Oppgradering av tunneler

Tiltak som finansieres over programområdet for oppgradering av tunneler iverksettes for å sikkerhetsgodkjenne eksisterende tunneler i henhold til gjeldende sikkerhetsregelverk.

 

   

Illustrasjonsfoto. Ny og oppgradert tunnel uten biler.  - Klikk for stort bildeTunnel Lasse Moen Sørensen

EU-direktivet om minste felles sikkerhet i tunneler (TEN-T) gjelder nå for både riks- og fylkesveg. Direktivet har pålagt fylkeskommunen store oppgraderinger på nær samtlige tunneler over 500 meters lengde, for at disse skal beholde godkjenningen etter 2020.

 

Det er gjort en omfattende jobb med mange tunneler for å få godkjent eksisterende tunneler. De største gjenstående enkelttiltakene for fylkeskommunen er fv. 42 Gåsehellertunnelen, fv. 457 Flekkerøytunnelen, fv. 465 Ravneheitunnelen og fv. 465 Leirviktunnelen.

 

Oppgradering av Flekkerøytunnelen er forsinket, men startet opp i 2022.
Ettersom det er tillatt med gang- og sykkeltrafikk i denne undersjøiske tunnelen, er det vedtatt å samtidig installere et akustisk ledesystem for å bidra til sikrere og mer effektiv evakuering av gående og syklende ved en eventuell brann i tunnelen. I tillegg installeres det egne rømningsrom, hvor folk kan oppholde seg sikkert frem til en eventuell brann er slått ned. Det må også gjøres utvidede tiltak på eksisterende elektroanlegg. Det samlede tiltaket blir svært kostbart. Planen er at prosjektet skal ferdigstilles i 2023. 

 

For Gåsehellertunnelen, Ravneheitunnelen og Leirviktunnelen er det godkjent en utsettelse frem til 2025. Dette er svært kostbare prosjekter som vil legge beslag på betydelige budsjettmidler de kommende årene, noe som er hensyntatt i Handlingsprogram for fylkesveg.

 

Fv. 465 Leirviktunnelen ble oppgradert høsten 2022. Det gjenstår noe arbeid som ferdigstilles i 2023, som følge av leveranseproblemer på enkeltkomponenter. 

 

Det er inngått en avtale med Sirdal kommune om bygging av ny, forlenget tunnel i Valevika, som erstatning for eksisterende Gåsehellertunnelen. Prosjektering og regulering av prosjektet pågår. 

 

 

 

Foto av fv. 457 Flekkerøytunnelen med åpning mot Møvik - Klikk for stort bildeFv 457 Flekkerøytunnelen Lasse Moen Sørensen