Fylkestingets vedtak 14. og 15. februar 2023

Fylkestinget opprettholder tilskudd til Kunstsilo, ønsker ikke å øke takstene for bompengeprosjektet E18 Tvedestrand−Arendal, og bevilger støtte til Stimoen skiskytteranlegg i Froland kommune.

Nedenfor følger pressemelding om saker som ble behandlet av fylkestinget i Agder fylkeskommune 14-15.februar 2023. Møtet ble avholdt på Clarion Hotel Ernst, Kristiansand.

Utvalgte saker:

Tilskudd til kunstsilo for 2023

Fylkestinget opprettholder tilskuddet på 7 674 000 kroner vedtatt i fylkestingssak 70/22, driftstilskudd fra Agder fylkeskommune til Kunstsilo for 2023.

Lokalpolitisk tilslutning. Justering av takster i bompengeprosjektet E18 Tvedestrand – Arendal

Fylkestinget gir ikke tilslutning til å øke takstene for bompengeprosjektet E18 Tvedestrand−Arendal, slik det beskrives i saksfremlegget. Dersom inntektssvikten vedvarer, henstilles det om at det ekstraordinære statlige tilskuddet videreføres. 
 
Vi ber en ny orientering til fylkesutvalget og fylkestinget innen 1 år, og en ny sak innen 2 år. I saken legges det ved statistikk med ÅDT og konkrete forslag til hvordan vi kan løse de trafikale utfordringene på lokalveinettet og lekkasjeproblematikken som er oppstått i sammenheng med ny E18 - Tvedestrand-Arendal.

Søknad om bekreftelse på bevilgning fra 2019 og søknad om tilleggsbevilgning til Stimoen skiskytteranlegg i Froland kommune

Agder fylkeskommune bekrefter at bevilgningen på 5,5 mill. kroner til interkommunalt skiskytteranlegg i Froland gjort i Aust-Agder fylkesting 22.10.2019, i forbindelse med etteroppgjør Sira-Kvina, står ved lag.

Fylkesutvalget innvilger søknaden fra Froland IL om tilleggsbevilgning på 1,4 mill kroner. Taes fra disposisjonsfondet.

Eierstrategi for Kilden teater og konserthus

Fylkestinget vedtar eierstrategi og revidert selskapsavtale for Kilden teater og konserthus IKS, jf. vedlegg.

Andre saker som ble behandlet:

PS 1/23           23/04656         Svar på høring - Rapport fra ekspertutvalg om inntektssystemet for fylkeskommunene   PS 3/23           22/23845         Nedklassifisering av parsell Fv.3616 Støleveien i Grimstad kommune     
PS 7/23           23/04134         Regional plan for aktive liv i Agder - høring og offentlig ettersyn av planprogram        
PS 8/23           20/08309         Diverse valg    
PS 9/23           23/04977         Godkjenning av ungdommens fylkesutvalg 2023     
PS 10/23         23/00017         Rapport fra eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon Vest-Agder- museet IKS        

Orienteringssaker

OS 1/23          23/04752         Bibliotek24 IKS - orientering  
OS 2/23          22/23859         Aldersgrense for blodgivere - uttalelse fra fylkeseldrerådet i Agder         
SM 1/23          19/00018         Interpellasjon fra Neda Blakstad - Studentenes behov når billettprisene til kollektiv øker

Opptak av møtet blir tilgjengelig på egen side - nett-TV fra politiske møter. 

Protokoll fra møtet blir lagt ut på fylkeskommunens møtekalender hvor også saksliste og dokumenter er tilgjengelig.

Spørsmål kan rettes til:

  • Fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen, 913 43 905, arne.thomassen@politiker.agderfk.no
  • Fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft, 950 20 265, tine.sundtoft@agderfk.no
Til toppen