Fylkestinget vedtok alternativt bompengekonsept for E39

I sitt junimøte vedtok fylkestinget ny utredning av alternativt bompengekonsept for E39 og finansiering av fv. 475 Næringsveien i Arendal.

Fylkesting. Foto - Klikk for stort bilde Agder fylkeskommune

Her er et utdrag av sakene som ble behandler i fylkestingets møte 18. og 19. juni.

39/24 Utreding av alternativt bompengekonsept for E39

Takstendringen 8. februar 2024 på E39 Kristiansand vest–Mandal har skapt debatt om takstnivået på E39, og mange har begynt å bruke gamle E39 fremfor den nye og trygge vegen. Fylkestinget ba om en samlet sak som vurderer ulike tiltak som kan bidra til at flere velger å bruke ny E39.  

Målsettingen har vært å få til reduserte bomtakster samtidig som en ivaretar inntektsnivået som grunnlag for å betale ned gjeldsforpliktelsene. Fylkestinget har bedt om at saken skal bli lagt frem til ny behandling i juni. Dette for å vurdere hvilke muligheter som er for å redusere bompengebelastningen på E39 fra Kristiansand til Mandal.

Fylkeskommunedirektøren anbefalte at hele delstrekningen på E39 Kristiansand vest til Røyskår fortsatt skal være ett bompengeprosjekt. Det samsvarer med Stortingets vedtak i prop. 89 S (2022-2023), og vil også gi et lavere takstnivå på fremtidig E39 også mellom Mandal til Røyskår. 

Fylkestinget sluttet seg til ønsket om ett bompengeprosjekt for hele strekningen.

Vedtaket i 7 punkter

Fylkestinget ønsker å gjøre tiltak på E39 som vil bidra til at mest mulig trafikk bruker ny og trafikksikker veg.

1. Fylkestinget ønsker å se helheten i utbyggingen av E39, og ønsker en videreføring av at E39 Kristiansand vest til Røyskår fortsatt skal være ett bompengeprosjekt med flere delstrekninger hvor en legger til grunn de samme prinsippene for betaling.

2. Fylkestinget henstiller Vegdirektoratet som sektormyndighet til å godkjenne at det igangsettes et arbeid med et nytt faglig grunnlag for E39 Kristiansand vest til Røyskår. Nye Veier vil få ansvaret for utarbeidelse av det faglige grunnlaget. Fylkestinget vil gi en samlet uttalelse til grunnlaget før det legges frem for stortingsbehandling.

3. Fylkestinget tar til orientering utredningene som følger saken. En konklusjon fra finansieringsberegningene er at forlengelse av innkrevingstid til inntil 20 år er helt nødvendig. Beregninger viser at forlenget innkrevingstid og sidevegsbom kan redusere gjennomsnittstakstene med cirka 30 prosent (gjennomsnittlig inntekt per passering når det tas hensyn til rabatter, fritak og fordeling av kjøretøy mv.) fra 5,7 2023-kroner per kilometer til 4,25 2024kroner per kilometer. Anbefalt løsning (Alternativ 3A) innebærer at grunntakst på de ulike strekningene vil reduseres med cirka 20 prosent sammenlignet med gjeldende takstnivå. Løsningene som er beskrevet i utredningen avhenger av at det gis en aksept for et rentenivå som er lavere enn det som er vanlig i bompengeproposisjoner.

4. Fylkestinget mener de foreløpige faglige beregningene gir et godt grunnlag for en samlet gjennomgang av takststruktur på E39, og at overordnede mål kan nås gjennom en kombinasjon av tiltak. Fylkestinget gir sitt samtykke til at følgende alternativ utredes videre i et faglig bompengegrunnlag: Forlenget innkrevingstid med 5 år til 20 år. Fylkestinget legger til grunn at en beholder muligheten til ytterligere 5 års forlengelse og/eller takstøkning på 20 prosent dersom det er nødvendig for å betjene bompengeselskapet gjeld. side 18 av 155 Forlenget innkrevingstid med 10 år til 25 år. Fylkestinget legger til grunn at en beholder muligheten til ytterligere 5 års forlengelse og/eller takstøkning på 20 prosent dersom det er nødvendig for å betjene bompengeselskapet gjeld. Det etableres ikke sidevegsbom på fv. 439 på vegtrase mellom Breimyr og Monan. Det skal igangsettes tiltak for å forbedre forholdene for gående og syklende langs fv. 439. Fysiske tiltak og redusert fartsgrense prioriteres. Det vurderes andre tiltak særlig tilrettelagt for tungtransporten som passeringstak og rabatt for utslippsfrie tungtransportkjøretøy over 7,6 meter langs E39. Fylkestinget bør selv kunne vurdere behovet for, og beslutte etablering av sidevegsbommer på fremtidige delstrekninger, og ber om at det gjennom en ny bompengeproposisjon gis fullmakt til dette uten ny behandling i Stortinget.

5. Et godt kollektivtilbud langs E39 i kombinasjon med innfarts/pendlerparkeringer er et bra miljøtiltak og et godt alternativ til å bruke personbil på strekningen. Tilbudet vil for mange redusere reisekostnadene vesentlig. Det forventes at presset på tilbudet vil øke i fremtiden og det er viktig at kapasiteten og tilbudet tilpasses behovet fremover. Det bes derfor om en vurdering av behovet for flere innfarts-/pendlerparkeringer, samt et bedre kollektivtilbud langs strekningen.

6. Fylkestinget samtykker til at rabatt for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 til enhver tid skal følge minimumsrabatt fastsatt av Stortinget, både i eksisterende og fremtidige strekningsvise bompengeprosjekt. Det innebærer at dagens rabatt for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 reduseres fra 50 prosent til 30 prosent av ordinær takst. Det bidrar til å sikre inntekter i bomstasjoner, uten å gi fossile kjøretøy en uforholdsmessig høy betalingsbyrde, når elbil-andelen øker. Fylkestinget likebehandler med det de strekningsvise bomprosjektene på E39 og E18.

7. Fylkestinget ber administrasjonen om å søke Samferdselsdepartementet om at E39 Kristiansand vest til Røyskår skal inngå i nasjonal støtteordning til reduserte bompengetakster. Tilskuddsordningen er forutsatt benyttet til en generell reduksjon av bompengetakster i riksvegprosjekter. I tillegg til å følge dette opp bes fylkesordfører om å arbeide overfor regjering og storting for at prosjektet tilføres statlige midler til gjeldsletting, slik som er gjort på E18 Tvedestrand - Arendal.

Sak 41/24 - Finansiering av fv. 475 Næringsveien i Arendal

For å videreføre planleggingsarbeidet og iverksette detaljprosjektering av konstruksjoner og veglinje, inngås tilleggsavtale om risiko for kostnadsfordeling, der fylkeskommunen og kommunen deler ansvaret 50/50. Avtalen er oppad begrenset til fylkeskommunens vedtatte bevilgning på 138 mill. kroner.

Tilleggsavtalen gjelder alt arbeid frem mot endelig beslutningspunkt for bygging av fv. 475 Næringsveien.

Fremdriften i prosjektet forutsetter at Arendal kommune fatter likelydende vedtak som punkt 1 og 2.

For å sikre fremdrift får fylkeskommunedirektøren fullmakt til å underskrive tilleggsavtalen, innenfor rammene som er skissert i saken. Avtalen legges deretter frem for fylkestinget til orientering.

43/24 Utsettelse av salg Elvegata 4

Ståstedsanalyse «Skoler i kristiansandsområdet, kapasitet og egnethet» tas til orientering. Pågående reguleringsprosess ferdigstilles i regi av Elvegata 4 AS. Samtidig bes administrasjonen om å forberede et fremtidig salg av eiendomsselskapet Elvegata 4 AS, enten hele eller deler av selskapet. Fylkesutvalget holdes fortløpende orientert om fremdriften.

Forslaget fra SV, Ap, INP, R og MDG om at salg av eiendomsselskapet Elvegata 4 AS utsettes i påvente av gjennomgang av skolestrukturen i Agder falt med 22 mot 27 stemmer.

Fylkestinget vedtok også rapport for 1. tertial 2024.

Gir bort aggregat fra Flekkerøytunnelen til Ukraina

I forbindelse med oppgradering av Flekkerøytunnelen har aggregatet som har fungert som nødstrømsløsning til pumpene blitt tatt ut av beredskap. Aggregatet ble installert i tunnelen før 1990, og var da et brukt anlegg.  Pumpene i tunnelen er nå påkoblet strømnettet og det er ikke behov for nødstrømsaggregatet. Aggregatet har en svært begrenset verdi for fylkeskommunen.

Hjelpeorganisasjonen «Hope For Ukraine» har tilbudt seg å demontere og frakte bort aggregatet på dugnad mot at de kan donere aggregatet til Ukraina. Der vil det bli levert til et sykehus eller annet offentlig formål. Det er også personer som har påtatt seg å foreta nødvendig service før det sendes.

Nett-TV fra politiske møter

All saksinformasjon og voteringer i møtet

Du kan se alle sakspapirer, voteringer og vedtak i fylkestingets møte ved å gå inn i Agder fylkeskommunes politiske sakssystem Kaukus her:

Møte i fylkestinget 18. juni kl. 10.00

Møte i fylkestinget 19. juni kl. 9.00

Saksdokumenter fra eInnsyn:

Møte i fylkestinget 18.-19. juni