Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av handel og tjenester i Vest-Agder

Denne planen, vedtatt i 2003, er en del av tidligere Vest-Agder fylkeskommunens politikk for samordnet areal- og transportplanlegging og for by- og stedsutvikling. 

Planen med retningslinjer erstatter Rikspolitiske bestemmelser om midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre utenfor sentrale deler av byer og tettsteder. Retningslinjene er ikke juridisk bindende, men vil være grunnlag for innsigelse til kommunale arealplaner. 

Planen kan lastes ned her:

 

Kartbilaget til planen kan lastes ned her:

Til toppen