Regional plan for senterstruktur og handel i Agder

Gjennom regional planstrategi for Agder 2020-2024 (se lenke under) vedtok Agder fylkesting at det skal utarbeides en ny regional plan for handel og senterstruktur i Agder og at arbeidet skal starte i 2021.

Regional planstrategi for Agder 2020-2024

Utarbeidelse av en ny plan for hele Agder skal harmonisere politikken for senterstruktur og lokalisering av handel og tjenester i Agder.

I tråd med Regionplan Agder 2030 (se lenke under) bør en ny plan for handel og senterstruktur ha fokus på attraktivitet, liv og arbeidsplasser i by-, tettsteds- og bygdesentrene.

Regionplan Agder 2030

I utarbeidelsen av planen er det viktig å samarbeide med kommuner, regionråd, staten og næringslivet. Det legges opp til at planarbeidet gjennomføres fra 2021 til 2023.

Regional plan for senterstruktur og handel i Agder må ses i sammenheng med regional plan for Kristiansandsregionen (vedtatt i 2020 og under ny revidering), areal- og transportplan for arendalsregionen (vedtatt i 2019) og utarbeidelsen av ny regional plan for mobilitet (under utarbeidelse).

Regional plan for Kristiansandsregionen

Areal- og transportplan for arendalsregionen

Regional plan for mobilitet

Fylkeskommunen har nå utarbeidet et utkast til planprogram som behandles politisk i september og oktober. Det legges opp til at Agder fylkesting behandler planprogramutkastet 25./26. oktober og deretter formelt varsler oppstart av planarbeidet og sender planprogramforlaget på høring. 

Fram til den nye planen er vedtatt gjelder fortsatt følgende to planer som kommunene i Agder og statlige myndigheter skal legge til grunn i sin planlegging:

For tidligere Aust-Agder:

Regional plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder (vedtatt 2015)

For tidligere Vest-Agder:

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av handel og tjenester i Vest-Agder (vedtatt 2003)

Tidslinje og status for planarbeidet:

Fylkestinget vedtar utarbeidelse av regional plan for senterstruktur og handel i Agder

20.10.2020

Intern oppstart og prosessforberedelse

05.01.2021

Arbeid med utkast til planprogram

Dialog med kommuner, regionale statsetater og næringslivsorganisasjoner.

mai - september

03.05.2021

Politisk behandling av høringsutkast til planprogrammet

september - oktober

25.10.2021

Formell oppstart av planarbeidet

Høring og offentlig ettersyn av planprogramutkastet. Frist 10. desember 2021.

26.10.2021
Til toppen