Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Hovedutvalg for samferdsel har det overordnede ansvaret for trafikksikkerhet i Agder.

Trafikksikkerhetsforum

Det er etablert et Trafikksikkerhetsforum med fem politiske representanter valgt av fylkestinget, som skal gi råd i trafikksikkerhetsspørsmål. Trafikksikkerhetsforum ble konstituert 18. mars 2020, og er et faglig forum som skal ta initiativ og gi faglige råd om trafikksikkerhet. 

Trafikksikkerhetsforum (politisk utvalg)

Trafikksikkerhetsarbeidet i Agder

Trafikksikkerhetsarbeid i samsvar med visjonen om null drepte og hardt skadde innebærer å prioritere tiltak som kan redusere de mest alvorlige ulykkene. Trafikksikkerhetsarbeidet i Agder legger vekt på allmenne forebyggende tiltak, men også systematisk satsing mot risikogrupper.

Agder fylkeskommune satser mye på forebyggende arbeid for å øke trafikksikkerheten i regionen vår. Du kan lese mer om dette arbeidet i Agder fylkeskommunes planer for trafikksikkerhet.

Regional plan for mobilitet i Agder 2023 - 2033

Regional plan for mobilitet i Agder 2023 - 2033

Fylkeskommunens ansvar

Fylkeskommunen har ansvar for å samordne og tilrå tiltak for å fremme trafikksikkerheten i Agder, jamfør veitrafikkloven § 40a. Hovedutvalg for samferdsel har det overordnede ansvaret for trafikksikkerhet i Agder.