Regional plan for senterstruktur og handel i Agder

Arbeidet med regional plan for senterstruktur og handel er i gang. Utkast til plan og handlingsprogram har vært på høring og offentlig ettersyn fra 16. desember 2022 til 31. mars 2023. Fylkeskommunen vil nå gå gjennom høringsinnspillene og lage et nytt planforslag. 

Planforslaget som har vært på høring, og tilhørende forslag til handlingsprogram, kan du laste ned her:

Høringsforslag regional plan for senterstruktur og handel i Agder (PDF, 3 MB)

Høringsforslag handlingsprogram til regional plan for senterstruktur og handel i Agder (PDF, 814 kB)

Formålet med planen er er å skape attraktivitet, liv og arbeidsplasser i by-, tettsteds- og bygdesentrene i hele Agder. Det legges til rette for et bredt utvalg av forretninger og tjenester i disse sentrene for å styrke deres funksjon som møtesteder som er tilgjengelige for alle. Planen skal bidra til:

  • a styrke de eksisterende by-, tettsteds- og bygdesentrene i Agder som arenaer for handel og tjenesteyting og som sosiale og inkluderende møteplasser
  • en mer bærekraftig arealbruk som minimerer naturinngrep og tap av jordbruksarealer
  • et mer inkluderende samfunn ved å støtte opp om at flere kan gå, sykle eller ta buss til der de skal
  • å redusere klimagassutslipp

Planen skal også bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål, spesielt mål nr. 11 om å gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.

Det er blitt gjennomført en rekke dialogmøter og medvirkningsverksted som inkluderte politikere og administrasjonene i kommunene, næringslivet, statlige etater, samt medvirkningsråd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelser. 

Utarbeidelsen av planen ble koordinert med regional plan for mobilitet for Agder og med regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen. 

Fram til den nye planen er vedtatt gjelder fortsatt følgende to planer som kommunene i Agder og statlige myndigheter skal legge til grunn i sin planlegging:

For tidligere Aust-Agder:

Regional plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder (vedtatt 2015)

For tidligere Vest-Agder:

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av handel og tjenester i Vest-Agder (vedtatt 2003)

Tidslinje og status for planarbeidet:

Fylkestinget vedtar utarbeidelse av regional plan for senterstruktur og handel i Agder

20.10.2020

Intern oppstart og prosessforberedelse

05.01.2021

Arbeid med utkast til planprogram

Dialog med kommuner, regionale statsetater og næringslivsorganisasjoner.

mai - september

03.05.2021

Politisk behandling av høringsutkast til planprogrammet

september - oktober

26.10.2021

Formell oppstart av planarbeidet og høring av planprogrammet

Varsel om oppstart. Høring og offentlig ettersyn av planprogrammet. Høringsfrist 10. desember 2021 (15. februar 2022 for kommuner)

Høringsutkast av planprogrammet (PDF, 703 kB)

28.10.2021

Fastsettelse av planprogrammet i fylkestinget

04.05.2022

Planprosess med diverse innspills- og medvirkningsarenaer

Mars - september

05.05.2022

Politisk behandling av planutkastet

9. november - 14. desember

09.11.2022

Høring av planutkastet

16. desember 2022 til 31. mars 2023

16.12.2022

Politisk sluttbehandling og vedtak av planen

Mai - juni 2023

21.06.2023