Fylkesutvalgets vedtak og innstillinger 27. februar 2024

Fylkesutvalget behandlet i dag sak om takstjustering E39 Kristiansand vest – Mandal.

Mennesker sitter i et møte rundt langbord i et stort rom - Klikk for stort bildeFylkesutvalget 27. februar 2024 Agder fylkeskommune

Fylkesutvalgets innstilling til fylkestinget er at fylkestinget er bekymret for at takstnivået, som nå er på E39 etter siste justering, vil overføre mye trafikk til gamle E39, med de miljø- og trafikksikkerhetsmessige konsekvensene det får.  Fylkestinget er også bekymret for at redusert trafikk på ny E39 vil redusere finansieringsgrunnlaget. På bakgrunn av dette ber fylkestinget om at det gjøres flere tiltak for å få trafikken tilbake på den nye, sikre E39.  (Les hele vedtaket nedenfor). 

Her følger pressemelding om sakene som ble behandlet av fylkesutvalget i Agder fylkeskommune 27. februar 2024. 

Utvalgte saker:

30/24 Kristiansand kommune - innspill til detaljregulering for E18 Ytre ringvei

Fylkesutvalgets vedtak:
1. Fylkesutvalget er positive til planforslaget, som gir en samfunnsøkonomisk nyttig veilinje. 2. Fylkesutvalget ber kommunen nyttiggjøre seg faglige råd gitt i saksfremstillingen.

38/24 Innspill til jordbruksoppgjøret 2024 – Agder fylkeskommune

Fylkesutvalgets vedtak:
1. Agder fylkeskommunes oversender med dette innspill til de sentrale jordbruksforhandlingene for 2024. inntatt i kap. Vurderinger og innspill fra Agder fylkeskommune i saken. 
2. Agder fylkeskommune støtter også i hovedsak innspillet fra Agder Bondelag som er tatt inn i saken. 
3. Agder fylkeskommune vil peke på at reduksjonen i de sentrale økonomiske virkemidlene til landbruk som fylkeskommunen disponerer gjør at fylkeskommunens rolle i det regionale partnerskapet landbruk og samfunnsoppdrag regionalt innen landbruk svekkes. Disse midlene må derfor økes.
Agder har et landbruk som hovedsakelig består av små- og mellomstore bruk. Næringen er preget av at mange bønder sliter økonomisk. Utfordringene er knyttet til økte driftskostnader, bl.a. gjennom økte strømpriser, gjødselpriser, dieselpriser og kraftforpriser. Økte renteutgifter og uforutsigbart inntektsgrunnlag medfører brems i investeringer og at stadig flere velger å legge ned driften. For oss nordmenn betyr det lavere selvforsyningsgrad, uutnyttede jordbruksareal og nedgrodde kulturlandskap.

De senere årene har det vært en villet politikk og stimulere til stordrift. Det betyr at mange har satt seg i gjeld som de i dag sliter med å betjene. Vi ser også at bøndene må kjøre mye mellom de ulike teigene/arealene som har blitt inkludert i gårdsbruket – noe som er tidkrevende, dyrt og lite miljøvennlig. Løsdriftskravet som trer i kraft fra 2034 er for mange bønder en stor utfordring. Å bygge om fjøs til løsdrift betyr store investeringer, og flere av brukene som er i drift i dag har ikke tilstrekkelig driftsgrunnlag til å øke lånegraden i så stor grad som en slik investering vil innebære. For mange blir dermed løsningen å legge ned driften. 
Velferdsordningen for bøndene må forbedres. Det må bli mulig for at de som driver små og mellomstore bruk kan ta ferie og kan få hjelp ved sykdom. Slik er det ikke for mange av bøndene i dag.

Det er ingen tvil om at dersom vi fremdeles ønsker norskprodusert mat tilgjengelig for oss forbrukere, som er det tryggeste og sunneste alternativet, så er det helt nødvendig at:

• Investeringsstøtten økes og små og mellomstore bruk prioriteres, slik at vi sikrer god utnyttelse av jordbruksarealer og dermed et levende landbruk i hele landet 
• Inntektsgrunnlaget økes og utjevnes i forhold til andre næringer, og blir mer forutsigbart 
• Velferdsordningene for bøndene blir bedre slik at bøndene kan nyte godt av samfunnets velferdsordninger i samme grad som andre yrkesgrupper 
• Satsingen på lokalprodusert mat økes og distribusjonsordningen forbedres. Det er bærekraftig, miljøvennlig og bidrar til økt selvforsyning 
• Offentlige innkjøpsavtaler skal bidra til økt lokalt innkjøp til kjøkken og kantiner

40/24 Kollektivtilbud til Hove - utredning av rutetilbud og kostnad

Fylkesutvalgets vedtak:
Fylkesutvalget tar saken om utredning av rutetilbud og kostnad for kollektivtilbud fra Arendal sentrum til Hove til orientering.

43/24 Tannhelse- forslag om å endre grunnkretser øst i Agder

Fylkesutvalgets vedtak: 
Forslag til nye grunnkretser øst i Agder iverksettes. Endringer i grunnkretser for tannhelsetjenesten i Agder skal fortsatt behandles politisk.

47/24 Takstjustering E39 Kristiansand vest – Mandal

Fylkesutvalgets innstilling til fylkestinget:

Fylkestinget er bekymret for at takstnivået, som nå er på E39 etter siste justering, vil overføre mye trafikk til gamle E39, med de miljø- og trafikksikkerhetsmessige konsekvensene det får. Fylkestinget er også bekymret for at redusert trafikk på ny E39 vil redusere finansieringsgrunnlaget. På bakgrunn av dette ber fylkestinget om at det gjøres flere tiltak for å få trafikken tilbake på den nye, sikre E39:

1. Fylkestinget anmoder bompengeselskapet Ferde AS om å sende en ny takstsøknad til Vegdirektoratet, som er takstmyndighet, med forslag om å redusere grunntakstene på E39 mellom Kristiansand og Mandal. Fylkestinget ønsker å redusere takstene i hvert bomsnitt til samme prisnivået som var før siste takstøkning 8. februar 2024, justert for prisstigning. Fylkestinget er klar over at dette initiativet kan øke risikoen for fylkeskommunen som garantist.

2. Fylkestinget ber administrasjonen i samarbeid med Statens vegvesen og Nye veier AS, utrede alternative tiltak som kan redusere trafikklekkasjen til gamle E39 og bidra til å få mest mulig trafikk på ny E39. Fylkestingets mål er at bompengetakstene reduseres. Fylkestinget ber om at det utredes hvordan sidevegsbom på gamle E39 kan bidra til en samlet løsning, hvor bompengetakstene gjenspeiler nytteprinsippet og en mer rettferdig fordeling av kostnadene.  Fylkestinget ber om at utredningen legges frem for fylkestinget juni 2024.
Alternative tiltak bør også sees i sammenheng med ønske om mer bruk av kollektivtilbud for spesielt pendlere langs strekningen.

3. Fylkestinget ber om en utredning av de økonomiske konsekvensene av å forlenge bompengeinnkrevingen med fem år, og hvordan dette vil kunne påvirke bompengetakstene. Utredningen legges frem for fylkestinget juni 2024.
Fylkestinget ber om en utredning av de økonomiske konsekvensene av å forlenge bompengeinnkrevingen med 10 år, og hvordan dette vil kunne påvirke bompengetakstene med formål å senke bompengesatsen. Utredningen legges frem for fylkestinget juni 2024.

4. Fylkestinget mener en lavere bompengeandel i prosjektet kan bidra positivt til å kunne redusere bompengetakstene..

Fylkestinget oppfordrer fylkesordfører og opposisjonsleder til å jobbe for at prosjektene tilføres statlige midler fra dagens regjering/Stortinget som kan gå til gjeldssletting, slik det ble gjort på strekningen E18 Arendal–Tvedestrand fra foregående regjering. 

5. Fylkestinget er kjent med at administrasjonen vurderer flere tiltak på gamle E39, som vil prioritere gående og syklende samt tilpasse driftsstandarden til den funksjonen denne vegen skal ha. Behovet for omkjøringsalternativ for E39 vil bli ivaretatt. Fylkestinget ber om å bli holdt orientert.

48/24 Søknad om ekstra tilskudd til dekning av nødvendig vedlikehold av fullriggeren Sørlandet

Fylkesutvalgets vedtak:
1. Agder fylkeskommune bevilger inntil 4,8 mill. kroner for 2024 til hovedklassing av skipet fullriggeren Sørlandet. 2. Bevilgningen belastes ansvar 500200, tjeneste 471, prosjekt 50020103.

Opptak og votering

Direktesending, opptak, forslag og votering finner du på Kaukus – vårt system for digital håndtering av politiske møter: 

Offentlig informasjon (kaukus.no)

Opptak av møtet blir tilgjengelig på egen side - nett-TV fra politiske møter:

Nett-TV fra politiske møter - Agder fylkeskommune (agderfk.no)

 Saksdokumenter: 

Saksfremlegg, vedlegg og protokoller er tilgjengelig på møtekalenderen her:  
https://einnsyn.no/kalender?f=e7e4fb4d-52a3-4a8a-abd8-fb59e4f04aab

Spørsmål kan rettes til:

•    Fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen, 913 43 905, arne.thomassen@politiker.agderfk.no

•    Fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft, 950 20 265, tine.sundtoft@agderfk.no

Andre saker som ble behandlet:

31/24 Grimstad kommune- Uttalelse til planforslag for Hove hyttefelt og friluftsområde
32/24 Gjerstad kommune - uttalelse ved høring av forslag til kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2024-2036
33/24 Arendal kommune - uttalelse til forslag til planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel
34/24 Evje og Hornnes kommune- uttalelse til forslag til planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel
35/24 Avtale mellom Agder fylkeskommune og AKT og tildelingsbrev for 2024
36/24 Strategi for helhetlig lærlingordning - Agder fylkeskommune som lærebedrift
37/24 Vurdering av å legge inn skogens binding av CO2 i klimabudsjettene og regnskapene til fylkeskommunen.
39/24 Føringer for fylkeskommunens tilskuddsordning til fysiske stedsutviklingsprosjekter 2024
41/24 Søknad om støtte til Listermodellen
42/24 Valg av nye medlemmer til Dagny Herlofson Hansens legat for valgperioden 2023-2027
44/24 Oppnevning av politisk arbeidsgruppe for tunnel fv 450 Brokke – Suleskard
45/24 Høringssvar: Forslag til endringer i forskrift om konsekvensutredninger for kraftledninger og solkraftanlegg
46/24 Høringssvar: NVEs revisjon av vilkår for regulering av Uldalsvassdraget og Tovdalsvassdraget i Evje og Hornnes, Froland og Birkenes kommuner.
Orienteringssaker
9/24 Justeringsavtale for fv. 43 GS-veg Kvås, Lyngdal kommune
10/24 Justeringsavtale for fv. 472 GS Myrveien, Lyngdal
11/24 Justeringsavtale for fv. 450 GS-veg Brokke
12/24 Justeringsavtale for fv. 3820 GS-veg mellom Valle kyrkje og Valle skule
13/24 Tannklinikker i Arendal
14/24 Inngått justeringsavtale for fv. 3494 Holmen, Kilsund
15/24 Inngått justeringsavtale for fv. 420 rundkjøring Sangreidåsen, Lillesand
16/24 Justeringsavtale for fv. 401 GS Indre Årsnes, Lillesand
17/24 Justeringsavtale for fv. 456 Øygårdsheia, Kristiansand 
18/24 Meklingsprotokoll - Kristiansand kommune - kommuneplanens arealdel