Privatister - overordnede retningslinjer for praktisk eksamen

Retningslinjene gjelder for eksamen etter læreplaner for Kunnskapsløftet 2020 (LK20).

Formål med retningslinjene

Eksamen for privatister i videregående opplæring er regulert av bestemmelser i forskrift til opplæringsloven kapittel 3.

Retningslinjene skal sikre en god og enhetlig gjennomføring av lokalt gitt eksamen i Agder fylkeskommune. Gjennomføring av lokalt gitt eksamen skal bidra til:

  • å sikre at eksamen blir avholdt i samsvar med vurderingsforskriften
  • at kandidaten får vist kompetansen sin i så stor del av faget som mulig ut fra eksamensformen
  • at kandidatene sikres mest mulig kjente og likeverdige forhold ved eksamen
  • at kandidater, arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner skal få pålitelig og gyldig informasjon om kandidatens kompetanse

Fylkeskommunen har ansvaret for gjennomføringen av alle lokalt gitte eksamener, og kan delegere gjennomføringen av lokalt gitt eksamen til de enkelte skolene.

Disse retningslinjene gjelder gjennomføring av praktisk eksamen for privatister i Agder fylkeskommune. Der hvor disse retningslinjene omtaler sensorene under ett, har sensorene et felles ansvar. På områder hvor én av sensorene har en særskilt rolle, omtales disse som henholdsvis eksaminator og oppnevnt sensor.

Tidsrammer

Praktisk eksamen for privatister har inntil 24 timers forberedelse, og eksamensgjennomføringen kan vare inntil 5 timer per kandidat. Forberedelsen til praktiske eksamener kan gis skriftlig, eksempelvis i form av e-post eller ved frammøte etter avtale med eksamensskolen.

Oppmøte

Alle privatister må vise gyldig legitimasjon med bilde før de får delta på eksamen. Eksaminator har ansvar for at det er riktig person som eksamineres.

Informasjon om oppmøtetid og eksamenssted, og detaljert informasjon om rutiner rundt oppmøte og gjennomføring, finnes i Visma InSchool. 

Oppmøte til eksamen skal skje i god tid. Ved for sent oppmøte, ta kontakt med eksamensstedet så raskt som mulig. Hvis du har kommet så sent at du ikke får avlegge eksamen, er du selv ansvarlig for å melde deg opp til ny eksamen og betale avgiften på nytt i neste oppmeldingsperiode. 

Krav til privatisten ved praktisk eksamen

Disse bestemmelsene gjelder alle fagkodene: 

  • Informasjon om utstyr og hjelpemidler som er nødvendig for å gjennomføre eksamen får privatisten ved å kontakte eksamensstedet. Dette er privatistens ansvar. 
  • Privatisten må ha kunnskap om fagspesifikk programvare og teknisk utstyr. 
  • Privatisten må også stille med nødvendig personlig utstyr der det er krav om det. 
  • Etter avtale med eksamensskolen kan privatisten gjøre seg kjent med eksamenslokalet og utstyr før eksamensdagen. 

Eksamensoppgaver

En overordnet føring for eksamen er at den skal gi privatisten mulighet til å vise sin kompetanse i så stor del av faget som mulig ut fra eksamensformen. Eksamensoppgavene består av tema og problemstilling for forberedelsen, og oppgaver til eksamensdagen. Oppgavene skal utformes i samsvar med læreplanverket.

Tema og problemstilling skal være utgangspunkt for eksaminasjon og eventuell presentasjon, hvis eleven velger dette. Eksamensoppgaven skal være skriftlig, og er førende for eksaminasjonen. Hvis privatisten velger å ikke lage en presentasjon, må tema/problemstilling også kunne være utgangspunkt for å starte en eksaminasjon. Omfanget må være tilpasset forberedelsestiden (inntil 30/45 minutter eller 24 timer).

Oppgavene må være så åpne at privatisten kan ta egne valg for innhold og form, og de må være utformet på en måte som legger til rette for at privatisten kan få vist sin samlede kompetanse i faget. Det er viktig å sikre at temaer/problemstillinger er egnet til å prøve privatisten i så stor del av faget som mulig. Eksaminator lager forslag til eksamensoppgaver, og sender disse til oppnevnt sensor sammen med annen nødvendig informasjon om eksamensgjennomføringen, senest 7 dager før eksamen. Eksamensoppgaven, inklusiv aktuelle kompetansemål, skal være skriftlig, og er førende for eksaminasjonen. Privatistene skal ha individuelle eksamensoppgaver, men oppgavene trenger ikke å være unike. Det betyr at elementer fra oppgavene om nødvendig kan gjenbrukes.

Eksaminator skal diskutere eksamensoppgaven og plan for gjennomføringen med den oppnevnte sensoren i forkant av eksamen. Den oppnevnte sensoren har ansvar for at tema/problemstilling er i tråd med kompetansemålene i læreplanen, og favner vidt nok. Sensorene skal i forkant av eksaminasjonen diskutere og bli enige om hvordan en eksamensprestasjon i faget skal vurderes. Vurderingskriteriene for eksamensprestasjonen skal være en konkretisering av fagets kjennetegn på måloppnåelse. Oppstår det uenighet, er det oppnevnt sensor som bestemmer.

Forberedelsesdel

Forberedelsestiden er inntil 24 timer. Forberedelsestiden varierer fra fag til fag. Privatistene må selv henvende seg til eksamensstedet for å få nærmere beskjed om hva som gjelder for den aktuelle eksamen.  Når forberedelsen begynner, får privatisten et tema, en problemstilling eller en praktisk oppgave som vil vise retning for større eller mindre deler av innholdet til eksamen. Privatisten skal få en kort veiledning, som hjelp til å se sammenhengen mellom temaet/problemstillingen hun/han har fått, og kompetansemålene som er knyttet til forberedelsesdelen. Veiledningen kan gis muntlig eller skriftlig.

I forberedelsesdelen kan privatisten bruke alle hjelpemidler, også egen datamaskin. Privatisten må selv sørge for å ha nettilgang via mobilt datanettverk. Det er ikke tillatt å kommunisere med andre på en måte som forstyrrer andre.

På grunnlag av tema/problemstilling kan privatisten forberede en presentasjon som vil være utgangspunkt for fagsamtalen/eksaminasjonen. Privatisten informerer om hun/han ønsker å bruke presentasjon når forberedelsen er over og eksaminasjonen starter. Presentasjonen bør ikke utgjøre mer enn 1/3 av eksamenstiden. Presentasjon er ikke obligatorisk. Privatister som velger å benytte presentasjon, skal oppgi kilder i presentasjonen. Privatister som ikke bruker presentasjon, må være forberedt på å kunne legge fram kildeliste på forespørsel under eksaminasjonen.

Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsedelen, og privatisten kan samhandle med andre. Under selve eksamen kan privatisten ta med seg notater, uavhengig av format, fra forberedelsesdelen. Også bilder, grafer, lovverk og annet som privatisten har valgt ut for å vise kompetansen sin, kan regnes som privatistens notater. I noen fag vil det finnes tilleggsopplysninger om hjelpemidler i fagspesifikke retningslinjer.

Gjennomføring av praktisk eksamen

Praktisk eksamen har en ramme på inntil 5 timer. Eksamen gjennomføres fortrinnsvis individuelt, men flere kandidater kan være i samme lokale samtidig. 

Eksamen starter med en praktisk del som tar utgangspunkt i tema fra forberedelsen. Den praktiske delen vil normalt etterfølges av en samtale, eller samtalen kan foregå mens den praktiske oppgaven utføres.

Sensorene er til stede under eksamen, og kan stille spørsmål underveis og i etterkant av den praktiske gjennomføringen der det er naturlig. Sensorene kan prøve alle kompetansemålene i læreplanen. Det vil si at det kan stilles spørsmål i flere relevante deler av læreplanen enn det som kan leses ut av forberedelsen. Det er den kompetansen privatisten viser under eksamen som skal vurderes. Sensorene skal lete etter den kompetansen privatisten har, og ikke etter den kompetansen privatisten ikke har. 

Sensorene skal ikke «undervise» eller forklare hva privatisten burde ha svart eller gjort under eksamen. Hvis privatisten stopper opp eller viser at hun/han mangler kunnskap, og privatisten ikke enkelt kan veiledes tilbake på sporet, skal eksaminasjonen gå videre. Eksaminator har ansvaret for eksaminasjonen, og oppnevnt sensor skal bidra til at privatisten i størst mulig grad får vist hva hun/han kan, uten at den oppnevnte sensoren overtar eksaminasjonen. Hvis eksaminasjonen avsluttes før eksamenstiden er ute, må privatisten være enig i at eksaminasjonen skal avsluttes.

Vurdering av praktisk eksamen

Lokalt gitt muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen skal vurderes av to sensorer. Den ene skal fungere som eksaminator. Sensorene skal lete etter den kompetansen privatisten har, og ikke prøve å finne det privatisten ikke kan. Karakteren settes på individuelt grunnlag. Sensorene skal i forkant av eksaminasjonen diskutere og bli enige om hvordan en eksamensprestasjon i faget skal vurderes. Vurderingskriteriene for eksamensprestasjonen skal være en konkretisering av fagets kjennetegn på måloppnåelse. Karakteren settes på individuelt grunnlag. Når sensorene har diskutert seg frem til en karakter, skal eleven umiddelbart få vite karakteren. Dersom sensorene er uenige om karakteren, er det den oppnevnte sensoren som avgjør karakteren.

Forberedelsedelen, hvordan privatisten har arbeidet i forberedelsen, inkludert hjelpemidler privatisten velger å benytte seg av i eksamenslokalet, inngår ikke i det som skal vurderes. Den faglige kompetansen privatisten viser gjennom måten temaet/problemstillingen presenteres på, er imidlertid en del av grunnlaget for vurdering av privatistens samlede kompetanse. For praktisk eksamen gjelder at i de tilfeller hvor forberedelsesdelen åpner for dokumentasjonsarbeid eller annet skriftlig forarbeid, kan dette arbeidet likevel tas inn i vurderingen av privatisten. Dette forutsetter at det gjennom eksaminasjon sannsynliggjøres at arbeidet er privatistens eget, og viser privatistens kompetanse

I hvilken grad grunnleggende ferdigheter, kjerneelementer og hovedområder skal legges til grunn i vurderingen av den faglige kompetansen, vil avhenge av hvordan man gjenfinner disse i læreplanen. Kompetansemålene er grunnlaget for vurderingen av den fagkompetansen privatisten formidler under eksamen.

Når privatisten får opplyst karakteren, skal hun/han samtidig få en begrunnelse. Begrunnelsen gis muntlig av ekstern sensor. 

Dokumentasjon og rutiner ved sykdom og manglende oppmøte

For privatister som ikke møter føres "ikke møtt" i karakterprotokollen i stedet for karakter. Privatister som trekker seg fra eksamen av andre grunner enn sykdom, etter at forberedelsesdelen har begynt, regnes som deltatt, og eksamen skal vurderes til karakteren 1-en.

Sensorenes noteringer fra eksaminasjonen skal oppbevares i minst ett år av hensyn til klagerettigheter ifølge forvaltningsloven §§ 28 og 31.

Klage

Privatisten har rett til å klage på formelle feil som kan ha hatt noe å si for eksamensresultatet. Ved praktisk eksamen der det ikke foreligger et produkt som kan vurderes av ei klagenemnd, er det ikke anledning til å klage på karakteren. Eksamenskontoret har ansvar for å veilede privatisten ved spørsmål om klage.

Dersom privatisten får medhold i en klage, blir eksamenskarakteren annullert. Privatisten kan velge om hun/han vil gå opp til ny muntlig eksamen, med ny sensor, ved neste eksamensperiode.

Grunnlag for overordnede retningslinjer

Overordnede retningslinjer for lokalt gitt eksamen er utarbeidet av Agder fylkeskommune i henhold til forskrift til opplæringsloven kapittel 3, fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Retningslinjene gjelder for læreplaner i Fagfornyelsen (LK20). For læreplaner i Kunnskapsløftet (LK06) vil tidligere retningslinjer fra hhv Vest-Agder og Aust-Agder gjelde inntil disse læreplanene er utfaset.

Retningslinjene sammenstiller sentrale føringer gitt i forskrift til opplæringslov, rundskriv og tolkningsuttalelser, og inneholder lokale føringer for eksamensgjennomføring i Agder fylkeskommune, på områder hvor skoleeier har lokalt handlingsrom. De overordnede retningslinjene må sees i sammenheng med fagspesifikke retningslinjer for fag hvor dette foreligger. Fagspesifikke retningslinjer vil i noen fag gi tilleggsopplysninger om forberedelse, eksamensgjennomføring og/eller hjelpemidler. Arbeidet med fagspesifikke retningslinjer er en pågående prosess.

Eksamen etter tidligere læreplaner

Privatister som skal ta eksamen etter tidligere læreplaner (LK06), kan få gjeldende retningslinjer ved å kontakte Eksamenskontoret.

​Spørsmål til retningslinjene rettes til Eksamenskontoret i Agder: eksamen@agderfk.no