Følge opp lærling og lærekandidat

Når du har tegnet en lærekontrakt/opplæringskontrakt, har du et ansvar for å følge opp lærlingen/lærekandidaten underveis og frem til fag-, svenne- eller kompetanseprøve. 

Gi opplæring og veiledning

Lærlingen din skal få opplæring i alle kompetansemålene i læreplanen. Du skal også lage en intern opplæringsplan for å sikre at lærlingen får nødvendig opplæring.

Nasjonale læreplaner

Fagprøven

Prøven består av fire deler som er planlegging, gjennomføring, egenvurdering og dokumentasjon av et praktisk arbeid. Lærlingen bør få anledning til å trene seg på de ulike delene av prøven gjennom læretiden. Det kan også være lurt å gjennomføre en minifagprøve eller delprøver i forkant av fag- eller svenneprøven.

Gjennomføre halvårssamtale

Alle lærlinger har rett til halvårssamtale sammen med faglig leder og/eller instruktør. Hvis du er med i et opplæringskontor vil de ofte være med på samtalen.

Halvårssamtalen skal gi deg som instruktør eller faglig leder et grunnlag for å justere den videre opplæringen. Halvårssamtalen er viktig for at lærlingen din skal kunne utvikle seg videre.

Den interne opplæringsplanen brukes som utgangspunkt for samtalen, men det kan også være lurt å snakke om blant annet trivsel, fravær, arbeidsoppgaver og motivasjon.

Sende oppmelding til prøve

Oppmelding til prøve sendes elektronisk i Vigobedrift. Hvis det er behov for tilrettelegging, skal søknaden sendes i god tid før oppmeldingen. 
Du skal sende oppmelding til prøve senest to måneder før læretiden er ferdig, men gjerne tidligere. Oppmeldingen kan tidligst sendes åtte måneder før læretiden utløper.

Trenger du hjelp?

Du kan ta kontakt med avdeling for fag- og yrkesopplæring hvis du trenger hjelp eller veiledning. Vi kan også besøke arbeidsplassen din eller delta i møter ved behov.
Husk at lærlingen eller lærekandidaten din har rett til å bruke PPT og oppfølgingstjenesten.

Heve lærekontrakt

Dersom dere opplever vansker i læreforholdet er det viktig at dere tar kontakt med avdeling for fag- og yrkesopplæring. I de tilfellene der prosessen er kommet så langt at det er ønskelig å søke heving av lærekontrakt, bruker dere følgende skjema:
Søknad om heving av kontrakt (PDF, 268 kB)

Utdanningsdirektoratet

har laget en veiledning som er til nytte underveis i læretiden.

Følge opp lærling i bedrift

Til toppen