Folkehelseundersøkelsen (FHUS)

Her finner du informasjon om Folkehelseundersøkelsen i Agder 2023. 

Folkehelseundersøkelsen i Agder 2023

Folkehelseundersøkelsen (FHUS) sendes ut til 60 000 voksne i Agder fra 20. september. Invitasjoner sendes ut på e-post og sms. Deltakerne blir trukket ut tilfeldig fra Folkeregisteret, blant innbyggerne på Agder over 18 år. Det blir spurt om helse, helseatferd, trivsel og livskvalitet som det ellers er vanskelig å finne pålitelig informasjon om.

Undersøkelsen gjennomføres av Kantar Public og Norsk Gallup, på oppdrag fra Folkehelseinstituttet. Personopplysninger behandles konfidensielt, og undersøkelsen gjennomføres i henhold til datalagringsregelverket (GDPR) og Datatilsynets retningslinjer for behandling av personopplysninger.  

Rapport med funnene forventes å være klar desember 2023. Svarene benyttes til å gjøre arbeidet for bedre folkehelse mer målrettet i kommuner og fylkeskommuner.     

Hvorfor gjør vi dette?

For å skape gode lokalsamfunn er det nødvendig å vite hvordan innbyggerne har det. Folkehelseundersøkelsen i Agder 2023 skal gi oppdatert data om folks livskvalitet, trivsel og helse kartlagt i tilsvarende undersøkelser i 2015 og 2019. Nye tall kan være verdifullt i vurderinger om levekårene i Agder går i riktig retning. 

Resultatene fra undersøkelsen vil publiseres i felles kunnskapsportal for Agder. Nettstedet bygges opp som en sentral kilde til kunnskapsgrunnlag for kommunenes og fylkeskommunes planarbeid, og oversikt over folkehelsen.