Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av handel og tjenester i Vest-Agder

Denne planen, vedtatt i 2003, er en del av tidligere Vest-Agder fylkeskommunens politikk for samordnet areal- og transportplanlegging og for by- og stedsutvikling. 

Planen med retningslinjer erstattet Rikspolitiske bestemmelser om midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre utenfor sentrale deler av byer og tettsteder. Retningslinjene er ikke juridisk bindende, men vil være grunnlag for innsigelse til kommunale arealplaner. 

Planen kan lastes ned her:

 

Kartbilaget til planen kan lastes ned her:

 
Fylkestinget vedtok i oktober 2020 at det skal utarbeides en ny Regional plan for handel og senterstruktur i Agder som harmoniserer poltikken på dette området for tidligere Aust-Agder og Vest-Agder. I tråd med Regionplan Agder 2030 bør en ny plan for handel og senterstruktur ha fokus på attraktivitet, liv og arbeidsplasser i by-, tettsteds- og bygdesentrene. Det legges opp til at planarbeidet gjennomføres fra 2021 til 2023. Mer informasjonen om denne planprosessen finner du ved å klikke på følgende lenke:
 
Til toppen