Finansiering av næringsutvikling

Fylkeskommunen har et samordningsansvar for arbeidet med næringsutvikling hvor hovedoppgaven er å være pådriver og tilrettelegger for næringsutvikling i hele fylket, med utgangspunkt i nasjonale og regionale føringer.

Tilrettelegging for nyetableringer og videreutvikling av eksisterende næringsliv er viktige satsningsområder for å bidra til bærekraftig utvikling og økt regional konkurransekraft. Har du behov for finansiering til din næring, gir vi deg en oversikt over noen av de aktuelle ordningene under. 

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge (IN) er et offentlig, halvstatlig særlovsselskap som gjennom rådgivning, direkte støtte og låneordninger skal bidra til å utvikle lønnsom næringsutvikling i hele landet og dessuten profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Innovasjon Norge sitt kontor i Agder er statens og fylkeskommunens operatør for finansiering av enkelt bedrifter, og mottar årlige midler fra Agder fylkeskommune til dette formål. Innovasjon Norge tilbyr tjenester og programmer som skal bidra til å utvikle distriktene og øke innovasjonen i næringslivet. Innovasjon Norge kan blant annet bidra med etablererstipend, lån og garantiordninger.

Du finner mer informasjon om de ulike ordningene, kriterier og prioriteringer på deres nettsider. Ta gjerne kontakt med avdelingskontoret for mer informasjon.

Innovasjon Norge

Agder Næringsselskap

Agder Næringsselskap er et investeringsselskap, som går inn på eiersiden i små og mellomstore bedrifter i Agder. Selskapets formål er å fremme bedriftsetableringer og eksisterende næringsvirksomhet med sikte på å gi varige og lønnsomme arbeidsplasser. Du finner mer informasjon om selskapet på deres hjemmesider

Agder Næringsselskap

Regionalt næringsfond

Mange kommuner i Agder deltar i regionale næringsfond sammen med fylkeskommunen. Formålet med disse næringsfondene er å fremme ny næringsvirksomhet, samt videreutvikle eksisterende bedrifter. Søknader behandles av næringsrådgiver i kommunen og koordineres med Innovasjon Norge fordi det er et supplement til deres ordninger.

Agder har totalt fem regionale næringsfond. Disse kan søkes via et eget nettsted hvor du krysser av for Agder og finner næringsfondet for din kommune:

  • Regionalt næringsfond for Arendal, Grimstad og Froland
  • Regionalt næringsfond for Lillesand, Birkenes og Iveland
  • Regionalt næringsfond for Østregionen (Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei og Åmli)
  • Regionalt næringsfond for Setesdalregionen (Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes, Åseral)
  • Listerfondet (Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Hægebostad, Lyngdal og Farsund)

Her er det mulig å søke støtte for å fremme ny næringsvirksomhet eller å videreutvikle eksisterende bedrifter. Bedrifter eller enkeltpersoner kan søke den kommunen der bedriften er etablert/skal etableres om støtte fra næringsfondet.

Regionalforvaltning

For å få mer informasjon om regionale næringsfond, ta kontakt med næringsrådgiver i din kommune.

NAV dagpenger/ arbeidsavklaringspenger

Under planlegging og oppstart av egen virksomhet kan du, hvis du er berettiget, beholde din rett til dagpenger fra NAV, selv om du begynner å jobbe med din bedrift. Veilederne i kommunene i Agder kan hjelpe deg med en gjennomgang og vurdering av om du fyller kravene til å beholde dagpengene under planlegging / oppstart av egen virksomhet. Denne vurderingen er nødvendig før NAV kan behandle søknaden din. Få mer informasjon på

NAV

Regionalt forskningsfond

Regionale forskningsfond Agder (RFF Agder) er et av elleve regionale forskningsfond i Norge. Ordningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet, og samarbeider tett med Norges forskningsråd. RFF Agder skal mobilisere og kvalifisere kommuner og bedrifter til forskningsstøttet innovasjon i tråd med målene i Regionplan Agder 2030. 

Du finner mer informasjon om fondet, utlysninger og retningslinjer på RFF Agder sin nettside.

RFF Agder 

Forskningsmobilisering Agder

Forskningsmobilisering Agder er et samarbeid mellom Agder fylkeskommune og Norges Forskningsråd. Formålet er å stimulere små og mellomstore bedrifter til å benytte seg av forskning i sine innovasjons- og utviklingsprosesser. Dette er et lavterskeltilbud til alle private bedrifter i Agder med mindre enn 250 ansatte, men det er en forutsetning at man ikke har nevneverdig erfaring med forskning fra tidligere. Det er ikke anledning for offentlige virksomheter å søke.

Forskningsmobilisering, utlysninger og retningslinjer

Tilskuddsmidler på landbruks- og matområdet

Fylkeskommunen har et delansvar for landbruksområdet, og har blitt tildelt midler fra landbruks departementet til rekruttering og kompetanseheving i landbruket (RK-midler) samt Regionale tilretteleggingsmidler (RT midler). 

Hvem kan søke, og hvordan søke