Kollektivtransport

Agder fylkeskommune har ansvar for å tilby og tilrettelegge det lokale og regionale kollektivtilbudet i fylket.

Fylkeskommunens ansvar

Agder fylkeskommune har ansvar for å tilby og tilrettelegge det lokale og regionale kollektivtilbudet i fylket. Formålet med kollektivtransporten er å sikre funksjonsdyktige byer og samfunn, redusere utslipp og bidra til å øke mobiliteten i befolkningen. I mindre byer er utfordringen først og fremst at markedsgrunnlaget for kollektivtrafikk er svakere, og at det ressursmessig er krevende å gi et kollektivtilbud med god nok kvalitet til at folk vil oppleve det som attraktivt på daglige reiser. Kollektivtransportens rolle i distriktene handler om å binde regionene sammen, og sikre mobilitet til reisende uten andre alternativer.

For å nå de ambisiøse klimamålene og nullvekstmålet for personbiltrafikken i byområder må vi tenke mer i retning av sømløse, integrerte og sammenhengende reisekjeder. Det betyr at vi ikke lengre må jobbe med kollektivtransport, sykkel og gange enkeltvis, men i sammenheng med hverandre. Det blir derfor viktig å iverksette tiltak som legger til rette for den sømløse bærekraftige reisen, slik at det oppleves som enkelt og attraktivt.

Agder kollektivtrafikk AS

Agder kollektivtrafikk (AKT) er administrasjonsselskapet for kollektivtransporten på Agder. AKT eies av Agder fylkeskommune (80 %) og Kristiansand kommune (20 %). Fra høsten 2022 er AKT definert som et mobilitetsselskap.

AKT mottar årlige overføringer fra fylkeskommunen og areal- og transportplansamarbeidet for kristiansandsregionen til å drifte kollektivtilbudet i Agder. Fylkeskommunen gir sine styringssignaler til selskapet gjennom overordnede strategier, planer og felles avtale med AKT om levering av kollektivtjenester.

AKT har ansvar for følgende oppgaver:

  • Kjøpe, inngå og følge opp avtaler med operatører og transportører innen busstjenester og drosjetjenester til skole- og bestillingstransport.
  • Planlegge og administrere rute- og skolekjøringen i fylket, herunder båttransport.
  • Fastsette og gjøre endringer i ruteproduksjon, jf. fylkestingets vedtak i sak 68/21.
  • Utføre lovpålagt skoleskyss og fatte enkeltvedtak om skoleskyss etter Opplæringslova med tilhørende forskrifter. Videre vises det til Reglement for skyss av elever i grunnskolen i Agder og Reglement for skyss av elever i videregående skoler i Agder.
  • Utforme takster, samt takst- og billettsystemer.
  • Iverksette markedsførings- og informasjonstiltak for virksomheten inkl. ruteopplysningstjenester.

Selve transportoppdragene utføres av private transportører/busselskaper i samsvar med inngåtte avtaler med AKT.

Se rutetabeller, priser, reiseplanlegger og mer om på AKTs hjemmesider. 

Agder kollektivtrafikk (lenke til eksterne nettsider)

Veileder for holdeplasser

En god holdeplass er en holdeplass av høy kvalitet som oppfyller de reisendes behov. God og sikker atkomst til holdeplassen øker bruken. Det er behov for attraktive holdeplasser som er trafikksikre, er tilgjengelige for alle og som har relevant og nyttig trafikantinformasjon både for faste og nye passasjerer.

Det er vegeiers ansvar å sørge for å utvikle god og effektiv infrastruktur som sikrer både fremkommelighet for bussen og tilgjengelighet til innbyggerne som skal benytte kollektivtilbudet. For å sikre at flere innbyggere på Agder reiser kollektivt i framtida, må vi lytte til kundene for å gjøre tilbudet enklere og mer attraktivt. Det er viktig at kunden er i sentrum og at tilbudet holder høy kvalitet gjennom hele reisekjeden. Utbedring av infrastruktur er en viktig faktor for kundens opplevelse av kollektivreisen.

Agder fylkeskommune har i samarbeid med Agder kollektivtrafikk (AKT) utarbeidet en veileder for holdeplasser i Agder. Denne veilederen er en del av regional plan for mobilitet og omhandler hvordan vi ønsker å utforme holdeplassene i fylket vårt. Hensikten med veilederen er å bidra til en felles tilnærming til hvordan vi utformer, drifter og vedlikeholder kollektivholdeplassene i Agder. På den måten vil vi i bedre grad sørge for en enhetlig utforming og praksis rundt hvordan våre holdeplasser skal se ut. Den gir også prinsipielle avklaringer rundt utforming (type leskur, sanntidstavle, skilting og informasjon), mangler/behov, drift og vedlikehold med mer.

Veileder for holdeplasser (lenke til PDF) (PDF, 2 MB)

Statistikk om kollektivtransporten i Agder

Lenke til agdertalls temasider om kollektivtransport

Artikkelliste