FNs bærekraftsmål

Sertifiseringsarbeidet for Likestilt arbeidsliv (LA) bygger opp om flere av FNs sosial bærekraftsmål.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
ikon Bærekraftsmål 1 - Klikk for stort bilde

Diskriminering og marginalisering av bestemte grupper kan bidra til at de ikke får tilgang til ressurser og muligheter som kan hjelpe dem ut av fattigdom. Ved å tilrettelegge for et mangfoldig arbeidsliv, med plass til alle mennesker uansett bakgrunn og diskriminerings- grunnlag, gjennom likestilte rekrutteringsprosesser, forebygging av diskriminering og arbeidet for likelønn, bidrar LA til å utjevne forskjeller i samfunnet. For den enkelte bidrar arbeid til selvstendighet, utvikling av nettverk, selvrealisering og tilhørighet. Innsatsområdet 3-Rekruttering og 7-Likelønn bidrar særlig til dette.

Noen utfordringer for å utrydde fattigdom:

Hvordan sørger vi for at flere er i arbeid og dermed kan ta del i velstandsveksten?
Hvordan sikre at flere med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en slipper til i arbeidslivet?
Hvordan bistå unge som står utenfor arbeid eller skole?

ikon Bærekraftsmål nr 3 - Klikk for stort bilde

Å være i arbeid kan være kilde til livskvalitet og god helse, men arbeidet kan også være en kilde til helseskadelige påvirkninger. Forskningen viser en tydelig sammenheng mellom et godt arbeidsmiljø, jobbtilfredshet og bedre helse. Gjennom arbeidsdeltagelse inngår man i et sosialt fellesskap og arbeidsoppgavene kan gi mening, mestring og personlig utvikling. Innsatsområdene 2- Inkluderende arbeidsmiljø, 4- tilrettelegging og 6- Livsfase bidrar særlig til dette målet.

Noen utfordringer for god helse og livskvalitet:

Psykisk helse er en viktig del av folkehelsen. Hva kan gjøres for å forbedre den psykiske helsen?
Det er sosiale forskjeller i levealder og livskvalitet. Hvordan kan vi unngå utenforskap og at flere blir avhengige av trygd?
 

ikon bærekraftsmål 5 - Klikk for stort bilde

LA arbeider for å hindre diskriminering og sikre likestilling blant flere diskrimineringsgrunnlag, blant annet kjønn. På denne måten bygger hele LA-arbeidet opp om mål nr. 5 Likestilling mellom kjønnene. Det rettes særlig fokus på dette målet under innsatsområdene 3-Rekruttering og 7-Likelønn, hvor det skal arbeides aktivt for å sikre at virksomheten ikke  kjønnsdiskriminerer i rekrutteringsprosesser eller lønnsfastsettelser.
 
Noen utfordringer for Likestilling mellom kjønnene:

Hva skal til for å redusere forskjellene i andelen kvinnelige og mannlige toppledere og styremedlemmer?
Kvinner er overrepresentert i mange av de lavtlønnede yrkene og har gjennomsnittlig lavere lønn enn deres mannlige kolleger. Hva kan gjøres for å tette lønnsgapet?

ikon bærekraftsmål 8 - Klikk for stort bilde

Inkludering av ulike grupper i arbeidsstyrken bidrar til å skape et mer mangfoldig og produktivt arbeidsmiljø, og sikrer at alle har like muligheter til å bidra til samfunnsøkonomien. Virksomheter som hindrer diskriminering bidrar til like rettigheter på arbeidsplassen, anstendig arbeid og økonomisk vekst for virksomhet og arbeidstaker. Innsatsområdene 3-Rekruttering, 4-Tilrettelegging, 5-Heltidskultur og 6- Livsfase bidrar særlig til dette målet.

Noen utfordringer for anstendig arbeid og økonomisk vekst:

Andelen i arbeid i Norge har utviklet seg svakere enn i flere andre land. Mange innvandrergrupper har lav yrkesdeltakelse. Færre enn halvparten av de med nedsatt funksjonsevne er i arbeid. Hva kan gjøres for å redusere utenforskap og få flere i arbeid?
 

ikon bærekrfatsmål 16 - Klikk for stort bilde

LA arbeider for et næringsliv som strekker seg for å sikre et fullt forsvarlig og et inkluderende arbeidsmiljø for sine ansatte på sin arbeidsplass. Alle skal oppleve å bli respektert, hørt og involvert på eget arbeidssted. Innsatsområdet 2-Inkluderende arbeidsmiljø bidrar særlig til dette målet.

Noen utfordringer for fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner:

Hvordan skal vi tilpasse arbeidsplassen slik at vi rekrutterer flere med behov for ulike tilpassinger i arbeidslivet?
Hvordan oppdage og forhindre arbeidslivskriminalitet, menneskehandel og moderne slaveri? Hvordan stanse utnyttingen av svake grupper?

 

ikon Bærekraftmål 17 - Klikk for stort bilde

LA forutsetter samarbeid med andre aktører i samfunnet. Samarbeidsprosesser med offentlige virksomheter slik som NAV, kommuner og fylkeskommuner, og ellers private virksomheter, bidrar til økt kunnskap, erfaringsdeling og gjennomslagskraft. Tilgjengelige møteplasser og arenaer for samhandling mellom virksomheter bidrar til å nå målene. Viktigst av alt er likevel virksomhetens interne samarbeid mellom ledelse og ansatte.
Inkludering av ulike grupper i samarbeidet bidrar til å øke forståelsen og aksepten for ulike perspektiver og behov, og sikrer at alle stemmer blir hørt i arbeidet med å oppnå de sosiale bærekraftsmålene.

Noen utfordringer for samarbeid for å nå målene:

Hvordan kan vi skape bedre helhet i forvaltningen, slik at innbyggere og foretak får mer sammenhengende tjenester?
Hvordan kan vi fremme velfungerende partnerskap innenfor det offentlige og mellom det offentlige, det private og sivilsamfunnet?
Hvordan kan vi stimulere til samarbeid mellom ulike sektorer?