Regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen

Formålet med ny regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen (kort “BAT-planen”) er å fremme en bærekraftig by- og stedsutvikling i hele regionen.

Planen ble vedtatt av fylkestinget 20. juni 2023.  Den kan lastes ned, sammen med handlingsprogrammet og politiske vedtak, nederst på denne siden. 

Formålet med planen

Formålet med regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen er å fremme en bærekraftig by- og stedsutvikling i hele regionen. Verdiskapingen skal styrkes samtidig som arealforbruket og transportarbeidet effektiviseres og klimagassutslippene reduseres. Natur, matjord og kulturmiljøer skal sikres. Til sammen vil dette fremme folkehelse og gode levekår. Et hovedgrep i planen er å satse på at hoveddelen av veksten i boliger og arbeidsplasser skal komme i prioriterte by-, kommune- og lokalsentre, gjennom transformasjon og fortetting.

Planen tar utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål og i Regionplan Agder 2030s hovedmål: «Utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.»

“Klokere sammen”

BAT-planen, som har mottoet “klokere sammen”, gjelder for kommunene Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Lindesnes og Vennesla, og skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen (jf. plan- og bygningsloven §8-2).  Gjennom felles målbilder, strategier og retningslinjer mot 2050 skal planen bidra til kloke valg som styrker regionen og skaper god, bærekraftig utvikling på tvers av kommunegrensene.

Dette er nytt i planen

  • BAT-planen gjelder nå også for Lindesnes kommune som ikke var en del av kristiansandsregionen før.
  • Større vekt på bærekraftig forvaltning av areal og natur
  • «80/20-prinsippet» for vekst i boliger og arbeidsplasser legges til grunn.
  • Det legges opp til å starte arbeid med en inkluderende regional boligpolitikk.
  • Regionale retningslinjer for parkering.