Forum for næringsliv og samarbeid om nye arbeidsplasser

Forum for næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser er et verktøy som skal styrke samhandlingen mellom offentlig sektor, privat sektor og akademia for å bidra til at nye og attraktive arbeidsplasser blir etablert over hele Agder-regionen.

Møter og samlinger i forumet

Forumet skal styrke den regionale gjennomføringskraften, samt styrke Agders posisjon nasjonalt. Det gjennomføres jevnlig samlinger i forumet. 

Ta kontakt med Geir Hammersmark dersom du ønsker å få tilsendt presentasjoner fra disse samlingene.

Organisering og deltakelse

Det er etablert et strategisk råd som skal sette retning for hvordan samhandlingen kan forsterkes og forbedres, og identifisere og peke ut mulige felles regionale satsinger.

Forumet skal arrangere møteplasser for sentrale interessenter som sikrer mobilisering/involvering, og legger til rette for konkrete handlinger (målrettede satsinger, prosjekter).

Sekretariatsfunksjonen skal skape god informasjonsflyt, forberede og følge opp saker, samt legge til rette for å gjennomføre velfungerende møteplasser.

Prioriterte problemstillinger

Strategisk råd skal avklare og tydeliggjøre formålet med «Forum for næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser».

Rådet skal kartlegge eksisterende initiativ og kunnskapsgrunnlag, prioritere målsettinger – og utarbeide mandat for forumet.

Medlemmer i rådet