Oppgradering av tunneler

Tiltak som finansieres over programområdet for oppgradering av tunneler iverksettes for å sikkerhetsgodkjenne eksisterende tunneler i henhold til gjeldende regelverk.

 

   

Illustrasjonsfoto. Ny og oppgradert tunnel uten biler.  - Klikk for stort bildeTunnel Lasse Moen Sørensen

EU-direktivet om minste felles sikkerhet i tunneler (TEN-T) gjelder nå for både riks- og fylkesveg. Direktivet har pålagt fylkeskommunen store oppgraderinger på nær samtlige tunneler over 500 meters lengde, for at disse skal beholde bruksgodkjenningen 2020.

Det er gjort en omfattende jobb med mange tunneler for å få godkjent eksisterende tunneler. De største enkelttiltakene for Agder fylkeskommune er fv. 42 Gåsehellertunnelen, fv. 457 Flekkerøytunnelen, fv. 465 Ravneheitunnelen og fv. 465 Leirviktunnelen.

Oppgradering av fv. 457 Flekkerøytunnelen startet opp i 2022. Prosjektet har stadig måtte utvides, for å håndtere nye, oppdaterte krav og behov. Ettersom det er tillatt med gang- og sykkeltrafikk i denne undersjøiske tunnelen, er det vedtatt å samtidig installere et akustisk ledesystem for å bidra til sikrere og mer effektiv evakuering av gående og syklende ved en eventuell brann i tunnelen. I tillegg installeres det egne rømningsrom, hvor folk kan oppholde seg sikkert frem til en eventuell brann er slått ned. Det er også gjort utvidede tiltak på eksisterende elektroanlegg. Samlet har dette gjort prosjektet svært kostbart og tidkrevende.  Planen er at prosjektet sluttføres i 2024. 

Fv. 465 Lerviktunnelen ble oppgradert og ferdigstilt i 2023. 

For fv. 465 Ravneheitunnelen pågår det planlegging og prosjektering av nødvendige tiltak. Tunnelen er relativt ny, men oppdaterte sikkerhetskrav gir likevel behov for betydelige tiltak også her. 

Det er inngått samarbeidsavtale med Sirdal kommune om finansiering og bygging av ny, forlenget tunnel på fv. 42 i Valevika, som erstatning for eksisterende Gåsehellertunnelen. Prosjektering og regulering av prosjektet pågår. 

 

Foto av fv. 457 Flekkerøytunnelen med åpning mot Møvik - Klikk for stort bildeFv 457 Flekkerøytunnelen Lasse Moen Sørensen