Rus

Agder fylkeskommune er i gang med å utarbeide veileder og retningslinjer for rusforebyggende arbeid og rushåndtering i videregående opplæring. Veilederen, med informasjon til elever, foresatte og øvrige innbyggere, vil legges ut her.

Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet

Skolen skal være en trygg og rusfri arena. Arbeidet med rusforebygging i videregående opplæring skal bidra til at ansatte og ungdom utvikler kjennskap om rus, kunnskap om rusmidler og kjennskap til ferdigheter som bidrar til gode livsvalg, og håndtering av rus i opplæring. Temaer om rus og rusforebygging hører hjemme i flere fag, i det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring i læreplanverket (LK20) og i skolens samarbeid med foresatte og ungdom. Rusforebyggende arbeid skal bygges på kunnskapsbasert praksis, og hvile på et menneskelig og juridisk fundament.

Prosjektets mål

Målet med rusforebyggende arbeid er å forebygge uønskede og skadelige konsekvenser knyttet til ungdom og rusmiddelbruk. Ungdom er særlig risikoutsatt for uønskede og skadelige hendelser når de er beruset. Tidlig debut med rusmidler øker sannsynligheten for mer omfattende rusbruk gjennom hele ungdomstida. I et folkehelseperspektiv er det et viktig mål at ungdom utsetter sin debut med rusmidler så lenge som mulig. Rusbruk blant ungdom er sammensatt. Ungdom forteller at rus kan handle om vennskap og tilhørighet, men også om vonde følelser, traumer og utenforskap. Ungdommer som har utviklet, eller er i fare for å utvikle, et rusproblem trenger å bli lyttet til og bli møtt med omsorg.

Gjennom økt kompetanse og forebyggende arbeid skal vi skape inkluderende og helsefremmende opplæringsarenaer, som bidrar til økt livsmestring og bedre gjennomføring av videregående opplæring. 

(Utdrag fra styringsdokumentet)

Elevene og lærlingene er Agders fremtid 

Dette er et foreløpig utkast, og vil bli endret.