Eilert Sundt-prisen til Helene Foss Iversen og Malin Stedal fra KKG

Helene Foss Iversen og Malin Stedal fra KKG vant Eilert sundt-prisen 2023. De vant med oppgaven «Ungdommers holdning til transpersoner.

Foto av vinnerne av Eilert Sundt-prisen 2023 Helene Foss Iversen og Malin Stedal . Veileder Jonas Rosenvold til høyre. - Klikk for stort bildeVinnerne av Eilert Sundt-prisen 2023 Helene Foss Iversen og Malin Stedal mottar blomster og diplom. Veileder Jonas Rosenvold til høyre.

Vinneroppgaven i årets Eilert Sundt konkurranse heter «Ungdommers holdning til transpersoner» og er skrevet av Helene Foss Iversen og Malin Stedal ved KKG. Veileder har vært Jonas Rosenvold.

Eilert Sundt-prisen er en forskningspris for ungdom i videregående skoler i Agder. Elevprosjektene skal ta for seg samfunnsfaglige problemstillinger i regionen.

Enstemmig jury

– Oppgaven utforsker unge menneskers holdninger til transpersoner og tilstøtende problemstillinger. Den ser blant annet på om religion og kjønn har betydning for hvilke holdninger man har, og gjør interessant og signifikante funn som bekrefter hypotesene de hadde laget seg på forhånd, sier juryen i sin begrunnelse.

– Gruppen begrunner sitt forskningsdesign godt og viser god metodisk innsikt og bevissthet i måten de drøfter mulige svakheter og feilkilder i forskningen sin. Den kvantitative undersøkelsen har 14 gode og gjennomtenkte spørsmål som skaffer den informasjonen de trenger for å konkludere i forhold til hypotesene sine. Problemstillingen er kreativ og meget relevant for vår tid, spesielt for aldersgruppene som utgjør populasjonen for undersøkelsen, sier juryens leder Kjell Andreas Magnus.

Dobbeltseier til KKG

Foto avKristel Jensen, Karina Hodne Hanisch, Yasir Abdirashid Mohamed, Synne Strøm-Fladstad og Emilie Ausland fra KKG. - Klikk for stort bildeAndreplassen gikk til denne gruppen fra KKG. Fra venstre veileder Kristel Jensen, Karina Hodne Hanisch, Yasir Abdirashid Mohamed, Synne Strøm-Fladstad og veileder Emilie Ausland.

Andreplass gikk til oppgaven «Ungdom og snitching i Kristiansand» skrevet av Karina Hodne Hanisch, Synne Strøm-Fladstad og Yasir Abdirashid Mohamed fra KKG. Oppgaven er veiledet av Kristel Jensen og Emilie Ausland.

Oppgaven utforsker hvilken holdning ungdommer i Kristiansand har til begrepet «Snitching», samt ideen om at brudd på normen om å ikke tyste fortjener sanksjoner.

– Juryen falt litt for denne problemstillingen, og mener den skiller seg ut som særdeles interessant og lokalt forankret, gitt fokuset som har vært på dette den siste tiden. Ut fra problemstillingen setter gruppen opp tre hypoteser som de tester ut. Når resultatene falsifiserer 2 av 3 hypoteser er gruppen moden nok til å akseptere dette. Analysen av resultatene er god, og gruppen skriver i det hele tatt veldig reflektert rundt temaet.

Tredjeplass til Drottningborg

Foto av Amalie Lorch-Falch og Anne Berggren. Veilederne er Sigbjørn Urstad (t.v) og Anne Kristine Urstad (t.h.). Alle fra Drottningborg videregående skole. - Klikk for stort bildeTredjeplassen gikk til Amalie Lorch-Falch og Anne Berggren. Veilederne er Sigbjørn Urstad (t.v) og Anne Kristine Urstad (t.h.)

Tredjeplass gikk til oppgaven «Ukrainske flyktninger i Agder» skrevet av Amalie Lorch-Falch og Anne Berggren ved Drottningborg VGS. Oppgaven er veiledet av Anne Kristine og Sigbjørn Urstad.

Kandidatene bak denne oppgaven har satt seg fore å finne ut av «om Norge en venteplass» for de nyankomne Ukrainske flyktningene, «eller om flyktningene ønsker å starte et nytt liv her i Norge».

– Med en slik problemstilling så går gruppen rett inn i den pågående samfunnsdebatten om ukrainske flyktninger og deres integrasjon og som leser blir man oppriktig interessert i å finne ut hva svaret på spørsmålet er. Fordi det er særdeles vanskelig å skaffe tilstrekkelig med respondenter til en kvantitativ undersøkelse rundt en slik problemstilling velger elevene klokelig en kvalitativ tilnærming, sier juryleder Magnus.

– Men selv om de velger den eneste fornuftige framgangsmåten har de ingen enkel oppgave foran seg. Gruppen klarer likevel å finne fram til fire ulike respondenter til sine semistrukturerte intervjuer, og juryen liker godt hvordan gruppen redegjør for sine metodiske valg. I det hele tatt så skårer oppgaven på at den skiller seg litt ut fra mange andre ved sitt metodevalg og temavalg, skriver juryen i sin begrunnelse..

Bredt sammensatt jury

Juryen for utdeling av Eilert Sundt-prisen har bestått av:

  • Juryleder Kjell Andreas Magnus, lektor og fagutvikler ved Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG)
  • Gry Anita Mykjåland, tidligere ordfører og nå stortingsrepresentant for Senterpartiet i Agder
  • Roya Denise Haugen, PhD-stipendiat ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid ved UiA
  • Ragnhild Birkeland, lektor ved Mandal Videregående Skole
  • Kusuma Bremset, lektor ved Vågsbygd Videregående Skole

Målet med juryens sammensetning har vært å ivareta et bredt spekter av samfunnsengasjement, faglig kompetanse, sosial bakgrunn og skoletilhørighet. Prisen er et samarbeidsprosjekt mellom UIA, fylkeskommunen og de videregående skolene i fylket, og det er derfor viktig at både forskningsfeltet, politikere og skole er representert i juryen.

53 deltakergrupper fra 7 skoler

I årets konkurranse ble det totalt sendt inn 53 oppgaver, og juryen har jobbet systematisk med å vurdere bidragene som i år kom fra følgende VGS; Arendal, Dahlske, Drottningborg, KKG, KVS-Lyngdal, Mandal og Vågsbygd.

Siden det også innen forskning er viktig å formidle forskningsfunn slik at leserne følger argumentasjonen, har også språk og struktur i besvarelsene blitt vektlagt. Juryen har delt oppgavene mellom seg og alle jurymedlemmer har plukket ut de tre beste prosjektene blant sine besvarelser.

– De 15 besvarelsene som ble valgt ut til siste runde har blitt lest av hele juryen. Sist fredag møttes juryen for å diskutere oppgavene opp mot hverandre og konkluderte med en rangering av de tre beste oppgavene. Og det var ingen lett jobb, for i år var det spesielt mange gode bidrag – var vi alle enige om, sier jurylederen.

Premiepengene i Eilert Sundt-prisen er på henholdsvis 15 000, 10 000 og 5000 kroner for 1., 2. og 3. plass. Premien fordeles på gruppas medlemmer.

 

Mål for Eilert Sundt-prisen

Gjennom et tettere samarbeid mellom Universitetet i Agder og de videregående skolene på Agder, ønsker universitetet å oppnå følgende:

  • Økt fokus på samfunnsfaglige problemstillinger i regionen
  • Økt kompetanseoverføring og økt utviklings- og forskningsarbeid mellom Universitetet i Agder og de fylkeskommunale og private videregående skolene, i tråd med målsettingene i Regionplan Agder 2030
  • Økt samfunnsengasjement blant ungdom
  • Økt fokus på forskning og høyere utdanning

Informasjon om Eilert Sundt-prisen på Universitetet i Agder sine nettesider.

Foto av alle prisvinnerne samlet. Fra venstre Yasir Abdirashid Mohamed, Helene Foss Iversen, Karina Hodne Hanisch, Anne Berggren, Malin Stedal (foran), Synne Strøm-Fladstad og Amalie Lorch-Falch. - Klikk for stort bildeHer er alle prisvinnerne samlet fra venstre Yasir Abdirashid Mohamed, Helene Foss Iversen, Karina Hodne Hanisch, Anne Berggren, Malin Stedal (foran), Synne Strøm-Fladstad og Amalie Lorch-Falch.