Om Agder fylkeskommune

Fylkeskommunen er et regionalt forvaltningsorgan som styres av et folkevalgt fylkesting.

Samfunnsoppdraget kan oppsummeres gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 2030: "Sammen skal vi utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår!"

For å løse samfunnsoppdraget har fylkeskommunen flere roller knyttet til å være samfunnsutvikler, myndighetsutøver og tjenesteprodusent.

Agder fylkeskommune har 3 000 ansatte med høy kompetanse som vil arbeide med videregående opplæring, samferdsel, kultur, næringsutvikling, folkehelse, tannhelse og en rekke andre fagfelt.

Fylkeskommunen har blant annet ansvar for

  • 18 videregående skoler med over 11 000 elever
  • 3 000 løpende lærekontrakter
  • Fagskolen i Agder med nærmere 500 studenter
  • SMI-skolen i Kristiansand og Arendal (sosialmedisinsk institusjon)
  • 28 tannklinikker som tilbyr tannbehandling til barn, ungdom og voksne
  • 4 000 km fylkesveg inkludert gang- og sykkelveg
  • kollektivtransport med 19 millioner årlig bussreiser i Agder
  • et totalbudsjett er på ca. 5,5 mrd. kroner og 3 000 ansatte

Fylkesadministrasjonen og virksomhetene

Agder fylkeskommunes politiske og administrative ledelse er samlet i Kristiansand. I tillegg har fylkesadministrasjonen en avdeling på Fløyheia i Arendal. Fylkeskommunens virksomheter er for øvrig lokalisert over hele fylket.

Politisk organisering

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ og består av 49 representanter som velges hvert fjerde år.

Fylkestinget

Fylkestinget ledes av fylkesordfører Arne Thomassen (Høyre). Bjørn Ropstad (Kristelig Folkeparti) er fylkesvaraordfører.

Politisk ledelse

Fylkestingsrepresentant Gro Bråten (Ap) er opposisjonsleder. Mathias Bernander (H) er leder i hovedutvalg for næring, klima og miljø. Rune André Sørtveit Frustøl (Krf) er leder i hovedutvalg for utdanning og kompetanse. Steinar Bergstøl Andersen (Frp) er leder i hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet. Ingrid Merethe Williamsen (Frp) er leder i hovedutvalg for samferdsel.

Fylkesutvalget og hovedutvalgene

Administrativ organisering

Fylkeskommunedirektøren er øverste administrative leder i fylkeskommunen og har sammen med lederteamet med åtte fylkesdirektører ansvaret for fylkeskommunens totale virksomhet.

Fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft