Eilert Sundt - Studiested Farsund

Eilert Sundt videregående skole har studiested i Farsund, Lyngdal og på Lista/Vanse. 

Nyhetsartikkel fra september 2021: Nybygget på Eilert Sundt i Farsund overtatt

Offisiell åpning var 16. november 2021. 

Eilert Sundt videregående skole har hatt tre studiesteder; Vanse, Farsund og Lyngdal.  I september 2021 flyttet de yrkesfaglige programmene fra Vanse til en helt nyoppusset og nybygd skole i Farsund. Skolebygget i Lyngdal var ferdigstilt til skolestart i august 2019. 

Utbyggingen av studiestedene i Farsund og Lyngdal ble vedtatt som del av «Skolebruksplanen for Vest- Agder 2030».  Studiestedet på Lista vil legges ned når skoleanlegget i Farsund er ferdig utbygd.

Eilert Sundt videregående skole

Illustrasjonsbilde av byggeprosjektet Eilert Sundt - Studiested Farsund

 

Eilert Sundt videregående skole. Studiested Farsund. Illustrasjon. - Klikk for stort bildeEilert Sundt videregående skole. Studiested Farsund. Illustrasjon.

   

Fakta om prosjektet i Farsund

 • Byggeprosjekt Eilert Sundt er basert på politisk vedtak om et rom- og funksjonsprogram, samt vedtatt tilbudsstruktur for en elevmasse på 543 elever
   
 • Nybygget utgjør ca. 6000 m2, som gir et samlet totalt bruttoareal på ca. 11000 m2 for skolebygningene i Farsund sentrum
   
 • Prosjektet er ferdigstilt i  september 2021
   
 • Total ramme er 384 mill. kr inkl. mva
 • Hovedideen i prosjektet har vært å videreutvikle Eilert Sundt videregående skoles karakter som byskole og tilpasse utvidelsen til eksisterende bystruktur. Man vil spille videre på kvalitetene fra 1999-bygget, og aktivt ta i bruk byens kvaliteter med de forskjellige byrommene på forskjellige nivåer
   
 • Skolens visjon "Skolen skal signalisere tradisjon og fornyelse og invitere til samhandling på tvers av utdanningsprogram", har vært sterkt vektlagt i hele prosjektfasen

Utdanningstilbud 

I Farsund skal det gis tilbud innen utdanningsprogram for teknologi og industrifag, elektro og datateknologi, frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, studiespesialisering, påbygging til generell studiekompetanse og tilrettelagt avdeling. 

Utforming og føringer for byggene

Nybygget består av to bygg som sammenkobles via kulvert i bakken under Theis Lundgaards gate. For å frigi plass i skolebygget er det valgt å etablere et stort teknisk rom under Theis Lundegaards gate for plassering av to ventilasjonsaggregater. Det blir åpen forbindelse på gateplan i Pengeveien mellom nybygget og eksisterende bygningsmasse (biblioteket/aula) og innglasset forbindelsesgang i nivået over.

Begrensninger i tomtestørrelse og byggehøyde kombinert med Farsunds status som en av de historiske byer, har lagt sterke føringer for utforming og størrelse på bygningsmassen. Det har vært svært utfordrende for utbygger å imøtekomme de ønskede målsettinger for bygget til arealer, funksjon, klimamål, bruk av tre og infrastruktur. 

Godt samarbeid og medvirkning har gitt resultater

Det har vært, og er, et aktivt positivt samarbeid med Farsund kommune i prosjektet. Dette har vært spesielt viktig for å løse behovet for byggetomt, men også for å løse reguleringsarbeidet, utenomhusarbeider, teknisk infrastruktur, parkering og trafikkavvikling, ikke minst i byggefasen. En egen samarbeidsavtale mellom Farsund kommune og daværende Vest Agder fylkeskommune ble inngått for å ivareta ovennevnte forhold.

Det har vært avholdt flere dialogmøter mellom prosjektets representanter, fylkeskonservator og plan- og miljøseksjonen i Vest-Agder fylkeskommune, om bygg- og takutforming, byggehøyder, materialbruk, bruk av solceller på tak samt totalløsning av prosjektet.

Barn og unges representanter i Farsund har gitt sine innspill til reguleringsplanen og vil bli fulgt opp videre i forbindelse med utomhusplanen. Representanter fra skolens elevråd har deltatt i brukermøtene og gitt sine innspill der.

Teknisk utforming og klimakrav

I Agder fylkeskommune er det besluttet at nye bygg i størst mulig grad skal være energi- og klimanøytrale. I tillegg til å overholde passivhuskrav i NS 3701 og Energiklasse A, er det for nybyggene på Eilert Sundt, Farsund, lagt til grunn at byggene skal overholde Futurebuilts nZEB definisjon (nær nullenergibygg).  Dette oppnås ved å bygge et energieffektivt bygg, bruk av biobrensel som energiforsyning og ved hjelp av lokal strømproduksjon ved bruk av solceller. Sammenlignet med et tilsvarende bygg som kun overholder minimumskravene i teknisk forskrift (TEK 17), vil nybyggene i Farsund få en reduksjon i klimagassutslipp knyttet til energiforbruk i drift på ca. 70 %.

For å sikre bruk av klimavennlige materialer har prosjektet fått et eget klimakrav knyttet til materialbruk. Det er satt krav om minimum 30% reduksjon i klimagass knyttet til produksjon av byggematerialer sett i forhold til et referansebygg på nivå med teknisk forskrift 2017 (TEK 17). Dette anses som et ambisiøst klimatiltak, som vil være med å bidra til fylkeskommunens målsetting om at nybygg skal bygges mest mulig klimanøytralt.  

Viktige fokusområder for å klare dette kravet vil være utstrakt bruk av tre i bygget, noe som også er medtatt i kravspesifikasjonen:

 • Utvendig kledning i tre
 • Innvendige overflater (gulv, skillevegger og himlingsplater) i tre og trebaserte produkter i størst mulig grad
 • Stendere i tre i innervegger og yttervegger som erstatter stålstendere
 • Høy grad av resirkuleringsandel på armeringsjern og konstruksjonsstål - Lavkarbonbetong

I tillegg er det lagt opp til fossilfri byggtørking og byggoppvarming i byggeperioden. For øvrige miljøkrav henvises det til miljøoppfølgingsplan som er utarbeidet for konkurransegrunnlaget. 

Illustrasjoner 

 

Kontaktinformasjon

Prosjektleder fra Prosjektgruppen AS 

Steinar Bretvik
e-post: steinar@pgas.no
telefon: 909 56685

Prosjektansvarlig i Agder fylkeskommune
 

Roald Torkelsen
e-post: roald.torkelsen@agderfk.no