Regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033

Regional plan for mobilitet ble vedtatt av fylkestinget i juni 2023. Det er en detaljert regional plan som peker på 23 steg til 2033, og hvilke prioriteringer som bør gjøres. Planen har en konkret vurdering av hvert enkelt stegs forventede virkning og bidrag til et mer bærekraftig samfunn.

«Sammen gjør vi reisen enkel, trygg og grønn» er målet med planen. De tre dimensjonene av bærekraft; miljømessig, sosial og økonomisk, er gjennomgående perspektiv i planen. 

Bakgrunn og hensikt med regional plan for mobilitet

Begrepet «mobilitet» betyr bevegelighet. Hvis noe er mobilt, så er det lett å flytte. I vår sammenheng handler mobilitet om transport; hvordan vi reiser, hvor vi reiser, hvilke valg vi gjør, når vi reiser og hva som påvirker valgene våre. Det dreiser seg om både personer, varer og gods.

Hovedmålet i Regionplan Agder 2030 er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår. Kort sagt; klimautslippene skal ned og levekårene skal opp.

Klimagassutslippene skal reduseres med minst 45 % innen 2030. Transport står for den største andelen av utslippene på Agder, så det er her de største kuttene må tas. Samtidig er god mobilitet for alle sentralt for å bedre levekår, legge til rette for deltakelse i samfunnet og øke verdiskapingen.

Regional plan for mobilitet tar for seg regionens samlede ansvar og satsing innenfor mobilitet. Den skal være et nyttig verktøy for å se ulike mobilitetsløsninger og virkemidler i sammenheng, samt prioritere riktige løsninger innenfor begrensede midler. Planen vil også bli et styringsverktøy i fylkeskommunens oppfølging av temaet mobilitet i kommunene. Videre er det i etterkant av fylkessammenslåingen behov for revisjon og opprydding i planer og strategier på området.

Det har vært et ønske om en kortfattet plan. Fagstoffet til planen er derfor samlet i egne fagrapporter som kan lastes ned under. Fagrapportene inneholder utdypende faglig teori og hvor begrunnelsen for stegene og prioriteringene er nærmere beskrevet. Planen strekker seg over en 10-års periode, fra 2023 til 2033. Det første handlingsprogrammet vil ha en varighet på to år, 2023-2024, mens de etterfølgende handlingsprogrammene vil vare i fire år.

Barn og unges mobilitetsplan

I tilknytning til planarbeidet har barn og unge på Agder selv laget sin egen mobilitetsplan. Den består av ni råd til planleggere, politikere og voksne generelt. Disse rådene har blitt til gjennom samtaler, workshops og skriftlige tilbakemeldinger med et utvalg av barn og unge i fylkeskommunens eksisterende nettverk.

Tidligere planer

Planen erstatter følgende planer og strategier som ble opphevet:

  • Regional plan for samferdsel 2015−2020 (Vest-Agder)
  • Regional transportplan Agder 2015−2027 
  • Strategi for intermodal godstransport − kobling mellom sjø og jernbane (vedtatt 2018)
  • Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015−2020 
  • Strategiplan for trafikksikkerhet i Agder 2018−2029 
  • Strategi for ladeinfrastruktur i Agder (vedtatt 2015)