Fylkesutvalgets vedtak og innstillinger 6. juni 2023

Fylkesutvalget har vedtatt å støtte Tall Ships Races 2025 i Kristiansand med to millioner kroner og å støtte Returkrafts utvikling av karbonfangstprosjektet på Langemyr med en million kroner.

Bilde av fylkesutvalget samlet rundt bordet.  - Klikk for stort bildeFylkesutvalgets medlemmer fra møtet 6.juni. Agderfk

Fylkesutvalget innstiller også til fylkestinget å fortsette tannbehandling av voksne, betalende pasienter i Arendal og Kristiansand, og på å utsette behandling av saken om fastlandsforbindelse for Hidra og Andabeløy.

Nedenfor følger pressemelding om saker som ble behandlet av fylkesutvalget i Agder fylkeskommune 6. juni 2023. Møtet ble avholdt på fylkeshuset i Kristiansand.

Opptak av møtet blir tilgjengelig på egen side - nett-TV fra politiske møter. 

Protokoll fra møtet blir lagt ut på fylkeskommunens møtekalender hvor også saksliste og dokumenter er tilgjengelig.

Spørsmål kan rettes til:

•    Fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen, 913 43 905, arne.thomassen@politiker.agderfk.no
•    Fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft, 950 20 265, tine.sundtoft@agderfk.no

Utvalgte saker:

Søknad om tilskudd til planlegging og gjennomføring av Tall Ships Races i Kristiansand 2025

Agder fylkeskommune gir et tilskudd på 2 millioner kroner til Kristiansand kommune til planlegging og gjennomføring av arrangementet The Tall Ships Races i 2025. Beløpet innarbeides i forbindelse med behandling av rapport for 2. tertial 2023.

Det har tidligere vært opplegg for samling for de seilende når de ankommer land. Det oppfattes positivt dersom arrangementet tilrettelegger for det.

Støtte til videreutvikling av karbonfangstprosjektet på Returkraft

Agder fylkeskommune støtter Returkraft AS med 1 000 000 kroner til videreutvikling
av karbonfangstprosjektet på Langemyr i Kristiansand. 500 000 kroner disponeres
fra prosjekt klima- og energisatsinger/prosjekter i årsbudsjettet for 2023. De
resterende 500 000 kroner innarbeides i rapporten for 2. tertial ved bruk av
disposisjonsfond.

Følgende omdisponeringer i årsbudsjettet for 2023 for klima- og
energisatsinger/prosjekter (sak 12/23 i HNKM) gjøres:
a. 200 000 kroner fra udisponert ramme (hele rammen)
b. 100 000 kroner fra støtte til eksterne klima- og energiarrangementer i Agder
c. 100 000 kroner fra kommunesatsingen
d. 100 000 kroner fra arrangementer, kompetanseheving og oppfølging av
arbeidet med Electric Region Agder (ERA), ERA-modellen, klimabudsjett,
regionalpolitisk industrigruppe, havvind, CCS, #vårtagder og Arendalsuka.

Uten flere karbonfangstanlegg (CCS) vil ikke Norge nå sine klimamål for 2030.
Regjeringen bør snarest etablere rammevilkår for industriell karbonfjerning, og det
må etableres nasjonale støtteordninger for modning av CCS-prosjekter gjennom
konseptstudier for å sikre fremdrift og rask igangsetting.

Behandling av voksne, betalende pasienter i tannhelsetjenesten i Agder

Fylkesutvalget innstiller på følgende til fylkestinget:

Av faglige og økonomiske årsaker opprettholdes behandling av voksne betalende
pasienter i Arendal og Kristiansand

Ferjefritt Agder. Fastlandsforbindelse for Hidra og Andabeløy.

Fylkesutvalget innstiller på følgende til fylkestinget:

Fylkestinget utsetter endelig behandling av saken til høsten 2024. Når saken legges fram til behandling følger det oppdaterte beregninger av kostnader for fastlandsforbindelsene.

Høringssvar havvind: forslag til program for strategisk konsekvensutredning

Fylkesutvalget er positiv til produksjon av fornybar energi til havs.

Ved vurdering av utvidelse av områder for havvind, mener fylkesutvalget at:

  • hensynet til naturmangfold må vektlegges høyt
  • kunnskapsgrunnlaget må forbedres før konsekvensutredning og vurdering av nye områder iverksettes
  • samlet belastning på økosystemet, energi- og næringsinteresser må tillegges stor vekt i en eventuell avgjørelse om utvidet område.

Fylkesutvalget understreker viktigheten av at NVE følger egne retningslinjer når det
gjelder hensyn til kulturminner.

Andre saker som ble behandlet:

 
Bh.nr               Sak.nr             Tittel    
PS 57/23         23/12288         Rapport for 1. tertial 2023      
PS 58/23         20/26294         Kompetansepilot Agder: Mobilisering til kompetanseutvikling hos distriktsnæringslivet - Status og forslag til videreføring av modellen           
PS 59/23         23/10835         Høringsinnspill - Leve og oppleve. Reisemål for en bærekraftig fremtid (NOU 2023:10)         
PS 61/23         20/00684         Risør kommune - Reguleringsplan Risør sentrum - Begrenset høring       
PS 62/23         23/04134         Regional plan for fysisk aktive liv i Agder. Fastsetting av planprogram etter høring. 
PS 63/23         23/11130         Søknad om støtte til campkonferansen "Natur og psykisk helse"   
PS 64/23         23/09747         Oppnevning av medlemmer til Dagny Herlofson Hansens legat     
PS 65/23         23/12111         Søknad om tilskudd til arbeidsprogrammet for unge - CVidere       
PS 66/23         22/09544         Kompetansesenter for samliv og samlivsbrudd - Forskning for å styrke konsekvenser av samlivsbrudd         
PS 68/23         23/12600         Agder kollektivtrafikk AS - årsrapport 2022   
PS 69/23         23/12862         Anbud på båttjenester i Kristiansand kommune       
PS 70/23         23/12154         Utvidelse av Nullvisjonen Agder til hele Agder         
PS 72/23         22/12581         Fv. 3804 Ose bru - planlegging, prosjektering og anbudsutsetting  
PS 73/23         23/11609         Oppsummering ferjedriften i Flekkefjord. Veien videre.       
PS 75/23         22/15873         Folkehelseundersøkelsen i Agder 2023        
PS 76/23         20/27063         Søknad om tilskudd til nytt service- og formidlingsbygg - Vegårshei Bygdetun      
PS 77/23         22/22449         Lindesnes kommune - uttalelse til høring av kommuneplanens arealdel 2023 - 2035    
PS 78/23         23/12064         Lyngdal kommune - uttalelse med innsigelse til kommuneplanens arealdel - offentlig høring.           
PS 79/23         23/12293         Åseral kommune - varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram - kommuneplanens arealdel 2023-2034          
PS 80/23         21/05033         Arendal kommune – uttalelse ved offentlig ettersyn - forslag til detaljreguleringsplan for ny fv. 475 Neskilen–Heftingdalen 
PS 81/23         23/12175         Bykle kommune - kommuneplanens samfunnsdel - høring av planprogram          
PS 82/23         20/29022         Regional plan for senterstruktur og handel. Politisk behandling etter høring av planforslag.     
PS 83/23         21/05358         Regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033. Endelig behandling etter høring 
PS 84/23         21/08063         Regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen (BAT-planen). Endelig behandling etter høring.       
PS 85/23         21/21363         Forslag til samarbeids- og utviklingsavtale mellom Bykle kommune og Agder fylkeskommune          
PS 86/23         21/21366         Forslag til samarbeids- og utviklingsavtale mellom Valle kommune og Agder fylkeskommune          
PS 87/23         22/10524         Forslag til samarbeids- og utviklingsavtale mellom Bygland kommune og Agder fylkeskommune          
PS 88/23         22/10596         Forslag til samarbeids- og utviklingsavtale mellom Evje og Hornnes kommune og Agder fylkeskommune      
PS 89/23         22/12685         Forslag til samarbeids- og utviklingsavtale mellom Iveland kommune og Agder fylkeskommune          
PS 90/23         22/17578         Forslag til samarbeids- og utviklingsavtale mellom Froland kommune og Agder fylkeskommune          
PS 91/23         22/17833         Forslag til samarbeids- og utviklingsavtale mellom Kvinesdal kommune og Agder fylkeskommune           
PS 92/23         22/18423         Forslag til samarbeids- og utviklingsavtale mellom Farsund kommune og Agder fylkeskommune          
PS 93/23         23/10707         Innspill om forslag til endringer i kulturloven - Høring          
PS 94/23         22/09900         Forslag til samarbeids- og utviklingsavtale mellom Åseral kommune og Agder fylkeskommune          
PS 95/23         22/12874         Forslag til samarbeids- og utviklingsavtale mellom Vegårshei kommune og Agder fylkeskommune           
PS 96/23         22/18107         Forslag til samarbeids- og utviklingsavtale mellom Arendal kommune og Agder fylkeskommune          

Orienteringssaker

OS 19/23        21/19133         Protokoll fra meklingsmøte mellom Statsforvalteren i Agder og Froland kommune om kommuneplanens arealdel (Bøylestad næringsområde)      
OS 20/23        23/08979         Kommunale helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel          
OS 21/23        21/20765         Gjeninntreden i verv - Kai Steffen Østensen