgruppe for operasjonalisering. November 2020 ga kommunedirektørkollegiet sin tilslutning til organisering av et nettverk - Ett digitalt Agder. Nettverket etableres våren 2021. Kommunedirektørkollegiet vedtok høsten 2021 å endre navn på nettverket til Digi Agder.

Motivasjonen og hensikten bak Digi Agder sammenfaller i tid med arbeidet med fornyelsen av den regionale samhandlingsstrukturen.

Figur over samhandling. Illustrasjon - Klikk for stort bildeSamhandlingsstrukturen i Agder

Nasjonalt

I tillegg til den regionale dimensjonen er det viktige nasjonale drivere med betydning for etablering og implementering av nettverket Digi Agder.

Dette gjelder særlig "Digitaliseringsstrategien. En digital offentlig sektor 2019 – 2025" med tilhørende handlingsplan. I handlingsplanen har staten ved regjeringen og kommunene ved KS gått sammen om en strategi for digitalisering av offentlig sektor. Sentralt i denne strategien er:

 • Brukernes opplevelse av èn digital offentlig sektor
 • En enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor
 • Mer effektiv offentlig ressursbruk
 • Tilrettelegging for produktivitetsøkning i samfunnet

Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025

Vedtak i KS landsting

En annen viktig nasjonal driver for etablering av regionale digitaliseringsnettverk er KS landstingsvedtak fra februar 2020. Vedtaket innebærer at KS skal ivareta og videreutvikle samordnings- og samstyringsstrukturen for digitalisering og smart bruk av teknologi i kommunal sektor - i samarbeid med regionale digitaliseringsnettverk. KS Landsting vedtok også at KS skal ha en tydelig rolle og oppdrag med å sikre samordning og økt gjennomføringskraft i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor.

Samstyringsstrukturen i KS

Den kommunale samstyringsstrukturen skal ivareta:

 • Strategi og interessepolitikk                                              
 • Portefølje og prosjekt        
 • Implementering: behovskartlegging og innføring   
 • Felles plattform for digitalisering (KS FIKS)

I denne strukturen finner vi KommIT-rådet (Strategi og interessepolitikk) og Digitaliseringutvalget (Portefølje og prosjekt) med tilhørende fagråd for arkitektur og fagråd for informasjonssikkerhet. Dette er nasjonale overordnede organer, med representasjon fra Agder.

Skal målene i strategien «Én digital offentlig sektor» nås må en enda større del av kommunal sektor mobiliseres og inkluderes i arbeidet. Da trengs det forsterkede forbindelser mellom nasjonale organer og regionale organer – eller mellom samstyringsstrukturen og regionale digitaliseringsnettverk som Ett digitalt Agder.

Referat

Kontakt Digi Agder

Vi tar gjerne i mot forslag både fra deg som privatperson, offentlig og kommunale virksomheter og bedrift. 

Til hjelp for å vurdere om Digi Agder er rett mottaker av ditt forslag til prosjekt, ide eller tiltak har vi noen kriterier. 

Kan du svare ja på alle spørsmålene under vil vi gjerne høre fra deg.

Kan forslaget eller ideen din:

 • Gi en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv eller frivillig sektor?
 • Gi en mer effektiv ressursbruk i kommunal sektor?
 • Være nyttig for hele Agder?

Forslag sendes til:

Rune Johansen, daglig leder, IKT-Agder. Leder Digi Agder 

Marco Cattini. Sekretariat Digi Agder

Kontaktinformasjon arbeidsutvalget for Digi Agder:

Rune Johansen, daglig leder, IKT-Agder. Leder Digi Agder

Astri Louise Andersen, avdelingsleder Region Setesdal. Nestleder Digi Agder

Inger Holen, seniorrådgiver KS, sekretariat Digi Agder

Marco Cattini. Sekretariat Digi Agder

 

Representanter Digi Agder

Representanter Digi Agder
Aktør Navn Stilling
DDV Møyfrid Kårstad   Leder Strategi og Innovasjon
DDV (vara) Odd-Lasse Worum Daglig leder
Region Kristiansand Sonja Svardal Økonomisjef Lindesnes kommune
Region Kristiansand (vara) Robert Vabo (vara) Enhetsleder IT-Tjenesten Lillesand kommune
Region Østre Agder Olav Kavli Organisasjonssjef, Grimstad kommune
Region Østre Agder (vara) Fredrik Hafredal Organisasjonssjef, Åmli kommune
Region Setesdal Astrid Louise Andersen Avdelingsleiar
Region Setesdal (vara) Odd Helge Liestøl Einingsleiar
Region Lister Ronny Bjørnevåg Kommunalsjef, Lyngdal kommune
IKT Agder Rune Johansen Daglig leder
Arendal kommune Karl Mork Kommunalsjef organisasjon
Arendal kommune (vara) Rune Olsen IKT-leder
Agder fylkeskommune Knut Lindland Fylkesdirektør
KS Agder Inger Holen Seniorrådgiver
KS Agder (vara) Magnus Mork Seniorrådgiver
RKG e-helse Agder Kathrine Holmerud Melby Sekretariat leder RKG e-helse
RKG e-helse Agder (vara) Silje Skeie Stray Sekretariat RKG e-helse
KS e-komp Trudi Nilsen Lohne KS e-komp medarbeider
KS e-komp (vara) Bjarne Vårdal  KS e-komp medarbeider
Kristiansand kommune Ann-Helen Moum Kommunalsjef digitalisering
Kristiansand kommune (vara) Kari Røskaft Kommunalsjef IT