Årsrapport 2021 fra oppvekstombudet i Agder

Årsrapporten gir et bildet på det arbeidet som oppvekstombudet i Agder gjør. I 2021 hadde de ca. 700 henvendelser, hvorav omtrent halvparten gjaldt enkeltsaker.

I 2021 gjorde oppvekstombudet i Agder aktive grep for å komme i tettere kontakt med barnehageområdet. Vi har solid sakserfaring fra de høyere aldersnivåene som vi skal bruke for å styrke det forebyggende arbeidet rundt de yngre barna. Det er også viktig for tjenesten å kunne ha et blikk på hele oppvekst- og utdanningsløpet. Særlig har fokus på overganger og forebygging gjennomsyret tjenesten i 2021,og vil fortsette som viktige fokusområder i 2022.

Fokus på overganger

For de aller fleste barna er overganger og endringer i oppveksten en anledning til utvikling og læring. Samtidig kan overganger også være en betydelig risikofaktor for mange barn. Dette gjelder ikke bare de formelle overgangene mellom barnehage, skole og arbeidsliv, men også private forhold som flytting, sorg- og andre tapsopplevelser. Hvis ikke barneperspektivet ivaretas i overgangene, vil en risikere økt sårbarhet senere i oppvekstløpet, og i voksenlivet.

Viktig perspektiv på barn og unges oppvekst

Det vi peker på i denne rapporten er på bakgrunn av det vi har sett fra dette arbeidet, og fra tidligere år. Mye av innholdet fra fjorårets rapport er fortsatt like aktuelt i dag. Oppvekstombudet er en objektiv tjeneste. Det innebærer at vi ikke legger egne subjektive tolkninger til grunn når vi rapporterer fra vårt arbeid. Med solid erfaring i tjenesten og stadig mer sakserfaring, mener vi at ombudets perspektiv er viktige bidrag og innspill, og må brukes i det videre arbeidet med barn og unge i Agder.

Fakta om oppvekstombudet i Agder

Oppvekstombudet i Agder rapporterer direkte til fylkestinget i Agder. Denne rapporten ble overlevert fylkestinget 4. mai.

Oppvekstombudet består av fire stillinger og er det som før het mobbeombudet og elev- og lærelingombudet. Les mer om tjenesten her: Oppvekstombudet i Agder - Agder fylkeskommune (agderfk.no)

 

Her finner du årsrapporten til oppvekstombudet i Agder for 2021 (PDF, 287 kB)

Til toppen