Fylkesutvalgets vedtak 9. november 2023

Fylkesutvalget slutter seg til Statnetts konseptvalgutredning for forsterkning av transmisjonsnettet mellom Sørlandet og Østlandet.

Mennesker sitter ved langbord i et rom - Klikk for stort bildeFylkesutvalget 9. november 2023. Agder fylkeskommune

Fylkesutvalget slutter seg til Statnetts konseptvalgutredning for forsterkning av transmisjonsnettet mellom Sørlandet og Østlandet. Fylkesutvalget vil løfte saken inn for endelig behandling i fylkestinget i desember. Fylkesutvalgets vedtak sendes som et foreløpig høringssvar til OED, med en bemerkning om at det vil kunne komme endringer etter politisk behandling i fylkestinget i desember.

Nedenfor følger pressemelding om saker som ble behandlet av fylkesutvalget i Agder den 9. november 2023.

Opptak av møtet:

Nett-TV fra politiske møter


Komplett saksliste og dokumenter er tilgjengelig på fylkeskommunens møtekalender, hvor også protokoll legges ut 

Spørsmål kan rettes til:
Fylkesordfører i Agder,  Arne Thomassen, 913 43 905, arne.thomassen@politiker.agderfk.no

Fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft, 950 20 265, tine.sundtoft@agderfk.no

Utvalgte saker: 

Høringssvar: konseptvalgutredning, nettforsterking Sørlandet - 
Østlandet

Fylkesutvalgets innstilling til fylkestinget: 

Fylkesutvalget vil løfte saken inn for endelig behandling i Fylkestinget i desember. Fylkesutvalgets vedtak sendes som et foreløpig høringssvar til OED, med en bemerkning om at det vil kunne komme endringer etter politisk behandling i fylkestinget i desember.

Fylkesutvalget slutter seg til Statnetts konseptvalgutredning for forsterkning av transmisjonsnettet mellom Sørlandet og Østlandet. 

1. Fylkesutvalget støtter Statnetts anbefaling av konsept 1 Østre korridor for å møte utfordringene som foreligger. Dette særlig i lys av pris, tidsaspekt for ferdigstilling, stabilitet og fleksibilitet. Det legges til grunn at konsept 1 ikke utelukker, men kan forsterke fordeler ved fremtidig bygging av konsept 2. hybridforbindelse til Grenlandsområdet. 
2. Fylkesutvalget mener konsept 2 hybridforbindelse til Grenlandsområdet vil være ønskelig for eventuell fremtidig ilandføring av havvind fra Sørlige Nordsjø II (fase 2). 
3. Av hensyn til innbyggere og næringsliv i regionen er styrking av transmisjonsnettet viktig for forsyningssikkerhet og for å minske faktorer som bidrar til høyt prisnivå i prisområde NO2 (Sørlandet). Fylkesutvalget understreker viktigheten av at behovsanalysen som blir pekt på i Multiconsults rapport, spesielt med hensyn til konsekvens av pris for vårt område, belyses. Med så høye investeringskostnader i transmisjonsnettet vil dette kunne gi negative konsekvenser for nettleien for strømkunder i vår landsdel. Agder fylkeskommune ber departementet sørge for en prisutjevning mellom områdene. Dette er viktig for forbrukere og industrien i Agder. Det må være en forutsetning at prioriteringer og valg som gjøres med basis i konseptvalgutredningen ses i et helhetlig perspektiv, og at valg som gjøres bidrar til å utjevne forskjeller i tilgang på kraft og kraftpris heller enn at de forsterkes.

Søknad om finansielt bidrag og deltaking i 3-årig klimasatsprosjekt

Fylkesutvalget vedtok: 

1. Fylkesutvalet er positiv til at Åseral kommune vil gå i gang med eit omstillingsarbeid for reiselivsdestinasjonen Bortelid. 
2. Fylkesutvalet gir tilskot på 400 000 kroner til Åseral kommune til prosjektet berekraftig omstilling i Bortelid.

Arendal kommune - uttalelse ved offentlig ettersyn av planforslag for Eydehavn havne- og industriområde

Fylkesutvalget vedtok: 

1. Fylkesutvalget støtter Arendal kommune sitt arbeid med videreutvikling av Eydehavn havn og mener havna er viktig for næringsutvikling i regionen. 

2. Fylkesutvalget oppfordrer til videre samarbeid om stedsutvikling på Eydehavn. 

3. Fylkesutvalget viser til saksfremlegget for fylkeskommunens innspill til plansaken.

Andre saker som ble behandlet:

  • 12/23 Oppnevnelse av arbeidsutvalg knyttet til eierstyringen i Agder fylkeskommune
  • 13/23 VIGO IKS - Nytt selskapsnavn
  • 15/23 Rogaland fylkeskommune - Forespørsel om ny oppnevning av representanter til politisk rådgivende gruppe for Regionalplan for Preikestolen og Lysefjordområdet
  • 18/23 Valg av representanter til meklings- og befaringsutvalg
  • 19/23 Uttalelse med innsigelse til offentlig ettersyn av reguleringsplan Sandvikstrand gnr/bnr 222/6 m.fl.  -PlanID 1800 - Farsund kommune

Orienteringssaker

  • 3/23 Orientering om prosess - Mulighetsstudie Kvartal 62 / Elvegata 4
  • 4/23 Evalueringsrapport - Europakonferansen 25.09.2023
  • 5/23 Flyktningers inngang til arbeidslivet i Agder