Regional plan for senterstruktur og handel i Agder

Arbeidet med regional plan for senterstruktur og handel er i gang. Et første utkast til plan og handlingsprogram har vært på høring og offentlig ettersyn fra 16. desember 2022 til 31. mars 2023. Med bakgrunn i høringsuttalelsene vedtok fylkestinget 20. juni 2023 at planprosessen forlenges. I andre halvår 2023 ble det gjennomført videre dialog spesielt med kommunene og med Statsforvalteren. Et justert planforslag ble behandlet politisk i fylkesutvalget 6. februar og i fylkestinget 7. februar. Det nye forslaget til planen og til handlingsprogrammet er nå på høring med svarfrist 31. mai 2024.

Gå til nettsiden med informasjon om høringen av planforslaget

Formålet med planen er attraktivitet, liv og arbeidsplasser i by-, kommune- og lokalsentrene i hele Agder.  Det legges til rette for et bredt utvalg av forretninger og tjenester i disse sentrene for å styrke deres funksjon som møtesteder for alle. Planen skal bidra til:

  • å styrke de eksisterende by-, kommune-, bydels-, og lokalsentre i Agder som arenaer for handel og tjenesteyting, og som sosiale og inkluderende møteplasser 
  • en mer bærekraftig arealbruk som minimerer naturinngrep og tap av jordbruksarealer
  • at handel og viktige tjenester er lokalisert slik at de er tilgjengelige for alle
  • et mer inkluderende samfunn og en kortreist hverdag for innbyggerne, ved at flere kan gå, sykle eller ta buss til sine daglige gjøremål 
  • å redusere klimagassutslippene
  • forutsigbarhet og like konkurransevilkår for næringene handel og service, utbygging og eiendomsutvikling. 

Planen skal også bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål, spesielt mål nr. 11 om å gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.

Det er blitt gjennomført en rekke dialogmøter og medvirkningsverksted som inkluderte politikere og administrasjonene i kommunene, næringslivet, statlige etater, samt medvirkningsråd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelser. 

Fram til den nye planen er vedtatt gjelder fortsatt følgende to planer som kommunene i Agder og statlige myndigheter skal legge til grunn i sin planlegging:

For tidligere Aust-Agder:

Regional plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder (vedtatt 2015)

For tidligere Vest-Agder:

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av handel og tjenester i Vest-Agder (vedtatt 2003)

Tidslinje og videre framdrift for planarbeidet:

Fylkestinget vedtar utarbeidelse av regional plan for senterstruktur og handel i Agder

20.10.2020

Intern oppstart og prosessforberedelse

05.01.2021

Arbeid med utkast til planprogram

Dialog med kommuner, regionale statsetater og næringslivsorganisasjoner.

mai - september

03.05.2021

Politisk behandling av høringsutkast til planprogrammet

september - oktober

26.10.2021

Formell oppstart av planarbeidet og høring av planprogrammet

Varsel om oppstart. Høring og offentlig ettersyn av planprogrammet. Høringsfrist 10. desember 2021 (15. februar 2022 for kommuner)

28.10.2021

Fastsettelse av planprogrammet i fylkestinget

04.05.2022

Planprosess med diverse innspills- og medvirkningsarenaer

Mars - september

05.05.2022

Politisk behandling av planutkastet

9. november - 14. desember

09.11.2022

Høring av planutkastet

16. desember 2022 til 31. mars 2023

16.12.2022

Politisk behandling etter høring av planforslag

Fylkestinget vedtar at planprosessen forlenges til oktober 2024.

20.06.2023

Dialogmøter med kommuner og Statsforvalteren

August til oktober

31.10.2023

Utarbeidelse av nytt utkast til plan og handlingsprogram

Oktober til desember

31.12.2023

Politisk behandling av nytt forslag til plan og handlingsprogram

Januar og februar

28.02.2024

Annengangs høring av planen og handlingsprogrammet

Februar til mai

31.05.2024

Vurdering og innarbeiding av høringsinnspillene

Juni til oktober

20.09.2024

Sluttbehandling av planen og handlingsprogrammet i politiske råd og utvalg, og vedtak i fylkestinget

September - oktober

31.10.2024