Frivillighetsstrategi for Agder - vi trenger din hjelp! 

Arbeidet med FrivilIighetsstrategi for Agder 2022-2030 er i gang. I løpet av 2021 skal det avholdes både innspillsmøter og innspillskonferanse, men vi ønsker også å sette ned en referansegruppe som skal bidra ekstra i arbeidet. Til en slik referansegruppe ser vi etter personer som jobber med frivillighet i kommuner, i frivilligsentraler, i de frivillige organisasjonene på regionnivå, og også engasjerte enkeltpersoner.  

Det legges opp til minst fire møter med referansegruppen i 2021, samt oppfølging i 2022. Første møte er satt til 19. februar. Alle møtene er i utgangspunktet digitale. 

Referansegruppen skal bestå av inntil 10 personer og alle honoreres med gavekort à kr. 500.   

Er du interessert i å delta i denne referansegruppen? Ta kontakt med vår rådgiver Astrid Marie Lund Gilje, på epost astrid.marie.lund.gilje@agderfk.no innen 30. januar. 

Frivillighet

Frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030

Agder fylkeskommune har vedtatt at det skal utarbeides en frivillighetsstrategi for regionen.

Det er behov for et styringsdokument for samarbeid og samspill mellom fylkeskommunen, kommunene og frivilligheten på regionalt og lokalt nivå.  

Mye skjer på kommunalt nivå, men det er behov for samordning av tilskudd, nettverk og kompetanseheving på tvers av nivå. Strategien skal bidra til en avklaring av hvem gjør hva og hvordan en kan samhandle for å hente ut det beste av alle aktører. En skal spesielt se på hvilken rolle fylkeskommunen kan ta som regional utviklingsaktør i denne sammenheng.

Målgruppen for strategien vil være folk som jobber med frivillighet i kommuner, i frivillighetssentraler og i de frivillige organisasjonene, samt paraplyorganisasjonene på frivillig sektor. 

Strategien skal være ferdig behandlet innen Frivillighetens år 2022.

 

Samarbeidspartnere frivillighet

Agder fylkeskommune har delegert ansvar for store deler av tilskuddsordningene til frivillighet til paraplyorganisasjonene. Disse fungerer også som kompetanse- og servicesentre på sine felt, og som samarbeidspartnere for fylkeskommunen i saker og satsninger som involverer frivilligheten. 

Til toppen