Frivillighet

Agder fylkeskommune har vedtatt en frivillighetsstrategi for regionen.

Frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030

Visjonen for frivillighetsstrategien for Agder er økt deltakelse for bedre levekår. Denne visjonen forutsetter en sterk, selvstendig og mangfoldig frivillighet på Agder – og dette er også hovedmålet for strategien.

Formålet med frivillighetsstrategien er å utvikle rammer og verktøy for hele regionen, som kan føre til en tydelig retning på samhandlingen og samarbeidet mellom offentlig og frivillig sektor. Frivillighetsstrategien skal dekke et behov for samordning av tilskudd, nettverk og kompetanseheving på tvers av ulike nivå. Den skal avklare hvem som gjør hva og hvordan man kan samhandle for å hente ut det beste hos alle. Og den skal spesielt se på hvilken rolle fylkeskommunen som regional utviklingsaktør kan ta i denne sammenhengen. 

Målgruppen for strategien er både frivillige organisasjoner, frivilligsentraler og kommuner. Forutsetningen for å finne en tydelig retning, er et godt kunnskapsgrunnlag og en spisset strategi, utarbeidet i tett dialog med frivilligheten og kommunene. Det har vært viktig å utforme en strategi som differensierer tiltak etter behov og som respekterer ulike roller, og som samtidig er bred og fleksibel nok til å oppleves som relevant og nyttig for flest mulig i regionen vår.   

Samarbeidspartnere frivillighet

Agder fylkeskommune har delegert ansvaret for store deler av tilskuddsordningene til frivillighet til paraplyorganisasjonene. Disse fungerer også som kompetanse- og servicesentre på sine felt, og som samarbeidspartnere for fylkeskommunen i saker og satsninger som involverer frivilligheten.