Fylkesutvalgets vedtak i septembermøtet

Fylkesutvalget i Agder har hatt sitt siste møte i valgperioden 2019-2023 på Hovden. Her er sakene som ble vedtatt i møtet.

Personer rundt et konferansebord. Foto - Klikk for stort bildeFylkesutvalget i Agder, september 2023 Jo Vegard Aardal

Møtet kan ses i opptak 

111/23 Bygland kommune som omstillingskommune

Vedtak:

Agder fylkeskommune ser det som positivt for videre utvikling av Bygland kommune at kommunen nå blir en del av det statlige omstillingsprogrammet. Agder fylkeskommune slutter seg til de planer og føringer som ligger i prosjektmandatet i Strategi- og forankringsfasen.

Fylkeskommunen vil stille med kompetanse i omstillingsperioden og vil også bidra med økonomiske midler til egenandeler i omstillingsprogrammet, forutsatt statlig medfinansiering i perioden som omstillingsprogrammet varer. Fylkeskommunedirektøren vil derfor kommer tilbake til rammen for tilskudd i forbindelse med fylkeskommunedirektørens forslag til Økonomiplan og budsjett for 2024 - 2027.

Omstillingsmidler på 1,5 mill. kroner tildelt Agder fylkeskommune i revidert nasjonalbudsjett for 2023 avsettes til omstillingssatsingen i Bygland kommune. Ubrukte midler i 2023 overføres til 2024.

Nytt punkt vedtatt (forslag fra repr. Oddbjørn Kylland (SP)): 

Fylkesutvalget støtter intensjonen i punkt 5 i Bygland kommunes vedtak:

«5. Unge menneske er framtida til Bygland kommune. Ein skal i denne fasen ha fokus på god dialog med unge gründarar i kommunen. Dette sikrar at ein i arbeidet som kjem også legg godt til rette for ungt entreprenørskap.»

112/23 Søknad om økt driftstilskudd og årlig indeksregulering av tilskuddet til DS Bjoren

Vedtak:

1. Agder fylkeskommune øker det årlige driftstilskuddet til DS Bjoren til 200 000 kroner fra og med 2024.

2. Driftstilskuddet indeksreguleres årlig fra og med 2025.

3. Det forventes at Bygland kommune bevilger samme beløp, og foretar samme regulering av tilskuddet.

113/23 Søknad om økt driftstilskudd og årlig indeksregulering av tilskuddet til Stiftelsen Bratteklev skipsverft

Vedtak:

1. Agder fylkeskommune justerer driftstilskuddet til Stiftelsen Bratteklev skipsverft til 750 000 kroner fra og med 2024.

2. Driftstilskuddet indeksreguleres årlig fra og med 2025.

3. Det forventes at Arendal kommune bevilger samme beløp fra og med 2024, og videre foretar samme regulering av tilskuddet.

114/23 Søknad om økt driftstilskudd og årlig indeksregulering av driftstilskuddet til Furøya IKS

Vedtak:

1. Agder fylkeskommune justerer driftstilskuddet til Furøya IKS i tråd med representantskapets vedtak.

2. Driftstilskuddet justeres opp i tråd med Tvedestrands kommunes anbefalinger til 515 000 kroner fra og med 2023, differansen fra opprinnelig budsjett utbetales i 2024.

3. Driftstilskuddet indeksreguleres årlig fra og med 2024. 4. Tilskuddet belastes ansvar 500200 – tjeneste 471 – prosjekt 50020107.

115/23 Inngåelse av samarbeidsavtale med Bærekraftsnettverket

Vedtak:

Fylkesutvalget gir sin tilslutning til Agder fylkeskommunes deltakelse i Bærekraftsnettverket, og til Bærekraftsnettverkets mandat.

116/23 Bygland kommune - Forslag til kommuneplanen sin arealdel 2023-2035 - Fråsegn til offentleg ettersyn

Vedtak:

 1. Fylkesutvalet meiner forslag til kommuneplanen sin arealdel for Bygland 20232035 er eit godt bidrag for å utvikle Agder i tråd med Regionplan Agder 2030.
 2. Fylkesutvalet vil rose kommune for å ta ut om lag 21 000 dekar areal som var avsett til fritidsbusetnad i gjeldande kommuneplan. Dette er positivt med omsyn til klima og natur. Vedtatt mot FrPs stemme
 3. Fylkesutvalet fremjar motsegn til bustadområde 49 Grendi på grunn av omsyn til samordna bustad-, areal- og transportplanlegging. Motsegna kan bli trekt dersom arealet blir tilbakeført til LNF.
 4. Fylkesutvalet fremjar motsegn med bakgrunn i omsyn til dyrka mark når det gjeld følgande område: 
  a) Bustadområde 101 Vassend. Motsegna kan bli trekt dersom arealet blir tilbakeført til LNF.
  b) Bustadområde 102 Frøysnes. Motsegna kan bli trekt dersom arealet blir tilbakeført til LNF.
  c) Næringsområde 68 Bø på grunn av konflikt med dyrka mark. Motsegna kan bli trekt dersom arealet blir avgrensa/flytta, og ikkje råker ved dyrka mark.
  d) Kombinert bygg- og anleggsområde 93 Austadneset på grunn av konflikt med dyrka mark. Motsegna kan bli trekt dersom areal med dyrka mark tas ut og blir tilbakeført til LNF-føremål.

  e) Bustadområde 98 Sandnes på grunn av konflikt med dyrka mark. Motsegna kan bli trekt dersom arealet blir tilbakeført til LNF-føremål.
 5. Fylkesutvalet meiner at område med regionale og nasjonale viktige kulturmiljø og kulturhistoriske landskap bør bli avsett med omsynssone i plankartet.
 6. Fylkesutvalet ber kommunen nyttiggjere seg faglege råd, anbefalingar og merknader i saksframstillinga.

117/23 Flekkefjord kommune - Kommunedelplan for sentrumsområdet 2023-2033 - Offentlig ettersyn

Vedtak:

Pkt. 1 Fylkesutvalget mener at det fremlagte planforslaget inneholder flere gode elementer og føringer og legger i stor grad opp til en fornuftig balanse mellom utvikling og vern. Fylkesutvalget støtter kommunens arealstrategi og den overordnete arealdisponeringen.  

Pkt. 2 Det tas generelt forbehold om at det kan vise seg nødvendig å gjennomføre ytterligere utredninger på reguleringsplannivå. Det tas også forbehold om at grundigere utredninger kan gi grunnlag for innsigelse i forbindelse med oppfølgende detaljplanlegging.  

Pkt. 3 Barn og unge bør involveres mer direkte i planarbeidet, for eksempel ved utarbeidelse av en barnetråkkregistrering. Dette bør skje før planen sluttbehandles  

Pkt. 4 Fylkesutvalget reiser innsigelse til følgende delområder: 

a) Byggeområde for fritidsbebyggelse på Kjellto av hensyn til konflikt med allmennhetens friluftsinteresser. 

c) Byggeområde for næring på Høystakkmyra av hensyn til å begrense nedbygging av urørt natur, herunder nedbygging av myr samt allmennhetens friluftsinteresser. Etter fylkesutvalgets mening vil behovet for nye næringsarealer være tilstrekkelig dekket i nåværende og øvrige planlagte næringsområder. Fylkesutvalget vil imidlertid signalisere at dersom det i planperioden likevel skulle bli behov for næringsetablering av tungtveiende samfunnsmessig betydning som ikke kan løses andre steder, vil arealbruken på Høystakkmyra kunne vurderes på nytt.

d) Område for kolonihage/parsellhage på Grønnes (BU) av hensyn til konflikt med allmenhetens friluftsinteresser samt hensikten bak det statlige sikrede friluftsområdet.   Innsigelsene anses som imøtekommet dersom områdene avsettes til LNF-område eller annet relevant grøntformål.  

Pkt. 5 Av hensyn til trafikksikkerhet, herunder hensynet til trygg skolevei, reises innsigelse til manglende rekkefølgekrav for trafikksikringstiltak på fylkesvei 4148 ved Abaldalveien/Peer Gynts vei. Fylkesutvalget gjør oppmerksom på at tiltak på og langs fylkesvei 4148 ikke er inntatt i fylkeskommunens handlingsprogram for fylkesveier. Fylkeskommunen ønsker en nærmere dialog med kommunen når det gjelder hvordan innsigelsen kan løses.  

Pkt. 6 Fylkesutvalget har kommentarer og faglige råd til følgende områder: 
a) Arealbruken på Loga bør bearbeides nærmere med sikte på bevaring av jordbruksarealene.
b) Boligområde B10 bør av hensyn til allmennhetens friluftsinteresser tas ut av planen. 
c) Boligområde B17 på Snerthammer bør tas ut av planen ettersom intern atkomstvei til området vil medføre negative inngrep i slåttemark og kulturlandskap. 
d) Kommunen bør vurdere muligheten for å transformere deler av «Garveriet» på Drangeid før det eventuelt åpnes for å rive bebyggelsen. Fylkeskommunen kan om ønskelig bistå kommunen i dette arbeidet. 
e) «Fjellstuen» på Rauli kan ha potensiale for allmennyttig bruk. Kommunen gis råd om å undersøke dette nærmere.

Pkt. 7 Det vises ellers til innspill gitt i saksfremstillingen. Kommunen bes om å nyttiggjøre seg disse. Fylkeskommunens administrasjon kan om ønskelig gjerne bistå kommunen i den videre prosessen.

Opprinnelig punkt 4 b i fylkeskommunedirektørens forslag til vedtak falt:

«Boligområde B6 med tilliggende småbåthavn på Sagodden av hensyn til konflikt med arealbevarende hensyn i 100-metersbeltet langs sjøen.»

Orientering om Hovden skigymnas

I etterkant av de vanlige sakene holdt Hovden skigymnas og Setesdal videregående skole en presentasjon for fylkesutvalget om tilbudet som skolen har på Hovden.

Møtet kan ses i opptak