Regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen

Formålet med ny regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen er å fremme en bærekraftig by- og stedsutvikling i hele regionen.

Status for planarbeidet

Regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen (BAT-planen) ble vedtatt av fylkestinget 20. juni 2023. Fylkestinget vedtok noen endringer i sluttbehandlingen av planen som berører arealnøytralitet og parkeringsnorm. Konkret er det følgende endringer som ble vedtatt:

  • Strategien om at kristiansandsregionen sikter mot å bli en arealnøytral region, pluss foreslått retningslinje om arealregnskap og arealnøytralitet er vedtatt tatt ut. Det politiske flertallet ønsket at konsekvenser og utredning om hva en slik strategi vil innebære må utredes nærmere før vedtak om dette fattes.
  • Maksimumsnorm for parkering endres til 1 plass pr. 100 m2 for de kategoriene der verdien er foreslått til 0,3 eller 0,5. 

Med bakgrunn i de vedtatte endringer måtte fylkeskommunedirektøren foreta en vurdering om planen må sendes på ny høring eller ikke. Etter en helhetsvurdering har fylkeskommunedirektøren kommet fram til at fylkestingets vedtak ikke endrer planen i en slik grad at det er behov for ny høring. Dette har også vært diskutert med statsforvalteren som ikke hadde innvendinger mot fylkeskommunedirektørens syn i saken. Konklusjonen ble lagt fram for fylkesutvalget som en orienteringssak 5. september.

Planen og handlingsprogrammet ferdigstilles nå og kommer til å bli publisert på denne nettsiden. Inntil dette kan en foreløpig versjon av den vedtatte planen og handlingsprogrammet lastes ned fra nettsiden med fylkesutvalgets saksliste til møtet den 5. september, se nederst på siden.

Formålet med planen

Formålet med ny regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen er å fremme en bærekraftig by- og stedsutvikling i hele regionen. Verdiskapingen skal styrkes samtidig som arealforbruket og transportarbeidet effektiviseres og klimagassutslippene reduseres. Natur, matjord og kulturmiljøer skal sikres. Til sammen vil dette fremme folkehelse og gode levekår. Et hovedgrep i planen er å satse på at hoveddelen av veksten i boliger og arbeidsplasser skal komme i prioriterte by-, kommune- og lokalsentre, gjennom transformasjon og fortetting.

FNs 17 bærekraftsmål ligger til grunn for planarbeidet. Planleggingen må legge til rette for en utvikling som tar vare på behovene til mennesker som lever i regionen i dag, uten å ødelegge mulighetene for at framtidige generasjoner kan få dekket sine behov. Planen skal legge vekt på å avveie den miljømessige, den sosiale og den økonomiske dimensjonen i bærekraftsmålene, i tråd med utfordringsbildet i regionen. Større oppmerksomhet rundt naturkrise og bærekraftig arealforvaltning gjør at den miljømessige dimensjonen må vektlegges mer enn tidligere.

Planen tar utgangspunkt i Regionplan Agder 2030, og planens hovedmål:

«Utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.»

Organisering av arbeidet

BAT-planen gjelder kommunene Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Lindesnes og Vennesla, og skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen (jf. plan- og bygningsloven §8-2).  Gjennom felles målbilder, strategier og retningslinjer mot 2050 skal planen bidra til kloke valg som styrker regionen og skaper god, bærekraftig utvikling på tvers av kommunegrensene.

Medvirkning i planprosessen har delvis skjedd i samarbeid med de to parallelle regionale planprosessene. De seks kommunene og aktuelle statlige etater har vært koplet tett på arbeidet med BAT-planen gjennom deltakelse i tematiske arbeidsgrupper og administrativ referansegruppe. Det har også vært en politisk referansegruppe med fylkespolitikere og ordførere, og dialogmøter med folkevalgte i alle de seks kommunene. Handlingsprogram for BAT-planen vil bli utarbeidet som en del av høringsprosessen. Det legges opp til ungdomsmedvirkning.

Dette er nytt i planen

  • BAT-planen gjelder nå også for Lindesnes kommune som ikke var en del av kristiansandsregionen før.
  • Større vekt på bærekraftig forvaltning av areal og natur
  • «80/20-prinsippet» for vekst i boliger og arbeidsplasser legges til grunn.
  • Det legges opp til å starte arbeid med en inkluderende regional boligpolitikk.
  • Det foreslås regionale retningslinjer for parkering.