Regional plan for senterstruktur og handel i Agder

Arbeidet med regional plan for senterstruktur og handel er i gang. Planprogrammet, som gir informasjon om gjennomføringen av planprosessen, er blitt vedtatt av Agder fylkesting 4. mai 2022. Det er allerede blitt gjennomført en rekke medvirkningsprosesser med politikere, ungdom, fagfolk fra kommuneadministrasjonene, og andre. Medvirkningsprosessene vil fortsette til omtrent slutten av september 2022. 

Formålet med planarbeidet er:

  • å utarbeide en ny regional plan som bidrar til å skape attraktivitet, liv og arbeidsplasser i de eksisterende by-, tettsteds- og bygdesentrene i hele Agder.
  • å legge grunnlaget for en bærekraftig arealbruk i Agder som reduserer klimagassutslipp og behovet for biltransport, som minimerer naturinngrep og tap av jordbruksarealer, og som tar hensyn til historiske bygningsmiljøer.
  • å komme fram til konkrete retningslinjer, eventuelt bestemmelser, for lokalisering av handels- og besøksintensive tjenestevirksomheter i Agder.

I utarbeidelsen av planen er det viktig å samarbeide spesielt med kommuner og interkommunale politiske råd, med staten og næringslivet. Planprosessen kommer til å vare til midten av 2023.

Planprogrammet og andre aktuelle dokumenter kan du laste ned her:

Planprogrammet for regional plan for senterstruktur og handel, fastsatt av fylkestinget 4. mai 2022 (PDF, 695 kB)

Særutskrift fra den politiske behandlingen av planprogrammet (PDF, 179 kB)

Oppsummering av høringsuttalelsene til planprogrammet, med vurdering (PDF, 436 kB)

Alle høringsuttalelser i originalversjon (PDF, 17 MB)

Regional plan for senterstruktur og handel i Agder må ses i sammenheng med regional plan for Kristiansandsregionen (vedtatt i 2020 og under ny revidering), areal- og transportplan for arendalsregionen (vedtatt i 2019) og utarbeidelsen av ny regional plan for mobilitet (under utarbeidelse).

Regional plan for Kristiansandsregionen

Areal- og transportplan for arendalsregionen

Regional plan for mobilitet

Fram til den nye planen er vedtatt gjelder fortsatt følgende to planer som kommunene i Agder og statlige myndigheter skal legge til grunn i sin planlegging:

For tidligere Aust-Agder:

Regional plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder (vedtatt 2015)

For tidligere Vest-Agder:

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av handel og tjenester i Vest-Agder (vedtatt 2003)

Tidslinje og status for planarbeidet:

Fylkestinget vedtar utarbeidelse av regional plan for senterstruktur og handel i Agder

20.10.2020

Intern oppstart og prosessforberedelse

05.01.2021

Arbeid med utkast til planprogram

Dialog med kommuner, regionale statsetater og næringslivsorganisasjoner.

mai - september

03.05.2021

Politisk behandling av høringsutkast til planprogrammet

september - oktober

26.10.2021

Formell oppstart av planarbeidet og høring av planprogrammet

Varsel om oppstart. Høring og offentlig ettersyn av planprogrammet. Høringsfrist 10. desember 2021 (15. februar 2022 for kommuner)

Høringsutkast av planprogrammet (PDF, 703 kB)

28.10.2021

Fastsettelse av planprogrammet i fylkestinget

04.05.2022

Planprosess med diverse innspills- og medvirkningsarenaer

Mars - september

05.05.2022

Politisk behandling av planutkastet

9. november - 14. desember

09.11.2022

Høring av planutkastet

16. desember 2022 til andre halvdel av mars 2023

16.12.2022

Politisk sluttbehandling og vedtak av planen

Mai - juni 2023

14.06.2023
Til toppen