Faglig fyrtårn for sosial bærekraft

Likestilling er en del av FNs bærekraftsmål, og er et sentralt virkemiddel for å skape et bærekraftig samfunn. Sertifiseringen Likestilt arbeidsliv anser likestilling ikke bare som et mål i seg selv, men hvor sertifiseringen også er et verktøy som kan bidra inn i en bærekraftig samfunnsutvikling på lokalt- og regionalt nivå, nasjonalt og internasjonalt.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Likestilt arbeidsliv bruker FNs sosiale bærekraftsmål som et overordnet rammeverk fordi vi er en del av et større hele, og det hjelper oss å løfte blikket. Likestilt arbeidslivs sertifiseringskriterier og ståstedsanalyse koples til relevante sosiale bærekraftsmål, hvor bærekraftsmålen inspirerer til å jobbe på tvers av Likestilt arbeidslivs innsatsområder. Vi opplever at koplingen gjør oss mer bevisst på hvordan bærekraftsmålene bidrar til å styrke arbeidet med et inkluderende arbeidsliv, den enkelte virksomhets omdømme, trivsel og rettferdig rekruttering - et likestilt arbeidsliv i solidaritet med resten av verden.

Stockholm Resilience Centre har utviklet et diagram som illustrerer at bærekraftsmålene knyttet til biosfæren er grunnlaget for bærekraftsmålene knyttet til et velfungerende, rettferdig samfunn. Dette viser de ulike bærekraftsmålnene visuellt og hvordan de henger sammen  - Klikk for stort bildeFNs bærekraftsmål - en helhetsvurdering google

Sosial bærekraft handler blant annet om å jobbe for at alle mennesker skal ha like sjanser til et stabilt helse-fremmende liv, til å få utdanning, jobbe og leve uten diskriminering av noe slag. Stabile og inkluderende samfunns- og arbeidslivsforhold er en viktig brikke for at et menneske skal ha et trygt og stabilt liv. Når enkelte faller utenfor arbeidslivet, grunnet sykefravær, dårlige kvalifikasjoner, språkutfordringer eller funksjonshemning, så vil det forringe livskvalitet, mangfold, sosial utjevning, samfunnsutvikling og personlig utvikling, som gir negative konsekvenser for fellesskapet.

Spørsmål mange virksomheter stiller seg er hvor, når og hvordan skal vi jobbe sammen i framtiden for å oppnå en bærekraftig arbeidsplass og hva kan vi gjøre for å møte medarbeidernes behov?

En bærekraftig arbeidsplass innebærer at ledelse, tillitsvalgte og medarbeidere sammen skaper en bedriftskultur som muliggjør bedre opplevelser, økt egenansvar samt mer effektivt samarbeid. Gjennom sertifiseringsarbeidet bistår Likestilt arbeidsliv med kompetanse for å skape en likestilt, mangfoldig, attraktiv og tilpasset arbeidsplass som innbyr til inspirasjon, kreativitet og trivsel. Noe som igjen er med på å sørge for en trygg og motiverende arbeidssituasjon for den enkelte ansatte.

Les mer om hvordan Likestilt arbeidsliv er koplet til de sosiale bærekraftsmålene

Fem av FNs bærekraftsmål. Illustrasjon. - Klikk for stort bildeBærekraftsmål nr 1, 5, 8, 16,17 FN / Agder fylkeskommune.