Byvekstavtale: Vil raskt i gang med forhandlinger

Tirsdag 19. mars møttes representanter i Kristiansandsregionen og staten til det første oppstartsmøtet for forhandlinger om en byvekstavtale.

Voksne mennesker diskuterer. - Klikk for stort bildeTirsdag var det oppstartsmøte for en byvekstavtale i Kristiansandsregionen. Her diskuterer ordfører Mathias Bernander og fylkesordfører Arne Thomassen, opposisjonsleder Gro Bråten i Agder fylkeskommune, opposisjonsleder i Kristiansand kommune, Kenneth Mørk og ordfører i Vennesla Nils Olav Larsen. Agder fylkeskommune

I første møte ble en forhandlingsgruppe etablert. Den er ledet av Statens vegvesen, og med representanter fra Statsforvalteren, Jernbanedirektoratet og lokale parter; Agder fylkeskommune, Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Vennesla og Iveland kommuner. Her ble forventninger, roller og ansvar og selve organiseringen av forhandlingene fastsatt. Framdriften er lagt opp med utgangspunkt i at det skal være mulig å omsette midler fra byvekstavtalen allerede i 2024.  

Vil komme raskt i gang

– Det forutsetter en ganske ambisiøs tidsplan, der vi må komme raskt i gang for å kunne benytte oss av midler fra avtalen det første året, sa Ove Myrvåg i Statens vegvesen. Myrvåg er statens forhandlingsleder for Byvekstavtalen i Kristiansandsområdet.  

Målet for en byvekstavtale er å redusere klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy, gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange (nullvekstmålet). Målet skal nås i løpet av avtaleperioden (2024-2033). Byvekstavtalen skal videre bidra til attraktiv by- og stedsutvikling.

– Folk må kjenne seg igjen

Partene delte sine forventninger. Fylkesordfører Arne Thomassen er spent på forhandlingene og ønsker en byvekstavtale som folk har lyst til å støtte opp om.  

– Agder fylkeskommune ønsker en god byvekstavtale i regionen, der vi når målene om nullvekst i persontransporten. Samtidig må det være en avtale folk kjenner seg igjen i og har lyst til å støtte opp om. Vi har klare forventninger til at staten også gir en del når vi nå går inn i forhandlinger. Kommunene har gjort en god jobb i forkant med sine planer. Nå går vi inn med et åpent sinn, sier fylkesordfører Arne Thomassen.  

Ønsker reelle forhandlinger

Ordfører Mathias Bernander påpekte at forhandlingene faktisk må være reelle.

– Vi går også inn med et ønske om å få til en avtale, men det forutsetter at dette også er faktiske forhandlinger. Vi spør oss litt om hva vi skal forhandle om rundt bordet dersom alle økonomiske rammer og det meste allerede er bestemt. Lokalt har vi allerede en arealpolitikk som ivaretar det vi skal få til her, nemlig nullvekstmålet. Vi ønsker å sitte igjen med en byvekstavtale der vi får realisert viktige prosjekter og en god byutvikling, sier Bernander.  

Nils Olav Larsen, ordfører i Vennesla, representerte kommunene Vennesla, Birkenes, Lillesand og Iveland i det første oppstartsmøtet for en byvekstavtale. Han trakk blant annet frem deres forventninger til en avtale som sikrer et bedre kollektivtilbud, og gode gang- og sykkelveier innad i kommunene.      

Folk står og snakker sammen utendørs, en mann holder en paraply. - Klikk for stort bildeStatens forhandlingsleder Ove Myrvåg (t.h.) ser frem til videre møter. Her med Kenneth Mørk, Gro Bråten og Arne Thomassen. Agder fylkeskommune

Det er satt av statlige midler til byvekstavtalen for Kristiansandsregionen på 214,5 mill. 2024-kroner, som skal legges til grunn for en periode på ti år, fram til og med 2033. Av disse er 127,8 mill. belønningsmidler og 86,7 mill. byvekstmidler. Midlene prisjusteres årlig.  

– En Byvekstavtale kan gi regionen minst en milliard kroner ekstra over en tiårsperiode til tiltak som bidrar til nullvekstmålet. Dette er friske penger som vi trenger til både til sykkelveier, gå-tiltak og kollektivtrafikk i regionen, forteller fylkesordfører Arne Thomassen.

Klima og miljø

Statsforvalteren vil ha et særlig ansvar for klima og miljøhensyn og for å følge opp arealtiltak i forhandlingene og i oppfølgingen av avtalen. På tilsvarende måte har Jernbanedirektoratet et særlig ansvar i å ivareta jernbanen i forhandlingene og i oppfølgingen av avtalen.

– Regjeringen vil bidra ytterligere til en kraftfull og langsiktig satsing på klima- og miljøvennlig transport, og legge til rette for at Kristiansandsregionen kan nå nullvekstmålet for personbiltransport. Jeg er glad for å endelig kunne si at det er klart for å starte forhandlinger om en byvekstavtale for Kristiansandsregionen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Foreløpig tidsplan for forhandlingsmøtene:  

19. mars: Oppstartsmøte  

19. april: Kunnskapsgrunnlag, disposisjon og prinsipper

29. mai: Prinsipper og avtaleutkast

13. juni: Avtaleutkast

8. august: Reservemøte ved behov

– Dersom vi blir enige om et utkast, legges det opp til å kunne behandle det politisk i fylkeskommunen og kommunene rett over sommeren. På den måten kan vi ta i bruk midlene i byvekstavtalen i 2024, sier Ove Myrvåg

Menn og kvinner sitter rundt et møtebord. - Klikk for stort bildeNeste forhandlingsmøte er 19. april for en byvekstavtale i Kristiansandsregionen. Agder fylkeskommune.

 

Les mer her:  

Kristiansandsregionen klar til forhandlinger om byvekstavtale - Agder fylkeskommune (agderfk.no)

Mandat for forhandlinger om en byvekstavtale for Kristiansandsregionen (regjeringen.no)