Henvisning til PPT

Når skolen skal henvise en eleven vil vi først drøfte dette i ressursteam på den enkelte skole, hvor skolen og PP-tjenesten samarbeider. Før skolen henviser en elev til PP-tjenesten skal det være gjort et forarbeid ved skolen, som kartlegging og utprøving av tiltak.

Elever og foresatte kan kontakte PP-tjenesten direkte, men da alle henvisninger til PP-tjenesten skal oppsummeres i en sakkyndig vurdering om mulig individuelt tilrettelagt opplæring må skolen involveres i arbeidet. Det er derfor mest hensiktsmessig å gjøre henvisningsarbeidet i samarbeid med skolens rådgiver. Er du over 15 år kan du kontakte PP-tjenesten uten foresattes samtykke.

Lærlinger og lærekandidater som skal henvises til PP-tjenesten må henvises i samarbeid med det aktuelle opplæringskontor og henvisningen skal gå via fagopplæringen.