Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av handel og tjenester i Vest-Agder

Denne planen, vedtatt i 2003, er en del av tidligere Vest-Agder fylkeskommunens politikk for samordnet areal- og transportplanlegging og for by- og stedsutvikling. 

Planen med retningslinjer erstattet Rikspolitiske bestemmelser om midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre utenfor sentrale deler av byer og tettsteder. Retningslinjene er ikke juridisk bindende, men vil være grunnlag for innsigelse til kommunale arealplaner. 

Planen kan lastes ned her:

 

Kartbilaget til planen kan lastes ned her:

 
Fylkestinget vedtok i oktober 2020 at det skal utarbeides en ny regional plan for handel og senterstruktur i Agder. Dette arbeidet er i gang. Mer informasjonen om denne planprosessen finner du ved å klikke på følgende lenke:
Til toppen