Slik skal fylkeskommunen bidra til å nå våre klimamål

Fylkestinget har vedtatt klimabudsjett for 2022. Blant tiltakene det satses på er AKT svipp, tiltak for økt sykling og gåing, tilskuddsmidler til nullutslippstransport, digitale Agder og hydrogensatsing. 

Bilde av ladestasjon for elbil i Bygland. - Klikk for stort bildeLadestasjon for elbil i Bygland. Julia Marie Naglestad  

Viktige tiltak

Fylkestinget har vedtatt et offensivt klimabudsjett med mange ulike tiltak som vil bidra utslippsreduksjon i Agder og globalt. Totalt er det i budsjettet for 2022 satt av 56 millioner kroner til klimatiltak som vil bidra til direkte utslippsreduksjon i Agder. 

– Beregninger viser at klimatiltakene utgjør ca 10 % av nødvendig utslippsreduksjon for å nå klimamål for Agder. Men for å nå vedtatte mål og bidra til de store utslippskuttene må det enda sterkere virkemidler og et bredt spekter av tiltak fra alle aktørene i både offentlig og privat i alle de 25 kommunene i Agder i årene fremover. Agder fylkeskommune skal minst ta vår del av utslippsreduksjonene som kreves og dersom alle andre også gjør det når vi sammen målene i Regionplanen og Parisavtalen, sier klimarådgiver Anne Kristin Peersen.

Tiltak:

Agder kollektivtransport (AKT) styrkes (13 mill.) 

Pandemien har medført betydelige endringer i folks reisemønstre. Klimabudsjettet styrker AKTs rammer for at flere skal vende tilbake til kollektivtrafikken.

AKT Svipp:
Agders bestillingstransportsystem for eldre fra hjemmet til kollektivknutepunkt, AKT Svipp utvides til flere steder i Agder. Tilbudet ble i 2021 nominert til kollektivprisen.  Målet er at Svipp skal bedre kollektivtilbudet i hele Agder, og på sikt erstatte store busser. Tilbudet skal også bidra til å få flere til å reise kollektivt, og styrke mobiliteten der det ikke er et godt busstilbud. Det økte tilskuddet skal også benyttes til å prøve ut mulighet til å utvide tilbudet til fleksibel transport for ungdom i enkelte distriktskommuner på utvalgte tidspunkt. Pandemien har medført betydelige endringer i folks reisemønstre, og det er viktig at folk vender tilbake til bussen.

Ny strategi for tilskudd til hurtigladere (1 mill.) 

I 2022 skal det vedtas en ny strategi for tilskudd til hurtigladere i ikke-kommersielle områder i hele Agder. Dette viltilrettelegge for overgang til nullutslippsstransport på Agder. 

Tilrettelegging for økt sykling og gåing (22,5 mill.)

Det er inngått nye avtaler med alle sykkelbyene i 2021. Det er oppnådd mye i sykkelbyene, men det er fortsatt stort potensiale for økt gåing og sykling. 16 kommuner på Agder vil tilbys en mulighetsstudie med
påfølgende mindre tiltak for å ta ut potensialet for økt gåing og sykling i tilknytning til sentrum og skoler. Det planlegges fire mulighetsstudier per år.

Tilrettelegging for hydrogen på Agder (1 mill.)

Det er vedtatt en satsning og tilrettelegging for hydrogen på Agder.  Satsingen dreier seg hovedsakelig om utbygging av infrastruktur for hydrogen og ammoniakk for elektrifisering av tungtransport på land, og for skipstrafikken. 

Klimabudsjett som styringsverktøy for å nå klimamål

Klimabudsjettet er styringsverktøyet som benyttes for å nå de vedtatte målene for klimagassreduksjon både for Agder som region (45 %) og internt for egen organisasjon (63 %). I klimabudsjettet legger Agder fylkeskommune frem klimamål, utslippsrammer, faktiske utslipp (klimaregnskap) og tiltak for å redusere utslipp.

Slik et vanlig budsjett har en øvre ramme for hvor mye penger som kan brukes, har klimabudsjetteten øvre ramme for hvor mye klimagasser som kan slippes ut i økonomiplanperioden og frem til 2030. Klimabudsjettet en naturlig integrert del av det ordinære budsjett og økonomiplanarbeidet, og utarbeides årlig. En klimabudsjettarbeidsgruppe med representanter fra avdelingene økonomi og virksomhetsstyring, analyse, strategi og mobilitet, utbygging og bærekraftig utvikling sammenstiller årlig klimabudsjett basert på innspill fra organisasjonen. 

– I klimabudsjettet får man oversikt over klimatiltakene de ulike virksomhetene/avdelingene i fylkeskommunen jobber med eller planlegger i økonomiplanperioden. Her fordeles ansvaret for gjennomføring, og status rapporteres tertialvis og vi sikrer at tiltakene følges opp gjennom året. På den måten blir klimabudsjettet et viktig styringsverktøy for fylkeskommunen og bidrar til prioriteringer, nødvendige diskusjoner rundt budsjettmidler og konkrete reduksjoner i klimagassutslipp, forteller klimarådgiver Anne Kristin Peersen.

Her kan du lese mer om klimabudsjettet som styringsverktøy.

Vi må jobbe sammen

Bilde av klimarådgiver Anne Kristin Peersen i Agder fylkeskommune. - Klikk for stort bildeKlimarådgiver Anne Kristin Peersen i Agder fylkeskommune. Agder fylkeskommune   – Når vi skal kutte så mye som vi har mål om, må vi ha et bredt spekter av tiltak og alle må være med å ta et ansvar.  Det krever innsats fra Agders innbyggere og næringsliv, et aktivt og godt samarbeid mellom kommunale og statlige myndigheter, og samarbeid på tvers av fylkeskommunens egne virksomheter. Som fylkeskommune har vi begrenset handlingsrom, men en viktig rolle vi som fylkeskommune må legge til rette for fremover, er å være fasilitatorer for å utløse konkrete tiltak hos andre samfunnsaktører som ønsker å kutte utslipp, sier Peersen.

Hun peker også på samarbeidet med kommunene og næringslivet som en suksessfaktor for fylkeskommunens klimaarbeid. 

–Her blir forumet for Klima og miljø som nylig hadde sitt første møte i den nye samhandlingsstrukturen viktig. Sammen med Klimapartnere Agder blir forumet sentrale arenaer for klima og miljø som vil bidra til å styrke den regionale gjennomslagskraften og Agders nasjonale og internasjonale posisjon, avslutter Peersen.

Her finner du en oversikt over alle tiltakene i klimabudsjettet, samt fylkeskommunens samlede budsjett og økonomiplan.

Til toppen