Fylkestingets vedtak 7. og 8. mai

Fylkestinget behandlet sak om takstjustering E39 Kristiansand vest – Mandal i møte 7. og 8. mai. 

Politikere sitter i en stor sal. - Klikk for stort bildeFylkestinget i møte 7. og 8. mai. Agder fylkeskommune

Fylkestinget er bekymret for at takstnivået, som nå er på E39 etter siste justering, vil overføre mye trafikk til gamle E39, med de miljø- og trafikksikkerhetsmessige konsekvensene det får. Fylkestinget er også bekymret for at redusert trafikk på ny E39 vil redusere finansieringsgrunnlaget. På bakgrunn av dette ber fylkestinget om at det gjøres flere tiltak for å få trafikken tilbake på den nye, sikre E39. (Les hele vedtaket lenger ned i saken). 

Fylkestinget behandlet også svar på utsatt sak, samferdselspakke for kristiansandsregionen fase 3, justering av bomstasjoner. 

Her er et utdrag av sakene som ble behandlet i fylkestinget 7. og 8. mai:

Utvalgte saker

Sak 22/24 - T5-senteret Arendal årlig støtte 2024-2026

Fylkestingets vedtak:

1. Agder fylkeskommune bevilger 200 000 kroner for 2024 til T5-senteret for rusavhengige ved Kirkens Bymisjon Arendal.
2. Midlene tilføres fra disposisjonsfond og behandles i årsoppgjørssaken.
3. Det bes om sak vedr støtte til frivilligheten for å skape rettferdighet og forutsigbarhet i tildelinger.
4. Det bes samtidig med behandling av 1. tertial om sak vedr støtte til frivilligheten for rusfeltet for å skape rettferdighet og forutsigbarhet i tildelinger.

Sak 29/24 - Forslag om utsettelse av samarbeids- og utviklingsavtale mellom Risør kommune og Agder fylkeskommune 2023-2026

Fylkestinget vedtar forslag til samarbeids og utviklingsavtale mellom Risør kommune og Agder fylkeskommune.
Kulepunkt to i samarbeidsavtalen justeres til nytt kulepunkt:
Å bidra med et innovativt, fremtidsrettet og konstruktivt blikk på de mulighetene som ligger i et relevant og godt utdanningstilbud innen videregående utdanning ved Risør videregående skole.

32/24 - Høring – Endringer i fraværsregler for videregående skoler

Fylkestingets vedtak: 

Agder fylkeskommune støtter Udirs foreslåtte regler i alternativ 2, med følgende endringer:
- Grensen for når en elev kan miste karakter i et fag økes fra 10 til 15%.
- Agder fylkeskommune støtter alternativ 2b for føring av fravær på vitnemål.
- Det må opprettes nasjonale retningslinjer for rektors vurdering av elever som har
 oversteget grensen for fravær.
- Elever som passerer 7% fravær skal få tilbud om en lovpålagt samtale om fraværet
 sitt. Dersom eleven ikke har fått et slikt tilbud skal dette veie tungt i rektors
skjønnsvurdering om eleven likevel skal få karakter ved overskridelse av
fraværsgrensen.
Protokollen fra ungdomsrådet og møte i HUF, legges med høringsinnspillet.

33/24 - Svar på utsatt sak. Samferdselspakke for kristiansandsregionen fase 3. Justering av bomstasjoner

1. Fylkestinget vedtar justert plassering av bomstasjonene på E18 Oddernesbroa og Lundsbroa slik det er foreslått i Statens vegvesens faglige grunnlag.
2. Fylkestinget vedtar at det ikke etableres en bomstasjon på Travparkveien slik det er foreslått i Statens vegvesens faglige grunnlag.
3. Det bes om ny sak ett år etter bommene er blitt satt opp som belyser trafikklekkasje.

34/24 - Takstjustering E39 Kristiansand vest – Mandal

Fylkestingets vedtak:

Fylkestinget er bekymret for at takstnivået, som nå er på E39 etter siste justering, vil overføre mye trafikk til gamle E39, med de miljø- og trafikksikkerhetsmessige konsekvensene det får. Fylkestinget er også bekymret for at redusert trafikk på ny E39 vil redusere finansieringsgrunnlaget. På bakgrunn av dette ber fylkestinget om at det gjøres flere tiltak for å få trafikken tilbake på den nye, sikre E39:

1. Fylkestinget anmoder bompengeselskapet Ferde AS om å sende en ny takstsøknad til Vegdirektoratet, som er takstmyndighet, med forslag om å redusere grunntakstene på E39 mellom Kristiansand og Mandal. Fylkestinget ønsker å redusere takstene i hvert bomsnitt til samme prisnivået som var før siste takstøkning 8. februar 2024, justert for prisstigning. Fylkestinget er klar over at dette initiativet kan øke risikoen for fylkeskommunen som garantist.

2. Fylkestinget ber administrasjonen i samarbeid med Statens vegvesen og Nye veier AS, utrede alternative tiltak som kan redusere trafikklekkasjen til gamle E39 og bidra til å få mest mulig trafikk på ny E39. Fylkestingets mål er at bompengetakstene reduseres. Fylkestinget ber om at det utredes hvordan sidevegsbom på gamle E39 kan bidra til en samlet løsning, hvor bompengetakstene gjenspeiler nytteprinsippet og en mer rettferdig fordeling av kostnadene.  Fylkestinget ber om at utredningen legges frem for fylkestinget juni 2024.

Alternative tiltak bør også sees i sammenheng med ønske om mer bruk av kollektivtilbud for spesielt pendlere langs strekningen.

3. Fylkestinget ber om en utredning av de økonomiske konsekvensene av å forlenge bompengeinnkrevingen med fem år, og hvordan dette vil kunne påvirke bompengetakstene. Utredningen legges frem for fylkestinget juni 2024.

Fylkestinget ber om en utredning av de økonomiske konsekvensene av å forlenge bompengeinnkrevingen med 10 år, og hvordan dette vil kunne påvirke bompengetakstene med formål å senke bompengesatsen. Utredningen legges frem for fylkestinget juni 2024.

4. Fylkestinget mener en lavere bompengeandel i prosjektet kan bidra positivt til å kunne redusere bompengetakstene..

Fylkestinget oppfordrer fylkesordfører og opposisjonsleder jobbe for at prosjektene tilføres statlige midler fra dagens regjering/Stortinget som kan gå til gjeldssletting, slik det ble gjort på strekningen E18 Arendal–Tvedestrand fra foregående regjering.

5. Fylkestinget er kjent med at administrasjonen vurderer flere tiltak på gamle E39, som vil prioritere gående og syklende samt tilpasse driftsstandarden til den funksjonen denne vegen skal ha. Behovet for omkjøringsalternativ for E39 vil bli ivaretatt. Fylkestinget ber om å bli holdt orientert.

Årsregnskap og årsrapport 2023

Godt netto driftsresultat også i 2023

Opptak, saksdokumenter og vedtak

Direktesending, opptak, forslag og votering finner du på Kaukus – vårt system for digital håndtering av politiske møter: 
Agder Fylkestinget (kaukus.no)

Opptak fra møtet finner du også på nett-TV her:
Nett-TV fra politiske møter - Agder fylkeskommune (agderfk.no)

Saksdokumenter: 
Saksfremlegg, vedlegg og protokoller er tilgjengelig på møtekalenderen her:  
eInnsyn - Fylkestinget (07. -08.05.2024) – Møte – Fylkestinget