Godt netto driftsresultat også i 2023

Fylkestinget godkjenner årsregnskapet 2023 for Agder fylkeskommune. 

En gruppe mennesker sitter ved bord i et stort rom. - Klikk for stort bildeFylkestinget behandlet årsregnskap og årsrapport for 2023 tirsdag 7. mai. Agder fylkeskommune

Agder fylkeskommunes regnskap for 2023 er gjort opp med et merforbruk («underskudd») på 46,8 mill. kroner. Årsaken til merforbruket er i hovedsak reduserte skatteinntekter og økte pensjonskostnader. I tråd med reglene i kommuneloven er beløpet dekket før regnskapet ble avsluttet, ved at overføring til investering er redusert med tilsvarende beløp

– Gode politiske vedtak

Netto driftsresultat i 2023 er på 476 mill. kroner, noe som utgjør 6,7 prosent av brutto driftsinntekter. Dette er høyere enn gjennomsnittet av landets fylkeskommuner, som er på 4,2 prosent. Forskjellen mellom netto driftsresultat og det regnskapsmessige «underskudd», er avsetninger til fond, samt overføringer til investeringsregnskapet.

– Det gode resultatet skyldes god budsjettdisiplin ved våre virksomheter og avdelinger, i tillegg til gode politiske vedtak, sier Lise Solgaard, fylkesdirektør økonomi og styring i Agder fylkeskommune.  

Fylkestinget tok også årsrapporten 2023 til orientering.

Utvalgte resultater (fra Agder fylkeskommunes årsrapport 2023)

Resultatene for tjenestene vi leverer har i all hovedsak vært gode også i 2023:  

 • Gjennomføring i de videregående skolene (andel elever som består alle fag et skoleår) er noe redusert. I 2022–23 bestod 86,8 prosent av elevene skoleåret, en reduksjon fra 89,7 prosent året før. Hovedårsaken er at eksamen ble gjeninnført og mange elever strøk, men fullførte skoleåret ved å bestå ny eksamen før jul.  
 • Nesten en tredjedel av lærlingene får bestått meget godt på fag-/ svenneprøven.
 • Karaktersnittet i Agder viste en liten nedgang i 2022–23 sammenliknet med året før, fra 4,20 til 4,15. Snittkarakteren i standpunkt er uendret, og resultatet på eksamen gjør at karaktersnittet går noe ned.  
 • Fylkestinget vedtok 25. april 2023 at det skal gjennomføres en enkel revisjon av Regionplan Agder 2030 gjennom regional planstrategi.
 • Fylkestinget vedtok samarbeids- og utviklingsavtaler for 2023–2026 for 14 av 25 kommuner i Agder i 2023.  
 • Medvirkningsrådene er evaluert, og nye råd er blitt opprettet etter valgåret 2023.  
 • Agder folkemusikkarkiv var 25 år i 2023, og har blitt et av landets største folkemusikkarkiv. I forbindelse med 25-årsjubileet, produserte vi en konsert i Kilden teater og konserthus.  
 • I 2023 tilbød Den kulturelle skolesekken 26 produksjoner til videregående skoler og 98 til grunnskolen. Vi hadde i alt 2 406 arrangement for totalt 126 280 elever. Dette ga arbeid til ca. 340 utøvere innenfor ulike sjangre.  
 • Samarbeid i næringsklynger og bedriftsnettverk er viktig for økt innovasjon og verdiskaping i eksisterende næringsliv. I 2023 har vi fordelt midler til utviklingstiltak med en tydelig kobling mot målene i Regionplan Agder 2030 og omstillingsbehovet i landsdelen.  
 • Agder fylkeskommune var en av tre finalister til Agderrings kompetansepris. Fylkeskommunens kompetansehevende arbeid på ulike fagfelt i regionen legges merke til både regionalt og nasjonalt.
 • Alle fire vannområdekoordinatorer er nå tilsatt i vannregion Agder, og vi får gode tilbakemeldinger på vår brukerorienterte tilnærming til prosjektet Bevar Raet.  
 • 12 dagsturhytter ble åpnet i 2023. Totalt er nå 22 hytter åpnet, og samtlige 25 er planlagt åpnet i 2024.  
 • Det har vært god vekst i antall passasjerer i kollektivtrafikken i Agder, med en vekst på 13,9 prosent i forhold til 2022. For kristiansandsregionen er det en vekst på 14 prosent målt mot 2019.
 • I 2023 hadde vi oppstart for nye avtaler for persontransporttjenester, i områdene Åseral, Hægebostad, Lindesnes, Lyngdal, Farsund, Kvinesdal, Flekkefjord og Sirdal.  
 • Ny kontrakt om båttjenester i Tvedestrand hadde oppstart 1.1.2023. Konkurransen om båttjenester i Kristiansand 2025 er lyst ut.  
 • Ordningen med destinasjonsladere har vært en suksess. Vi er godt i gang med å bygge totalt 150 destinasjonsladere på 23 lokasjoner.  
 • Hidrasambandet i Flekkefjord ble gratis fra 16. august 2023, og med det er begge våre ferjestrekninger gratis. Foreløpige tall viser passasjer- og kjøretøyvekst. Regulariteten (dvs. planlagte avganger som faktisk blir gjennomført) er god, på over 95 prosent.
 • I 2023 fikk 299 nye husstander og seks bedrifter bredbåndstilgang. Utbyggingen i 2023 førte også til at 349 fritidsboliger fikk tilbud om tilknytning.
 • Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 3 ble vedtatt i 2023. Prosjektleder for byvekstavtalen er ansatt og administrativ og politisk organisering av byvekstavtale-samarbeidet er etablert.
 • Etterslepet på fylkesveger øker. Prisstigningen på området flater nå ut, men de siste års utvikling har ført til lavere kjøpekraft og større behov for å prioritere bruk av ressurser. 1/7 av samlet etterslep defineres som kritisk forfall, dvs. avvik på vegstandarden med fare for ulykke eller stengt veg.  

Agder fylkeskommunes årsrapport og årsregnskap 2023

Sak 19/24 - Årsregnskap og årsrapport 2023 for Agder fylkeskommune

Fylkestingets vedtak 7. mai 2024:

1. Fylkestinget godkjenner årsregnskapet for 2023 for Agder fylkeskommune.

2. Fylkestinget tar årsrapporten for 2023 til orientering.

3. Fylkestinget vedtar følgende budsjettreguleringer:

a. Merforbruket ved virksomheter, beregnet til 8 538 000 kroner, reduserer virksomhetenes rammer for 2024 tilsvarende, og beløpet avsettes til bufferfond fylkesting.

b. Det bevilges ytterligere 1,642 mill. kroner til styrking av budsjettet til Fagskolen i Agder for 2024. Midlene tas fra bufferfond fylkesting.

c. Det bevilges 2,9 mill. kroner til vedtatte prosjekter innenfor folkehelse og til Klimasats for 2024. Midlene tas fra bufferfond fylkesting.

d. Det avsettes 5,658 mill. kroner til pensjonsfond, i forbindelse med premieavviket i 2023. Midlene tas fra bufferfond fylkesting.

4. Fylkeskommunedirektøren får fullmakt til å gjennomføre budsjettreguleringer i forbindelse med overføring av midler fra 2023 til bruk i 2024, bruk av fond, jf. vedlegg 6 «Budsjettregulering fra fond i 2024». Det budsjettreguleres i denne saken 132,164 mill. kroner fra ubundne fond og 58,789 mill. kroner fra bundne fond. Fylkeskommunedirektøren får fullmakt til å gjennomføre budsjettreguleringer i henhold til vedlegget. Forskriftsskjemaene «budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4, andre ledd». § 5-4, første ledd endres tilsvarende.

5. I forbindelse med omorganisering godkjenner fylkestinget ompostering av budsjettmidlene som gjelder Tjenestetorg og politisk sekretariat, inkludert politisk virksomhet. Det omposteres 45 201 000 kroner fra Økonomi og styring og 20 841 000 kroner fra Samferdsel og eiendom, til Innovasjon og organisasjonsutvikling. Budsjettmidlene utgjør til sammen 66 042 000 kroner.

6. Overføring av mer-/mindreforbruk og budsjettreguleringer som spesifisert i vedlegg 5 «Budsjettreguleringer investeringsbudsjettet 2024», godkjennes. Dette medfører økte investeringsrammer i 2024 med 109 258 000 kroner, som finansieres med bruk av lån på 90 130 000 kroner, inntekter på 1 616 000 kroner og merverdiavgiftskompensasjon på 17 472 000 kroner. Fylkeskommunedirektøren får fullmakt til å gjennomføre budsjettreguleringer i henhold til vedlegget.

Fylkestingets vedtak 7. og 8. mai