Lage og vurdere fag-, svenne- og kompetanseprøver

Prøvenemndene har ansvar for å lage og vurdere de praktiske prøvene. Hvordan går dere frem i planleggingen og gjennomføringen av dette arbeidet?

Hvem utgjør en prøvenemnd på den aktuelle prøven?
Det skal alltid være to prøvenemndsmedlemmer ved oppstart og ved avslutning av prøven. Hvem som er leder og hvem som skal være medlem på den aktuelle prøven avtaler dere før prøven starter. 

Planlegging
Stikkord før prøven starter er vurdering av egen habilitet, utforming av selve prøven i samarbeid med bedriften og gjennomgang av vurderingskriteriene. Vurderingskriteriene skal gjøres klart for kandidaten før oppstart av prøven.

Mal for utarbeidelse av vurderingskriterier (DOCX, 96 kB)

Gjennomføring
Dere skal alltid være begge på oppstart av prøven. Både leder og medlem på en aktuelle prøven. I tillegg bør dere gå på en kontroll underveis der dere vurderer kandidatens arbeid underveis. Det er ikke krav om at dere er begge på underveisvurderingen

Vurdering
Dere skal vurdere kandidatens prestasjonen opp mot Vg3 læreplanen og grunnlaget for vurdering som dere har utarbeidet og gjort kjent for kandidaten.

Når dere vurderer prøven er det viktig å være klar over at alle de fire delene skal vurderes:

  • Planleggingsdelen
  • Gjenomføring
  • Kandidatens egenvurdering
  • Dokumentasjon

Disse fire delene går ofte i hverandre i løpet av en prøve.

Karakterskalaen skal brukes slik:

Bestått meget godt - beskriver en prestasjon som gir en meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende grad av måloppnåelse i faget.

Bestått - beskriver en prestasjon som gir en middels grad av måloppnåelse i faget.

Ikke bestått - beskriver en prestasjon som gir en meget svak eller ingen grad av måloppnåelse i faget.

Utdanningsdirektoratet har laget en utfyllende informasjon om hvordan dere kan lage og vurdere fag- og svenneprøver.

Link til utdanningsdirektoratet

Til toppen